Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 6 december 2012

E-handel: Se upp när du köper spel, böcker, filmer eller musik på nätet

Lagom till julhandeln publicerar EU-kommissionen i dag resultatet av en EU-omfattande kontroll av webbplatser som säljer spel, böcker, filmer och musik som kan laddas. Undersökningen visar att mer än 75 % av webbplatserna inte följer EU:s konsumentskyddsregler. Detta är mycket oroväckande när produkterna riktar sig till utsatta konsumenter, t.ex. barn. Användarna måste klicka sig igenom en labyrint av avtalsvillkor för att få veta hur mycket de till slut måste betala, och barn lockas ofta att köpa tilläggsprodukter till spel som påstås vara gratis. Om det uppstår problem är det ofta svårt att kontakta kundservice eftersom det på mer än en tredjedel av webbplatserna saknas kontaktuppgifter. Tillsynsmyndigheterna i EU-länderna kommer nu att kontakta de berörda företagen och ge dem möjlighet att förtydliga eller rätta till sin webbplats.

– Barn är i dag allt mer teknikkunniga. Redan från tidig ålder vet de hur man laddar ner spel. När de väl är beroende av att spela ett visst spel är det svårt att få dem att sluta. Föräldrar måste se upp eftersom hälften av de nedladdningsbara spelen marknadsförs som gratis, men räkningen kan stiga kraftigt för virtuella produkter som behövs för att man ska komma vidare i spelet. Generellt visar resultatet av dagens undersökning att på de flesta av de webbplatser som kontrollerades var det svårt att hitta viktiga avtalsvillkor. Under de kommande månaderna kommer nationella myndigheter att arbeta för att få dessa webbplatser ändrade så att de uppfyller konsumentskyddskraven, säger Tonio Borg, EU:s konsumentkommissionär.

Resultat

Myndigheterna i 26 EU-länder1 samt Norge och Island kontrollerade sammanlagt 333 webbplatser, varav 159 som säljer onlinespel. 76 % av webbplatserna (dvs. 254 webbplatser) ska undersökas närmare eftersom myndigheterna tvivlade på att de överensstämmer med EU:s konsumentskyddsregler, särskilt bestämmelserna om reklam och viktig information om kostnader och egenskaper hos digitala produkter som gör att konsumenterna kan fatta välgrundade beslut2. Av 55 webbplatser som säljer spel för barn under 14 år, verkar 71 % (39) bryta mot EU:s lagstiftning.

De största problemen var följande:

  1. Oskäliga avtalsvillkor: Avtalsvillkor ska vara skäliga och framgå tydligt. Totalt 230 webbplatser (69 %) innehöll oskäliga villkor t.ex. i) de fråntog näringsidkaren ansvar i fall en nedladdning skadar konsumentens utrustning, ii) de utesluter eller försvårar för konsumenten att utöva sin rätt att söka rättslig eller annan upprättelse, eller iii) de fråntar konsumenterna rätten att få en ny produkt eller att kräva ersättning om den nedladdade produkten inte fungerar.

  2. Ångerrätt: På grund av att produkterna är nedladdningsbara förlorar konsumenterna sin ångerrätt så fort de godkänt att nedladdningen börjar (det går med andra ord inte att skicka tillbaka en nedladdad produkt). Näringsidkarna är dock tvungna att informera konsumenterna om detta före köpet. 141 webbplatser (42 % av de webbplatser som kontrollerades) tillhandahöll inte denna information.

  3. Bristande information om näringsidkarens identitet och adress: Näringsidkare är skyldiga att ange namn, postadress och e-postadress på sin webbplats så att konsumenterna kan kontakta dem. 121 webbplatser (36 %) saknade dessa väsentliga uppgifter.

Utöver denna kontroll beställde kommissionen en kompletterande undersökning3 som visade följande:

  1. Inga upplysningar om geografiska begränsningar: Om konsumenterna inte kan använda digitalt material som laddats ner i ett annat land bör näringsidkarna informera dem om detta. 73 % av de kontrollerade webbplatserna gav ingen sådan information. När dessa upplysningar anges finns de ofta bara under allmänna villkor och är därför svåra att hitta.

  2. Spel som marknadsförs som ”gratis” innebär ofta betalning i ett senare skede: Nästan nio av tio webbplatser har låtit bli att informera användarna på förhand om tillägg som kan köpas i spelet. Även om dessa upplysningar ofta står i avtalsvillkoren, är prisangivelserna otydliga.

Bakgrund

En s.k. sweep är en EU-omfattande kontroll av webbplatser som görs för att kartlägga överträdelser av konsumenträtten och därefter se till att bestämmelserna följs. Dessa kontroller samordnas av kommissionen och genomförs samtidigt av de nationella tillsynsmyndigheterna. Kontrollen av digitalt material ägde rum i juni 2012. Det är den sjätte gången sedan 2007 som EU genomför dessa tillslag4.

Allt fler av EU:s invånare köper digitalt material: Under det senaste året har 79 % av konsumenterna i EU använt musiktjänster på nätet och 60 % har spelat onlinespel. Enligt uppgifter från näringslivet5 omsatte nedladdningar av musik i EU 677 miljoner euro under 2010. Konsumenter i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Nederländerna och Belgien beräknas ha spenderat 16,5 miljarder euro på onlinespel under 2011. Spel som riktar sig till barn och som marknadsförs som ”gratis att spela” står för en allt större andel av EU:s spelmarknad (50 % av alla spel under det senaste året).

Vad händer nu?

De nationella myndigheterna har redan börjat kontakta företagen och uppmana dem att förtydliga eller rätta till de problem som konstaterats på webbplatserna. Om företagen inte gör det kan de dömas till böter eller få sina webbplatser stängda. De nationella tillsynsmyndigheterna kommer att rapportera till kommissionen under hösten 2013 och kommissionen kommer att tillkännage resultaten.

Mer information:

Webbplats om EU-sweeps: http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm

MEMO/12/945

Följ oss på twitter: https://twitter.com/EU_Consumer

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Irland kunde inte delta på grund av bristande resurser.

2 :

Direktivet om distansförsäljning, direktivet om otillbörliga affärsmetoder, direktivet om e-handel och direktivet om oskäliga avtalsvillkor.

4 :

Tidigare tillslag har gällt flygbolag, mobiltelefoner, elektronik, nätförsäljning av biljetter och konsumentkredit.

5 :

Se undersökningen som avses i fotnot 3.


Side Bar