Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 6. decembrī

Rezultātu apkopojums: lai arī ir krīze, ES vadošie uzņēmumi turpina ieguldīt inovācijās

Turpinoties ekonomikas un finanšu krīzei, vairums ES uzņēmumu turpina paļauties uz pētniecību un izstrādi kā savas konkurētspējas pamatu. Tie 2011. gadā ir palielinājuši ieguldījumus pētniecībai un izstrādei par 8,9 % (2010. gadā pieaugums bija 6,1 %). Šis pieaugums gandrīz atbilst ASV uzņēmumiem (9 %), pārsniedz vidējo rādītāju pasaulē (7,6 %) un krietni pārsniedz Japānas uzņēmumus (1,7 %). Nozares, kurās aktīvi noris pētniecība un izstrāde sliecas uzrādīt augstāku nodarbinātības pieaugumu par vidējo. Tie ir Eiropas Komisijas 2012. gada "ES rezultātu apkopojuma par rūpniecības ieguldījumiem pētniecībā un izstrādē" galvenie konstatējumi par pasaules vadošajiem 1500 ieguldītājiem pētniecībā un izstrādē. Starp 50 vadošajiem ir 15 uzņēmumi no ES, 18 – no ASV un 12 – no Japānas. Pirmajā vietā ir japāņu autobūves uzņēmums Toyota, savukārt Volkswagen - pirmais uzņēmums ES – ir trešajā vietā (ieguldīti 7,2 miljardi eiro). Nesen publicētie Eurostat dati rāda, ka ES valsts un privātā sektora kopējie izdevumi pētījumiem ir pieauguši no 2,01 % 2010. gadā līdz 2,03 % no IKP 2011. gadā. Pieaugumu radīja galvenokārt privātā sektora tēriņu pieaugums.

Eiropas pētniecības, inovācijas un zinātnes komisāre Moire Gēgena-Kvinna sacīja: Zināšanas ir Eiropas konkurētspējas pamats, tādēļ ES uzņēmumu ieguldījumu pieaugums pētniecībā un izstrādē mūs apbruņo cīņai par izaugsmi un darba vietām. Tagad mums vajag sasaistīt privātā sektora ambīcijas ar ieguldījumu pieaugumu pētniecībā un izstrādē valsts un Eiropas līmenī. ES līderiem tas ir jāvēsta, apstiprinot vērienīgo budžetu programmai Apvārsnis 2020 – mūsu nākotnes programmai pētījumiem un inovācijām.

Rezultātu apkopojumā ietverto uzņēmumu kopējie ieguldījumi liecina, ka ASV joprojām apsteidz ES, tā iemesls ir lielais augsto tehnoloģiju uzņēmumu skaits ASV (178,4 miljardi eiro un 144,6 miljardi eiro). Pirmajā simtniekā ietilpstošie uzņēmumi, kas ir uzrādījuši lielākos izdevumus pētniecībai un izstrādei, ir IKT nozares uzņēmumi, piemēram, Huawei (48,4 %), Apple (36,3 %) un STMicroeleectronics (34,5 %). Citi pirmā simtnieka uzņēmumi ar lielām to ieguldījumu apmēra pētniecībā un izstrādē atšķirībām ir no automobiļu un rezerves daļu nozarēm, no kuriem daži atrodas ES, piemēram BMW (21,6 %) un Renault (19,4 %).

Eiropas Savienībā pētniecības un izstrādes izaugsmes rādītājus 2011. gadā lielā mērā ir noteikusi automobiļu nozare (16,2 % pieaugums), kas ir devusi lielāko daļu ieguldījumu pētniecībā un izstrādē ES (25 %). Vācijas uzņēmumi, kuru ieguldījumi pētniecībā un izstrādē veido vienu trešo daļu no kopējiem privātajiem ieguldījumiem ES, ir palielinājuši pētniecību un izstrādi par 9,5 %. Uzņēmumiem Apvienotajā Karalistē un Francijā, kuru ieguldījums privātajos pētījumos arī ir proporcionāli liels, izaugsme ir bijusi par attiecīgi 13,1 % un 7,6 %.

