Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 5 december 2012

EU-tjänstemännens köpkraft minskar med -1,1% på grund av den årliga lönejusteringen

EU-tjänstemännen drabbas av en köpkraftsförlust på - 1,1 % år 2012, vilket återspeglar den svåra ekonomiska situationen. Orsaken till detta är formeln för beräkning av de årliga lönejusteringarna. Redan 2011 skedde en reell minskning av köpkraften med - 3,6 %. Sammantaget försvagades EU-tjänstemännens köpkraft med -7,6 % mellan 2004 och 2011.

Denna beräkningsformel, även kallad ”metoden”, bygger på köpkraftsutvecklingen för nationella offentliganställda, med justeringar uppåt eller nedåt, i åtta medlemsländer (Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Spanien, Belgien, Luxemburg – en korg som uttryckligen valts av medlemsstaterna 2004 och som står för 76 % av EU:s BNP). Med andra ord beror de EU-anställdas löner på de politiska beslut som fattats av de nationella regeringarna angående lönerna för de egna offentliganställda.

I år avspeglar resultatet den svåra ekonomiska situationen och den synnerligen varierande inverkan som den har på de nationella förvaltningarna: hänsyn tas till löneökningarna i Tyskland (+ 4,3 %), Belgien (+ 2,5 %), Luxemburg (+ 2,5 %), Frankrike (+ 1,8 %) och Förenade kungariket (+ 0,9 %), men även till minskningarna i Spanien (- 3 %) och Nederländerna (- 1,9 %) och till frysningen av lönerna i Italien (0 %). Den sammanlagda förändringen i köpkraften för dessa nationella offentliganställda är 1,1 %. Nu föreslår man således att EU-tjänstemännen ska förlora exakt lika mycket i köpkraft, oavsett var i EU de är stationerade eller vilken EU-institution eller EU-byrå de arbetar för.

Inflationen i Belgien innebär att den nominella lönejusteringen för EU:s tjänstemän i Bryssel är 1,7 %. Denna ökning under inflationsnivån ger upphov till köpkraftsförlusten på - 1,1 %. Såsom nämns ovan är den lägre än den nominella lönejusteringen för tjänstemän i hälften av de medlemsstater som ingår i korgen.

Det finns en undantagsklausul som i praktiken gör det möjligt att inte tillämpa metoden, på grundval av strikta rättsliga villkor som avser ”en allvarlig och plötslig försämring av den ekonomiska och sociala situationen” som inte kan mätas med hjälp av metoden. En djupgående analys har dock visat att dessa villkor inte är uppfyllda, och att de förändrade omständigheterna för nationella offentliganställda till fullo beaktas i den föreslagna köpkraftsminskningen på 1,1 %.

Det är dock kommissionens fasta övertygelse att EU-institutionerna i den rådande ekonomiska situationen bör bidra med en ytterligare insats. Kommissionen lade därför redan i fjol fram ett förslag för rådet och Europaparlamentet om en femprocentig minskning av personalen i alla EU:s institutioner och byråer 2013–2017. För att komma tillrätta med den ökade arbetsmängd som personalminskningen ger upphov till skulle som kompensation personalens minimiarbetstid ökas till 40 timmar i veckan, utan någon ersättning i form av lön. Kommissionen föreslog också en höjning av pensionsåldern från 63 till 65 år, underlättande av arbete till 67 års ålder och, för vissa kategorier, en betydande sänkning av ingångs- och slutlönerna på mellan -18 % och -45 %.

Detta skulle medföra avsevärda besparingar på över 1 miljard euro inom nästa fleråriga budgetram samt 1 miljard euro årligen på lång sikt, till följd av de långsiktiga effekterna av dessa åtgärder.

Vidare föreslog kommissionen i fjol att det system med en särskild avgift, ”solidaritetsavgiften” som löper ut den 31 december 2012 inte bara skulle bibehållas, utan att avgiften (som tas ut utöver inkomstskatten på upp till 45 %) skulle höjas från 5,5 % till 6 %. Dessutom föreslogs en reform och utvidgning av metoden, som löper ut i slutet av 2012, för att bemöta de farhågor som uttryckts av medlemsstaterna.

Kommissionen beklagar djupt att rådet ännu inte har nått en gemensam ståndpunkt om dessa förslag, trots att de har varit offentliga i över 17 månader. Kommissionen beklagar också att rådet därför inte har kunnat ge ordförandeskapet mandat att inleda diskussioner med Europaparlamentet och kommissionen om förslagen. Till följd av detta skulle EU-tjänstemännens löner kunna stiga i januari när systemet med den särskilda avgiften har upphört att gälla.

I en sista försök att förhindra detta har vice ordförande Maroš Šefčovič skrivit till det cypriotiska ordförandeskapets företrädare minister Andreas Mavroyiannis och Europaparlamentets talman Martin Schulz och påmint dem om situationen och om hur rådet och parlamentet kan avhjälpa denna genom att anta en förlängning av den särskilda avgiften och metoden på ett år. Avsikten är att kommissionen ska lägga fram alla de ursprungligen föreslagna åtstramningsåtgärderna för medlagstiftarna på nytt under 2013.

Kontaktpersoner:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar