Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 6. decembra 2012

Pregled stanja na področju naložb v industrijske raziskave in razvoj: najuspešnejša podjetja v EU kljub krizi še naprej vlagajo v inovacije

V času gospodarske in finančne krize največja podjetja s sedežem v EU še naprej verjamejo, da jim bodo raziskave in razvoj zagotovili konkurenčno prednost. Naložbe v raziskave in razvoj so v letu 2011 povečala za 8,9%, s 6,1 % leta 2010. To povišanje je skoraj enako povišanju ameriških podjetij (9 %), je boljše od svetovnega povprečja (7,6 %) in je precej večje od japonskih podjetij (1,7 %). V sektorjih, ki veliko vlagajo v raziskave in razvoj, je bila zabeležena nadpovprečna rast zaposlovanja. To so ključne ugotovitve poročila Evropske komisije o pregledu stanja na področju naložb v industrijske raziskave in razvoj za leto 2012, v katerega je bilo vključenih 1 500 največjih svetovnih vlagateljev v raziskave in razvoj. Med prvimi 50 podjetji na svetu jih je 15 iz EU, 18 iz ZDA in 12 iz Japonske. Vodilni na lestvici je japonski proizvajalec avtomobilov Toyota, najbolje uvrščeno evropsko podjetje pa je Volkswagen na tretjem mestu (7,2 milijarde EUR naložb). Po nedavno objavljenih podatkih Eurostata so se skupna javna in zasebna sredstva za raziskave v EU z 2,01 % leta 2010 povečala na 2,03 % BDP leta 2011. Razlog za to je bila predvsem povečana poraba zasebnega sektorja.

Komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je dejala: „Znanje je ključnega pomena za evropsko konkurenčnost, zato je v okviru naših prizadevanj za rast in delovna mesta pomembno pozvati podjetja EU k povišanju naložb v raziskave in razvoj Ambicije zasebnega sektorja moramo sedaj podpreti z večjimi naložbami v raziskave in razvoj na nacionalni in evropski ravni. Voditelji EU morajo pokazati svojo odločnost in odobriti ambiciozen proračun za program Obzorje 2020, naš prihodnji program za raziskave in inovacije.“

Skupne naložbe podjetij, vključene v pregled stanja, kažejo, da so ZDA še vedno pred EU, predvsem zaradi velikega števila visokotehnoloških podjetij v ZDA (178,4 milijarde EUR v primerjavi z 144,6 milijardami EUR). Med prvimi 100 podjetji so naložbe v raziskave in razvoj najbolj povečala podjetja iz sektorja IKT, kot so Huawei (48,4 %), Apple (36,3 %) in STMicroeleectronics (34,5 %). Druga podjetja med prvimi stotimi, ki so precej povečala naložbe v raziskave in razvoj, so podjetja v avtomobilskem sektorju, nekatera od teh imajo sedež v EU, kot sta BMW (21,6 %) in Renault (19,4 %).

V EU je zasluge za rast naložb v raziskave in razvoj v letu 2011 v veliki meri mogoče pripisati avtomobilski industriji (16,2-odstotna rast), ki je prispevala največ k naložbam v raziskave in razvoj v EU, in sicer 25 %. Podjetja s sedežem v Nemčiji, ki predstavljajo približno eno tretjino vseh zasebnih naložb v raziskave in razvoj, so te naložbe povečala za 9,5 %. Podjetja iz Združenega kraljestvu in Francije, ki imajo prav tako velik delež raziskav v zasebnem sektorju, so naložbe povečala za 13,1 % oziroma 7,6 %.

Ozadje

Pregled stanja iz leta 2012 temelji na vzorcu 1 500 podjetij, ki so največji svetovni vlagatelji v raziskave in razvoj ter ki prispevajo skoraj 90 % vseh sredstev podjetij za raziskave in razvoj po svetu. Meri skupno vrednost naložb v raziskave in razvoj po vsem svetu, ki jih podjetja financirajo z lastnimi sredstvi, ne glede na to, kje potekajo raziskave in razvoj. Od 1 500 podjetij jih ima 405 sedež v EU, 503 v ZDA, 296 na Japonskem in 296 v preostalih delih sveta, vključno s Švico, Južno Korejo, Kitajsko, Indijo in 23 drugimi državami. Vsaka od držav, vključenih v pregled stanja, je v letu 2011 v raziskave in razvoj vložila najmanj 35 % milijonov EUR.

Podatki iz pregleda stanja kažejo, da je rast zaposlovanja običajno višja v sektorjih, ki veliko vlagajo v raziskave in razvoj. Skupno se je zaposlovanje v podjetjih, vključenih v vzorec 815 podjetij iz pregleda stanja, v obdobju 2003–2011 povečalo za 22,3 %, predvsem zaradi povišanja zaposlovanja v podjetjih, ki veliko vlagajo v raziskave in razvoj (36,1 %). V vzorcu podjetij iz EU je bila rast zaposlovanja zelo visoka v visokotehnoloških sektorjih (38 %), 20 % v podjetjih, ki srednje veliko vlagajo v raziskave in razvoj, ter 19 % v sektorjih, v katerih so te naložbe nizke.

Nova študija poudarja, da je Evropska unija za podjetja s sedežem izven EU privlačna lokacija za raziskave in razvoj ter da tuje naložbe v raziskave in razvoj predstavljajo velik vir zaposlovanja in konkurenčnosti v Evropi. Zlasti ameriška podjetja so povišala naložbe v raziskave in razvoj v EU z 12 milijard USD iz leta 2000 na 23 milijard USD do leta 2008. Ameriška podjetja namenijo desetkrat več za raziskave in razvoj v Evropski uniji kot Kitajska in Indija skupaj. Nedavna raziskava (IP/12/905) najuspešnejših podjetij v EU je pokazala močne pozitivne učinke javnih naložb v raziskave in razvoj na zasebne raziskave in razvoj, vključno z davčnimi spodbudami, državnimi pomočmi, finančno podporo EU in javno-zasebnimi partnerstvi na nacionalni ravni in ravni EU.

Obzorje 2020 je nov program EU za raziskave in inovacije, ki ga je Komisija predstavila v okviru predloga proračuna za obdobje 2014–2020. Da bi spodbudila raziskave in inovacije ter s tem tudi rast in razvoj, je predlagala, da se proračun z 55 milijard EUR v trenutnem sedmem okvirnem programu poviša na 80 milijard EUR.

Evropska unija je določila cilj, po katerem bi morala skupna javna in zasebna sredstva za raziskave do leta 2020 doseči 3 % BDP. Ta osnovni kazalnik za Evropo 2020 bi bilo treba kmalu dopolniti z osnovnim kazalnikom za inovacije (trenutno v pripravi).

Več informacij in seznam 50 najuspešnejših podjetij najdete v MEMO/12/948.

Za dodatne podrobnosti glejte poročilo o pregledu stanja na področju naložb v industrijske raziskave in razvoj za leto 2012, raziskavo EU o poslovnih trendih na področju naložb v raziskave in razvoj v letu 2012 ter druga poročila o spremljanju in analizi naložb v industrijske raziskave (IRMA):

http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Študija o internacionalizaciji naložb podjetij v raziskave in razvoj ter analiza njihovega gospodarskega učinka:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=other-studies

Več informacij o programu Obzorje 2020 je na voljo na strani:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Več informacij o Uniji inovacij je na voljo na strani:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Kontakta:

Michael Jennings +32 22963388

Monika Wcislo +32 22986595


Side Bar