Vispārīga informācija

2012. gada rezultātu apkopojums ir balstīts uz 1500 uzņēmumiem, kas ir pasaules vadošie ieguldītāji pētniecībā un izstrādē, un šis ieguldījums veido 90 % no uzņēmējdarbības ieguldījumiem pētniecībā un izstrādē visā pasaulē. Tas nosaka no pašu līdzekļiem finansēto ieguldījumu pētniecībā un izstrādē kopējo vērtību, neņemot vērā vietu, kur attiecīgā pētniecība un izstrāde notiek. No 1500 uzņēmumiem 405 atrodas ES, 503 – ASV, 296 – Japānā un 296 – citur pasaulē, tai skaitā Šveicē, Dienvidkorejā, Ķīnā, Indijā un 23 citās valstīs. Katra no rezultātu apkopojumā ietvertajām valstīm 2011. gadā pētniecībā un izstrādē ir ieguldījusi 35 miljonus eiro vai vairāk.

Rezultātu apkopojuma dati rāda, ka nodarbinātības pieaugums kopumā ir augstāks nozarēs, kur noris pētniecība un izstrāde. Rezultātu apkopojumā ietvertajos 815 uzņēmumos laika posmā no 2003. gada līdz 2011. gadam strādājošo skaits ir palielinājies par 22,3 % un nozarēs, kur ļoti aktīvi noris pētniecība un izstrāde pieaugums ir 36,1 %. ES uzņēmumos nodarbinātības pieaugums bija ļoti ievērojams augsto tehnoloģiju nozarēs (38 %), 20 % pieaugums vidēji augstas un 19 % zemas intensitātes nozarēs.

Jauns pētījums rāda, ka Eiropas Savienība kā vieta pētījumiem un izstrādei piesaista ārpus tās esošu uzņēmumu uzmanību un ka ārzemju ieguldījumi pētniecībā un izstrādē ir nozīmīgs nodarbinātības un konkurētspējas avots Eiropā. ASV uzņēmumi it īpaši ir palielinājuši izdevumus pētniecībai un izstrādei ES no 12 miljardiem ASV dolāru 2000. gadā līdz 23 miljardiem ASV dolāru 2008. gadā. ASV uzņēmumi pētniecībai un izstrādei Eiropas Savienībā tērē desmit reizes vairāk nekā Ķīnā un Indijā kopā. Nesena ES vadošo uzņēmumu aptauja (IP/12/905) rāda izteikti pozitīvu valsts līdzekļu ieguldījumu pētniecībā un izstrādē ietekmi uz privātā sektora pētniecību un izstrādi, tai skaitā, tāda ietekme ir bijusi fiskālajām iniciatīvām, valsts dotācijām, ES finansiālajam atbalstam un gan valsts, gan ES savienības līmeņa publiskā – privātā sektora partnerībām.

Apvārsnis 2020 ir jauna ES programma pētniecībai un inovācijām, ar ko Komisija iepazīstināja kā ar priekšlikumu ES 2014.-2020. gada budžetam. Lai veicinātu pētniecību un inovācijas, kas virza izaugsmi un rada darbavietas, Komisija ir ierosinājusi 80 miljardu eiro lielu budžetu, kas ir vairāk nekā pašreizējie Septītās pamatprogrammas (PP7) 55 miljardi eiro.

Eiropas Savienība ir izvirzījusi mērķi, ka valsts un privātā sektora tēriņi pētniecībai kopā līdz 2020. gadam sasniegs 3 %no IKP. Šo Eiropas 2020 indikatoru jāsteidz papildināt ar indikatoru inovāciju novērtēšanai, kas šobrīd tiek izstrādāts.

Sīkāka informācija un 50 vadošo uzņēmumu pilnīgs saraksts: MEMO/12/948.

Sīkākai informācijai skatiet: 2012. gada "ES rezultātu apkopojums par rūpniecības ieguldījumiem pētniecībā un izstrādē", 2012. gada "ES apsekojums par uzņēmumu pētniecības un izstrādes ieguldījumu tendencēm" un citus IRMA (rūpniecības ieguldījumu pētniecībā uzraudzība un analīze) ziņojumus:

http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Pētījums par uzņēmējdarbības ieguldījumu pētniecībā un attīstībā internacionalizāciju un to ekonomiskās ietekmes analīze:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=other-studies

Sīkāku informācijai par programmu „Apvārsnis 2020” skatiet:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Sīkāku informācija par Inovācijas savienību skatiet:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Kontaktpersonas:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar