Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 6 december 2012

Resultattavla för forskning och utveckling: trots krisen fortsäter EU:s ledande företag fortsätter att investera i innovation

Trots den ihållande ekonomiska och finansiella krisen fortsätter många stora företag i EU att lita på forskning och utveckling för att behålla sin konkurrensposition. De har ökat sina FoU-investeringar med 9 % under 2011, från 6,1 % år 2010. Ökningen motsvarar trenden i USA (9 %), men ligger över det globala genomsnittet (7,6 %) och långt över de japanska företagens satsningar (1,7 %). FoU-intensiva sektorer har ofta bättre sysselsättningstillväxt än genomsnittet. Det är de viktigaste resultaten av Europeiska kommissionens resultattavla för industrins FoU-investeringar i EU 2012, som tar upp de 1 500 största FoU-investerarna i världen. Bland de femtio första på listan ligger 15 EU-företag, 18 amerikanska firmor och 12 japanska. Den japanska biltillverkaren Toyota toppar rankningen, med Volkswagen som ledande EU-företag på plats tre (7,2 miljarder euro i investeringar). Uppgifter som nyligen lagts fram av Eurostat visar att EU:s sammanlagda offentliga och privata forskningsutgifter har ökat till 2,03 % av BNP under 2011, från 2,01 % år 2010. Detta beror främst på ökade privata investeringar.

– Kunskap är kärnan i Europas konkurrensposition, så EU-företagens ökande FoU-investeringar är ett stridsrop för att ta upp kampen för tillväxt och sysselsättning. Nu måste vi följa upp den privata sektorns satsningar med ökade FoU-investeringar på nationell nivå och på EU-nivå. EU:s stats- och regeringschefer måste sända ett klart budskap genom att anta en ambitiös budget för Horisont 2020, vårt framtida forsknings- och innovationsprogram, sa Máire Geoghegan-Quinn, kommissionär med ansvar för forskning, innovation och vetenskap.

Sammanlagt visar resultattavlan att USA fortfarande ligger före EU i fråga om företags investeringar, och det har sin förklaring i att USA har fler högteknologiföretag (företagen i USA investerar 178,4 miljarder, mot 144,6 miljarder i EU). De företag som har ökat sina FoU-investeringar mest bland de 100 överst på listan finns i IKT-sektorn. Det är t.ex. Huawei (48,4 %), Apple (36,3 %) och STMicroeleectronics (34,5 %). Andra företag bland de 100 i topp som har ökat sina FoU-utgifter markant finns i bilindustrin och bland dem som tillverkar delar till bilindustrin. Några av dessa finns i Europa, som BMW (21,6 %) och Renault (19,4 %).

Tillväxtsiffrorna för FoU i EU under 2011 är i stor utsträckning beroende av fordonssektorn (16,2 % FoU-tillväxt), som också står för den största andelen FoU-investeringar i EU (25 %). Företag i Tyskland, som står för ungefär en tredjedel av EU:s sammanlagda privata FoU-investeringar, har ökat sin FoU-satsning med 9,5 %. Företag i Storbritannien och Frankrike, som också står för en stor del av den privata forskningssatsningen, visade ökningar på 13,1 % respektive 7,6 %.

Bakgrund

Resultattavlan för 2012 grundas på ett urval av 1 500 företag, som är världens ledande FoU-investerare och står för nästan 90 % av företagens sammanlagda FoU-utgifter, globalt. Resultattavlan mäter det sammanlagda värdet av företagens globala FoU-investeringar som finansieras med egna medel, oberoende av var den berörda FoU-verksamheten äger rum. Av de 1 500 företagen finns 450 i EU, 503 i USA, 296 i Japan och 296 i övriga världen, bland annat Schweiz, Sydkorea, Kina, Indien och 23 andra länder. Varje land som omfattas av resultattavlan har investerat minst 35 miljoner euro i FoU under 2011.

Uppgifterna i resultattavlan visar att sysselsättningen i allmänhet växer mer i FoU-intensiva sektorer. De sammanlagda sysselsättningssiffrorna för ett urval av 815 företag från resultattavlan visar en ökning med 22,3 % under perioden 2003-2011, och där dominerar de mest FoU-intensiva sektorerna (36,1 %). I EU-urvalet var sysselsättningsökningen mycket kraftig i högteknologisektorerna (38 %), med 20 % ökning i sektorer med medelhög tekniknivå och 19 % i lågteknologisektorerna.

En aktuell undersökning visar att EU är attraktivt ur FoU-synpunkt för företag utanför unionen, och att utländska investeringar i FoU är en viktig faktor för sysselsättning konkurrenskraft i Europa. Inte minst de amerikanska företagen har ökat sina FoU-utgifter i EU från 12 miljarder dollar 2000 till 23 miljarder dollar 2008. Amerikanska företag ger ut tio gånger mer för forskning i EU än Kina och Indien tillsammans. En nyligen genomförd undersökning ¤ av de ledande EU-företagen visar de kraftiga positiva effekterna av offentlig FoU-investering för privat FoU, vare sig det rör sig om skatteincitament, nationella bidrag, ekonomiskt stöd från EU eller offentlig-privata partnerskap på nationell nivå eller EU-nivå.

Horisont 2020 är EU:s nya program för forskning och innovation. Det lades fram av kommissionen som del av dess förslag till EU:s budget för 2014 till 2020. För att främja forskning och innovation som drivkrafter för tillväxt och arbetstillfällen föreslår kommissionen en budget på 80 miljarder euro, dvs. en ökning mot budgeten för det innevarande sjunde ramprogrammet för forskning (55 miljarder euro).

Europeiska unionen har satt som mål att de offentliga och privata forskningsutgifterna tillsammans ska uppgå till 3 % av BNP till 2020. Detta är en huvudindikator i Europa 2020-strategin, som snabbt bör kompletteras med en huvudindikator för innovation. Denna håller för närvarande på att utarbetas.

Ytterligare uppgifter och förteckningen över de 50 toppföretagen finns i MEMO/12/948.

En detaljerad redogörelse finns i 2012 års resultattavla för industrins FoU-investeringar i EU, 2012 års EU-enkät om affärsvärldens investeringstrender inom FoU (EU Survey on R&D Investment Business Trends) och andra rapporter från Irma (Industrial Research Investment Monitoring and Analysis):

http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Internationalisation of business investments in R&D and analysis of their economic impact, studie från kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=other-studies

Ytterligare uppgifter om Horisont 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Ytterligare upplysningar om innovationsunionen:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Contacts :

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar