Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. gruodžio 6 d.

Mokslinių tyrimų ir plėtros rezultatų suvestinė. Nepaisydamos krizės, pirmaujančios ES firmos toliau investuoja į inovacijas

Tebesitęsiančios ekonomikos ir finansų krizės sąlygomis didžiosios ES įsikūrusios firmos, siekdamos išlaikyti konkurencingumą, ir toliau remiasi moksliniais tyrimais ir plėtra. Jų investicijos į mokslinius tyrimus ir plėtrą 2011 m. išaugo 8,9% (palyginti su 6,1 % 2010 m.). Padidėjimas beveik prilygsta JAV firmų rodikliams (9 %), yra didesnis už pasaulio vidurkį (7,6 %) ir daug didesnis už Japonijos bendrovių rodiklius (1,7 %). Intensyvių mokslinių tyrimų ir plėtros sektoriuose užimtumas augo sparčiau už vidurkį. Tai yra Europos Komisijos 2012 m. ES pramonės įmonių investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą rezultatų suvestinės svarbiausios išvados apie 1500 įmones, kurios pirmauja pasaulyje pagal investicijas į mokslinius tyrimus ir plėtrą. Pasaulio pirmaujančių bendrovių penkiasdešimtuke yra 15 ES, 18 JAV ir 12 Japonijos įmonių. Japonijos automobilių gamintoja Toyota šiame sąraše yra pirma, o aukščiausiai pakilusi ES bendrovė Volkswagen yra trečioje vietoje (investavo 7,2 mlrd. eurų). Neseniai paskelbtais Eurostato duomenimis, bendros ES viešosios ir privačiosios investicijos į mokslinius tyrimus išaugo iki 2,03 % BVP 2011 m., palyginti su 2,01 % 2010 m. Tai daugiausiai lėmė padidėjusios privačiojo sektoriaus išlaidos.

Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn sakė: „Žinios – Europos konkurencingumo pagrindas, todėl ES bendrovių investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą didinimas – svarbus žingsnis skatinant augimą ir užimtumą. Todėl privalome neatsilikti nuo privačiojo sektoriaus ir didinti investicijas į mokslinius tyrimus ir plėtrą nacionaliniu ir Europos lygmenimis Taigi ES vadovai turėtų pasiųsti labai aiškią žinią – patvirtinti mūsų būsimos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ plataus užmojo biudžetą.“

Apžvelgus rezultatų suvestinėje nurodytų bendrovių visas investicijas matyti, kad JAV vis dar lenkia ES (atitinkamai 178,4 ir 144,6 mlrd. eurų); tai galima paaiškinti tuo, kad JAV yra daugiau aukštųjų technologijų firmų. Išlaidas į mokslinius tyrimus ir plėtras labiausiai padidino IRT sektoriui priklausančios šimto pirmaujančių bendrovių sąrašo bendrovės, tokios kaip Huawei (48,4 %), Apple (36,3 %) ir STMicroelectronics (34,5 %). Kitos šimtuko bendrovės, gerokai padidinusios savo investicijas į mokslinius tyrimus ir plėtrą, priklauso automobilių bei jų dalių sektoriui, tarp jų ir keletas ES įsikūrusių bendrovių, pvz., BMW (21,6 %) ir Renault (19,4 %).

Europos Sąjungoje mokslinių tyrimų ir plėtros augimą 2011 m. daugiausiai lėmė automobilių sektorius (16,2 % augimas), kuriam tenka didžiausia investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą Europos Sąjungoje dalis (25 %). Vokietijoje įsikūrusios bendrovės, kurioms tenka apie trečdalis visų ES privačių investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą, mokslinių tyrimų ir plėtros mastą padidino 9,5 %. Jungtinėje Karalystėje ir Prancūzijoje įsikūrusių bendrovių, kuriose taip pat vykdoma didelė dalis visų privačių mokslinių tyrimų, atitinkamas rodiklis augo 13,1 ir 7,6 %.

Pagrindiniai faktai

2012 m. rezultatų suvestinė skirta daugiausiai pasaulyje į mokslinius tyrimus ir plėtrą investuojančioms 1500 bendrovių, kurių investicijos sudaro beveik 90 % visų pasaulio įmonių investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą. Suvestinėje įvertinta tų bendrovių visų nuosavomis lėšomis finansuotų investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą bendra vertė, neatsižvelgiant į tai, kur atitinkami moksliniai tyrimai ir plėtra buvo vykdomi. Iš 1500 bendrovių 405 yra įsikūrusios ES, 503 – JAV, 296 – Japonijoje, o likusios 296 – kitose pasaulio šalyse, įskaitant Šveicariją, Pietų Korėją, Kiniją, Indiją ir kitas 23 šalis. Kiekviena rezultatų suvestinėje minima šalis 2011 m. į mokslinius tyrimus ir plėtrą investavo 35 mln. eurų arba daugiau.

Apžvalgos duomenimis, užimtumas paprastai sparčiau auga intensyvesnių mokslinių tyrimų ir plėtros sektoriuose. Vienos rezultatų suvestinės grupės, kurią sudaro 815 bendrovių, bendras užimtumas 2003–2011 m. išaugo 22,3 %; tai pirmiausiai lėmė itin intensyvių mokslinių tyrimų ir plėtros sektoriai (36,1 %). Tarp ES įmonių užimtumo augimas labai didelis aukštųjų technologijų sektoriuose – 38 %, vidutinio ir mažo technologijų vystymo intensyvumo sektoriuose – atitinkamai 20 % ir 19 %.

Naujame tyrime pabrėžiama, kad Europos Sąjunga yra patraukli mokslinių tyrimų ir plėtros teritorija ne ES įmonėms ir kad užsienio investicijos į mokslinius tyrimus ir plėtrą yra svarbus Europos užimtumo ir konkurencingumo šaltinis. JAV firmos savo mokslinių tyrimų ir plėtros išlaidas Europos Sąjungoje padidino nuo 12 mlrd. JAV dolerių 2000 m. iki 23 mlrd. JAV dolerių 2008 m. JAV firmos moksliniams tyrimams ir plėtrai Europos Sąjungoje skiria dešimt kartų daugiau lėšų nei Kinijoje ir Indijoje kartu sudėjus. Neseniai atliktoje pirmaujančių ES firmų apklausoje (IP/12/905) atskleistas didelis teigiamas viešųjų investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą poveikis privačiojo sektoriaus moksliniams tyrimams ir plėtrai, įskaitant mokesčių lengvatas, nacionalines dotacijas, ES finansinę paramą ir nacionalinio ir ES lygmens viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės iniciatyvas.

„Horizontas 2020“ yra nauja ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa, kurią Komisija pateikė su 2014–2020 m. ES biudžeto pasiūlymu. Siekdama, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos labiau padėtų skatinti augimą ir užimtumą, Komisija pasiūlė šiai sričiai skirti 80 mlrd. eurų, palyginti su 55 mlrd. eurais dabartinėje Bendrojoje programoje BP7.

Europos Sąjunga nustatė tikslinį rodiklį – bendros viešųjų ir privačiųjų mokslinių tyrimų išlaidos iki 2020 m. turėtų pasiekti 3 % BVP. Be šio strategijos „Europa 2020“ pagrindinio rodiklio netrukus turėtų būti pateiktas ir šiuo metu rengiamas inovacijų pagrindinis rodiklis.

Daugiau informacijos ir visas penkiasdešimties pirmaujančių įmonių sąrašas pateikiamas MEMO/12/948.

Daugiau informacijos pateikiama 2012 m. ES pramonės įmonių investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą rezultatų suvestinėje, 2012 m. ES mokslinių tyrimų ir plėtros verslo tendencijų tyrime ir kitose investicijų į mokslinius tyrimus stebėjimo ir analizės ataskaitose

(http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm).

Verslo investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą tarptautinimo tyrimas ir tų investicijų ekonominio poveikio analizė

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=other-studies

Daugiau informacijos apie programą „Horizontas 2020“

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/.

Daugiau informacijos apie „Inovacijų sąjungą“

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm.

Asmenys ryšiams:

Michael Jennings tel. +32 2 296 33 88

Monika Wcislo tel. +32 2 298 65 95


Side Bar