Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 6. prosince 2012

Boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem: Komise navrhuje, jak postupovat

„Každým rokem vznikají v EU kvůli daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem ztráty ve výši zhruba jednoho bilionu EUR. Nejedná se pouze o významnou ztrátu potřebných příjmů, ale je tím také ohroženo spravedlivé zdanění. Členské státy musí zpřísnit vnitrostátní opatření proti daňovým únikům, avšak pouhá jednostranná řešení nejsou cestou k úspěchu. Na jednotném trhu a v globalizované ekonomice totiž rozdíly mezi státy a mezery v jejich předpisech nahrávají těm, kteří se snaží zdanění uniknout. Proti daňovým neplatičům a těm, kteří jim úniky usnadňují, je proto nezbytný důsledný a soudržný postoj EU,“ uvedl Algirdas Šemeta, komisař odpovědný za daně.

S tímto vědomím dnes Komise představila akční plán pro účinnější reakci EU vůči daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem. Tento plán obsahuje komplexní soubor opatření pro současnost i budoucnost, který má členským státům pomoci chránit svoji daňovou základnu a znovu získat miliardy eur, na něž mají oprávněný nárok.

Jako první bezprostřední krok dnes Komise rovněž přijala dvě doporučení, jejichž cílem je povzbudit členské státy, aby provedly okamžitá a koordinovaná opatření k řešení zvláště naléhavých problémů.

První doporučení předpokládá, že EU zaujme rozhodný postoj proti daňovým rájům, který jde dál než stávající mezinárodní opatření. Členské státy se vyzývají k tomu, aby pomocí společných kritérií určily daňové ráje a zapsaly je na národní černé listiny. V doporučení jsou rovněž stanovena konkrétní opatření, jež mají přesvědčit tyto země, které nejsou členy EU, aby uplatňovaly standardy řádné správy používané v EU.

Druhé doporučení se týká agresivního daňového plánování. Navrhuje způsoby, jak řešit formální právní záležitosti a mezery, které některé společnosti využívají k tomu, aby se vyhnuly placení daní ve spravedlivé výši. Členské státy se vyzývají, aby posílily své úmluvy o zamezení dvojího zdanění, a zabránilo se tak případům, které nevedou k žádnému zdanění. Měly by rovněž přijmout společné obecné pravidlo proti zneužívání, podle kterého by nemusely zohledňovat uměle vykonstruované operace, jejichž účelem je vyhýbání se dani, a namísto toho vymáhat daň na základě skutečné ekonomické podstaty.

Dnešní akční plán dále obsahuje tyto iniciativy: zavedení kódu daňových poplatníků a daňového identifikačního čísla EU, přezkum opatření proti zneužívání v klíčových směrnicích EU a vypracování společných pokynů k vysledování finančních toků.

V zájmu lepšího postupu vůči škodlivé daňové soutěži v EU se členské státy naléhavě vyzývají, aby zintenzívnily práci na kodexu chování EU při zdaňování společností. Pokud nebudou řešení pro odstranění konkrétních nesouladů schválena a provedena včas a účinně, Komise případně předloží návrhy legislativních opatření. Doporučuje se také rozšířit oblast působnosti kodexu chování tak, aby zahrnovala zvláštní daňové režimy pro movité jednotlivce.

Dnešní akční plán bude spolehlivým příspěvkem EU do mezinárodní diskuze o daňových únicích nebo vyhýbání se daňovým povinnostem, a to zejména v rámci OECD a G20. Návrh jako takový podpoří pozici EU při prosazování vyšších standardů řádné daňové správy v celosvětovém měřítku.

Další kroky

Aby se zajistilo, že dnešní akční plán bude úspěšně prováděn, zřídí Komise nové účinné nástroje pro sledování a srovnávací tabulky, aby boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem neztrácel dynamiku. Nová platforma pro řádnou daňovou správu bude sledovat, jak členské státy doporučení uplatňují, a podávat o tom zprávy.

Akční plán a doporučení budou nyní předloženy Radě ministrů financí EU a Evropskému parlamentu.

Souvislosti

Na zasedání Evropské rady v březnu 2012 požádaly členské státy Komisi, „aby urychleně vypracovala konkrétní způsoby zlepšení boje proti daňovým podvodům a daňovým únikům, a to i ve vztahu ke třetím zemím“.

Jako první odpověď na tuto žádost přijala Komise v červnu sdělení, v němž nastiňuje hlavní problémy spojené s daňovými podvody a vyhýbáním se daňovým povinnostem a konkrétní opatření k jejich řešení (viz IP/12/697). Ve sdělení bylo rovněž ohlášeno, že Komise předloží do konce roku akční plán doprovázený konkrétními nápady, jak lépe řešit otázku daňových rájů a agresivního daňového plánování. A ty Komise předkládá dnes.

Kromě opatření na úrovni EU Komise také zdůraznila, že je potřeba, aby členské státy zlepšily dodržování daňových předpisů a boj proti daňovým únikům na vnitrostátní úrovni. V tomto ohledu obdrželo deset členských států v roce 2012 v rámci evropského semestru konkrétní doporučení.

Užitečné odkazy

Internetové stránky Algirdase Šemety, komisaře pro daně, celní unii, audit a boj proti podvodům:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Akční plán Komise a doporučení naleznete na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

Nové internetové stránky o vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových únicích:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

MEMO/12/949

Kontakní osoby:

Emer Traynor (+32 22921548)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)


Side Bar