Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 6. prosince 2012

Přehled investic do výzkumu a vývoje: nejvýznamnější firmy z EU navzdory krizi dále investují do inovací

Významné společnosti se sídlem v EU nadále spatřují v investicích do rozvoje a výzkumu i v době, kdy pokračuje hospodářská a finanční krize, konkurenční výhodu. V roce 2011 zvýšily své investice do této oblasti o 8,9 % oproti 6,1 % v roce 2010. Tímto nárůstem se téměř vyrovnaly společnostem ve Spojených státech (9 %), překonaly celosvětový průměr (7,6 %) a zdaleka předstihly společnosti z Japonska (1,7 %). Odvětví s vysokými investicemi do výzkumu a vývoje většinou vykazovaly nadprůměrný růst zaměstnanosti. To jsou hlavní zjištění, jež vyplynula ze srovnání výsledků investic do průmyslového výzkumu a vývoje („EU Industrial R&D Investment Scoreboard“), které mezi hlavními 1 500 investory v oblasti výzkumu a vývoje provedla v roce 2012 Evropská komise. Mezi prvními 50 společnostmi jich figuruje 15 z EU, 18 z USA a 12 z Japonska. Na prvním místě je japonská automobilka Toyota, z Evropy byl nejlepší evropský Volkswagen, který se celkově umístil jako třetí (investice ve výši 7,2 miliard). Údaje, které nedávno zveřejnil Eurostat, kombinují výsledky veřejného a soukromého sektoru – investice do výzkumu se zvýšily na 2,03 % HDP v roce 2011, zatímco v roce 2010 činily 2,01 %. Za nárůstem stojí zejména vyšší investice soukromého sektoru.

Máire Geoghegan-Quinnová, komisařka pro výzkum, inovace a vědu, uvedla: „Evropská konkurenceschopnost je založená na znalostech. Investují-li tedy společnosti v EU do výzkumu a vývoje, výrazně tak přispívají k růstu a vytváření pracovních míst. Nyní musíme sladit úroveň ambicí soukromého sektoru s investicemi na vnitrostátní a evropské úrovni. Evropští lídři by měli vyslat jasný signál tím, že schválí ambiciózní rozpočet pro Horizont 2020 – pro náš budoucí program pro výzkum a inovace.“

Celkové investice společností v tabulce ukazují, že Spojené státy mají před EU stále ještě náskok, což se vysvětluje vyšším počtem společností v oblasti špičkových technologií v USA (178,4 miliard EUR ve srovnání se 144,6 miliardami EUR). Největší nárůst v investicích do výzkumu a vývoje vykazují mezi společnostmi v první stovce ty, jež se zabývají technologiemi IKT. Jedná se například o Huawei (48,4 %), Apple (36,3 %) a STMicroeleectronics (34,5 %). Mezi dalšími společnostmi s velkým nárůstem investic do výzkumu a vývoje jsou pak v první stovce firmy v odvětví automobilů a jejich součástek, z nichž některé sídlí v EU, například BMW (21,6 %) a Renault (19,4 %).

V EU stojí za růstem výzkumu a vývoje v roce 2011 z velké míry automobilový průmysl (16,2% růst), který má v rámci EU co do investic do výzkumu a vývoje největší podíl (25 %). Společnosti se sídlem v Německu, jež stojí za přibližně jednou třetinou celkových investic soukromého sektoru do výzkumu a vývoje v EU, posílily růst v této oblasti o 9,5 %. Na soukromém výzkumu se rovněž do velké míry podílejí společnosti ze Spojeného království a z Francie – u nich došlo k růstu ve výši 13,1 % (Velká Británie) a 7,6 % (Francie).

Souvislosti

Tabulka pro rok 2012 obsahuje vzorek celkem 1 500 společností, které jsou celosvětově na špičce, pokud jde o investice do výzkumu a vývoje, a které stojí za téměř 90 % celkových světových investic do výzkumu a vývoje. Hodnotí se v nich hodnota jejich celkových investic do výzkumu a vývoje z vlastních zdrojů, bez ohledu na místo, kde se výzkum a vývoj skutečně odehrává. Z celkového počtu 1500 společností jich 405 sídlí v EU, 503 v USA, 296 v Japonsku a 296 pak v jiných částech světa včetně zemí jako Švýcarsko, Jižní Korea, Čína, Indie a 23 dalších zemí. Každá ze zemí uvedených v tabulce investovala v roce 2011 do výzkumu a vývoje alespoň 35 milionů EUR.

Z údajů v tabulce vyplývá, že v odvětvích s vysokými investicemi do výzkumu a vývoje je obecně vyšší nárůst zaměstnanosti. Na vzorku 815 společností uvedených v tabulce je vidět, že celková zaměstnanost se v období 2003–2011 zvýšila o 22,3 %, nejvíce tomu tak bylo v odvětvích se skutečně vysokými investicemi do výzkumu a vývoje (36,1 %). Pokud se jedná výlučně o EU, zaměstnanost výrazně rostla v oblasti špičkových technologií (38 %). V odvětvích, jež využívají výzkum a vývoj středně intenzivně, byl zaznamenán 20% nárůst a tam, kde jej využívají málo, 19%.

Nová studie zdůrazňuje, že EU je pro firmy z jiných částí světa atraktivním místem pro výzkum a vývoj a že zahraniční investice do výzkumu a vývoje jsou významným zdrojem zaměstnanosti a konkurenceschopnosti v Evropě. Zejména firmy z USA zvýšily od roku 2000 (12 miliard USD) své investice do výzkumu a vývoje v EU na celkem 23 miliard USD v roce 2008. Firmy z USA investovaly do výzkumu a vývoje v EU desetkrát více než Čína a Indie dohromady. Podle nedávno provedeného výzkumu (IP/12/905) mezi nejvýznamnějšími firmami EU existuje velmi pozitivní vliv veřejných investic do výzkumu a vývoje na soukromý výzkum a vývoj, a to včetně finančních pobídek, národních grantů, finanční podpory EU a partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni.

Horizont 2020 je nový program EU pro výzkum a inovace, který Komise představila jako součást svého návrhu rozpočtu EU na období 2014 až 2020. Komise navrhla zvýšit rozpočet ze současných 55 miliard EUR v rámci stávajícího sedmého rámcového programu na 80 miliard EUR, a tím podpořit výzkum a vývoj jakožto hybnou sílu růstu a zaměstnanosti.

Evropská unie stanovila cíl, na jehož základě by společné výdaje veřejného a soukromého sektoru na výzkum měly do roku 2020 dosáhnout 3 % HDP. Tento hlavní ukazatel v rámci strategie Evropa 2020 by se měl rychle doplnit o hlavní ukazatel v oblasti inovací, na kterém se momentálně pracuje.

Další informace o všech padesáti špičkových podnicích viz MEMO/12/948.

Podrobnosti k tabulce výsledků investic do průmyslového výzkumu a vývoje („EU Industrial R&D Investment Scoreboard“) za rok 2012, průzkum trendů v oblasti investic podnikatelského sektoru do výzkumu a vývoje v EU („EU Survey on R&D Investment Business Trends“) a jiné zprávy IRMA („Industrial Research Investment Monitoring and Analysis“ – monitorování a analýza investic do průmyslového výzkumu) jsou k dispozici na adrese:

http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Studie o internacionalizaci podnikatelských investic do výzkumu a vývoje a analýza jejich hospodářského dopadu („Internationalisation of business investments in R&D and analysis of their economic impact“) je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=other-studies

Další informace k programu Horizont 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Další informace k Unii inovací:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Kontaktní osoby:

Michael Jennings (+32 22963388)

Monika Wcislo (+32 22986595)


Side Bar