Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 6. detsember 2012

Teadus- ja arendustegevuse tulemustabel: ELi tippfirmad jätkavad uuendustegevusse investeerimist ka kriisi ajal

Jätkuva majandus- ja finantskriisi kiuste arendavad ELi suuremad firmad teadus- ja arendustegevust, et säilitada oma konkurentsivõimet. Nad suurendasid 2011. aastal investeeringuid teadus- ja arendustegevusse 8,9%, samas kui 2010. aasta kasv oli 6,1%. Selline kasv on väga lähedal USA firmade vastavale näitajale (9%), on suurem maailma keskmisest (7,6%) ja palju suurem Jaapani kompaniide vastavast näitajast (1,7%). Teadusmahukate sektorite töötajate arv kasvas kiiremini kui tööhõive keskmiselt. Need on Euroopa Komisjoni koostatud ülevaate „ELi ettevõtjate teadus- ja arendustegevusse investeerimise 2012. aasta tulemustabeli“ põhitulemused; ülevaade hõlmas 1500 maailma suurimat investorit sellesse valdkonda. Kogu maailma 50 suurima hulka kuulub 15 ELi, 18 USA ja 12 Jaapani firmat. Jaapani autotootja Toyota on pingerea esimene ja ELi parim Volkswagen (investeeris 7,2 miljardit eurot) on kolmas. Eurostati hiljuti avaldatud andmed näitavad, et ELi riiklikud ja erainvesteeringud suurenesid 2011. aastal 2,03%ni SKPst; 2010. aastal olid need 2,01% SKPst. Peamiseks tõukejõuks oli seejuures erasektori investeeringute suurenemine.

Teadus- ja innovatsioonivolinik Máire Geoghegan-Quinn ütles: „Teadmised on Euroopa konkurentsivõime alus. ELi ettevõtjate kasvav investeerimine teadus- ja arendustegevusse on relvade haaramine selleks, et võita lahing majanduskasvu ja tööhõive suurendamise eest. Nüüd oleks vaja, et erasektori suureneva investeerimisega kaasneks liikmesriikide ja ELi taseme investeeringute samaväärne suurenemine. ELi juhid peaksid nüüd näitama oma kindlat toetust ja kiitma heaks Horisont 2020, meie teadus- ja uuendustegevuse tulevikuprogrammi ambitsioonika eelarve.“

Tulemustabelis vaadeldud ettevõtjate summaarsete investeeringute poolest edestab USA (178,4 miljardit eurot) ikka veel Euroopa Liitu (144,6 miljardit eurot), kuid USAs on rohkem kõrgtehnoloogiafirmasid kui ELis. 100 kõige kiiremini teadus- ja arendustegevuse kulutusi suurendanud firma hulgas kasvasid kõige kiiremini IKT-sektori firmade investeeringud, esimesed olid Huawei (48,4%), Apple (36,3%) ja STMicroelectronics (34,5%). Investeerimis- ja arendustegevusse tehtavate investeeringute suuremate hüpetega paistsid 100 firma hulgas silma veel autode ja varuosade tootjad, kellest mõned, nagu BMW (21,6%) ja Renault (19,4%), asuvad ELis.

ELis suurendasidki 2011. aastal teadus- ja arendustegevusse tehtavate investeeringute kasvunumbreid suurel määral just autotootjad (kasv 16,2%), kes andsid ka suurima panuse (25%) ELi sellealastesse investeeringutesse. Saksa firmad, kes teevad ligikaudu kolmandiku kõikidest ELi erainvesteeringutest, suurendasid investeeringuid teadus- ja arendustegevusse 9,5%. Ka Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa firmad andsid suure panuse erasektori investeeringutesse; nende kasvunumbrid olid vastavalt 13,1% ja 7,6%.

Taustteave

2012. aasta tulemustabeli aluseks on maailma 1500 suuremat teadus- ja arendustegevusse investeerivat firmat hõlmav valim, kes kokku teevad peaaegu 90% maailma kõikidest sellealastest erasektori kulutustest. Võrreldakse teadus- ja arendustegevusse omadest vahenditest tehtavate investeeringute summaarset ülemaailmset väärtust, olenemata kohast, kus neid summasid kasutatakse. 1500 firmast asuvad 405 ELis, 503 USAs, 296 Jaapanis ja 296 mujal maailmas – Šveitsis, Lõuna-Koreas, Hiinas, Indias ja veel 23 riigis. Iga tulemustabelis esindatud riik investeeris 2011. aastal teadus- ja arendustegevusse vähemalt 35 miljonit eurot.

Tulemustabelist on näha, et tööhõive kasv on üldiselt kiirem teadusmahukates sektorites. Tulemustabeli 815 firmast koosneva valimi summaarne töötajate arv kasvas 22,3% ajavahemikus 2003–2011, kusjuures väga teadusmahukates sektorites oli see kasv 36,1%. ELi valimis kasvas tööhõive eriti kiiresti kõrgtehnoloogiasektorites (38%); keskmise teadusmahukusega ettevõtetes kasvas tööhõive 20% ja vähe teadusmahukates sektorites 19%.

Uuest uuringust on näha, et EL on atraktiivne teadus- ja arendustöö tegemise koht väljaspool Euroopa Liitu asuvate firmade jaoks ning et välisinvesteeringud teadus- ja arendustegevusse aitavad palju kaasa Euroopa tööhõive ja konkurentsivõime suurenemisele. Eelkõige USA ettevõtjad on hakanud rohkem investeerima teadus- ja arendustegevusse Euroopa Liidus: kui 2000. aastal investeerisid nad siia 12 miljardit USA dollarit, siis 2008. aastal juba 23 miljardit. USA ettevõtjad investeerisid Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevusse 10 korda rohkem kui Hiinasse ja Indiasse kokku. ELi tippfirmade hiljutine uuring (IP/12/905) näitas, et avaliku sektori poolt erasektori teadus- ja arendustegevusse tehtavatel investeeringutel – maksusoodustuste, riiklike teadustoetuste, ELi rahalise toetuse ning riikliku ja erasektori partnerluse kaudu riikide ja ELi tasemel – on väga positiivne mõju.

Horisont 2020 on ELi uus teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm ning osa komisjoni esitatud ELi 2014.–2020. aasta eelarveprojektist. Teadusuuringute ja innovatsiooni arengu ning sellega ka majanduskasvu ja tööhõive suurenemise kiirendamiseks nägi komisjon ette 80 miljardit eurot, samas kui praeguses teadusuuringute seitsmendas raamprogrammis on selleks ette nähtud 55 miljardit eurot.

Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks, et avaliku ja erasektori investeeringud teadusesse peavad 2020. aastaks jõudma 3%ni SKPst. Seda Euroopa 2020 põhinäitajat tuleks kiiresti täiendada innovatsiooni iseloomustava põhinäitajaga, mida praegu töötatakse välja.

Lisateabe ning 50 kõige enam teadus- ja arendustegevusse investeeriva firma täieliku analüüsi saamiseks vt MEMO/12/948.

Täpsem teave on esitatud ELi ettevõtjate teadus- ja arendustegevuse 2012. aasta tulemustabelis, ELi uuringus teadus- ja arendustegevusse investeerimise suundumuste kohta ja muudes IRMA (Industrial Research Investment Monitoring and Analysis) ülevaadetes:

http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Uuring, milles käsitletakse teadus- ja arendustegevusse tehtavate äriinvesteeringute rahvusvaheliseks muutumist ja majanduslikku mõju:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=other-studies

Lisateave Horisont 2020 kohta:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Lisateave juhtalgatuse „Innovatiivne liit” kohta:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Kontaktisikud:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar