Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 5. decembra 2012

Úradníci EÚ čelia strate kúpnej sily vo výške - 1,1 % vyplývajúcej z ročnej úpravy platov

Z dôvodu ťažkej hospodárskej situácie čelia úradníci EÚ v roku 2012 strate kúpnej sily vo výške – 1,1 %. Vyplýva to zo vzorca, ktorý sa používa pri výpočte ročnej úpravy platov. Tejto strate predchádzalo faktické zníženie kúpnej sily o - 3,6 % v roku 2011. Celková strata kúpnej sily úradníkov EÚ za obdobie rokov 2004 až 2011 je - 7,6 %.

Vzorec, ktorý je známy ako „metóda‟, sleduje vývoj – či už nahor alebo nadol – kúpnej sily štátnych zamestnancov ôsmich členských štátov (Spojené kráľovstvo, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Španielsko, Belgicko a Luxembursko, čo je vzorka, ktorú členské štáty formálne stanovili v roku 2004. Týchto osem štátov predstavuje 76 % HDP Európskej únie). Inými slovami, táto metóda premieta politické rozhodnutia vnútroštátnych vlád týkajúce sa platov ich štátnych zamestnancov na platy zamestnancov Európskej únie.

Výsledok v tomto roku presne odráža ťažkú hospodársku situáciu a jej veľmi rozmanité následky na jednotlivé vnútroštátne verejné správy. Metóda zohľadňuje zvýšenie platov v Nemecku (+ 4,3 %), Belgicku (+ 2,5 %), Luxembursku (+ 2,5 %), vo Francúzsku (+ 1,8 %) a v Spojenom kráľovstve (+ 0,9 %), rovnako však aj zníženie platov v Španielsku (- 3 %), Holandsku (- 1,9 %), ako aj ich zmrazenie v Taliansku (0 %). Výsledná celková zmena kúpnej sily zamestnancov týchto jednotlivých vnútroštátnych verejných správ predstavuje zníženie o - 1,1 %. Rovnaká strata kúpnej sily sa preto uplatňuje aj na úradníkov EÚ, a to bez ohľadu na to, kde v EÚ vykonávajú svoje funkcie a v akej inštitúcii alebo agentúre EÚ pracujú.

Inflácia v Belgicku znamená, že nominálna úprava platov úradníkov EÚ pracujúcich v Bruseli je 1,7 %. Keďže táto úprava nedosahuje úroveň inflácie, výsledkom je strata kúpnej sily vo výške - 1,1 %. Z uvedeného vyplýva, že tento výsledok je nižší ako nominálna úprava platov štátnych zamestnancov v polovici členských štátov, ktoré sú v stanovenej vzorke.

Možnosť nepoužiť túto metódu poskytuje tzv. ustanovenie o výnimke pod podmienkou, že sú splnené prísne kritériá „vážneho a náhleho zhoršenia hospodárskej a sociálnej situácie‟, ktoré sa v rámci metódy nedajú zmerať. Hĺbková analýza však ukázala, že tieto podmienky neboli splnené a že navrhované zníženie kúpnej sily o - 1,1 % v plnej miere zodpovedá zmenenej situácii štátnych zamestnancov v členských krajinách.

Komisia je však pevne presvedčená, že v súčasnej hospodárskej situácii by mali správy jednotlivých inštitúcií EÚ vyvinúť osobitné úsilie na dosiahnutie úspor. Z tohto dôvodu Komisia už minulý rok predložila Rade a Európskemu parlamentu návrh znížiť počet zamestnancov o 5 % vo všetkých inštitúciách a agentúrach EÚ v období rokov 2013 až 2017. Na zvládnutie vyššej pracovnej záťaže vyplývajúcej z tohto zníženia stavu by sa zvýšil minimálny týždenný pracovný čas na 40 hodín bez kompenzačnej úpravy platov zamestnancov. Komisia navyše navrhla zvýšiť dôchodkový vek zo 63 na 65 rokov a zároveň uľahčiť možnosť pracovať až do veku 67 rokov, ako aj výrazné zníženie nástupných platov a platov na konci kariéry o 18 až 45 % pri určitých funkciách.

Počas nasledujúceho finančného rámca by tak bolo možné dosiahnuť značné úspory vo výške viac ako 1 mld. EUR, a potom každý rok vo výške až 1 mld. EUR, keďže toto opatrenie by malo dlhodobý účinok.

Okrem toho minulý rok Komisia navrhla, aby sa nielen zachovala osobitná daň, ktorej platnosť má skončiť 31. decembra 2012, ale aby sa táto tzv. solidárna daň aj zvýšila z 5,5 na 6 % (táto daň sa uplatňuje navyše k dani z príjmu, ktorej výška môže dosiahnuť až 45 %). Rovnako bola navrhnutá reforma metódy a jej rozšírenie, keďže jej platnosť takisto skončí na konci roka 2012, a boli predložené návrhy na riešenia obáv, ktoré vyjadrili členské štáty.

Komisia vyjadruje hlboké poľutovanie, že Rada stále nedosiahla spoločné stanovisko k týmto návrhom, hoci boli uverejnené už pred viac ako 17 mesiacmi. Komisia takisto ľutuje, že Rada z tohto dôvodu nemohla dať mandát predsedníctvu na otvorenie rokovaní s Európskym parlamentom a Komisiou o týchto návrhoch. Následkom by mohlo byť, že úradníkom EÚ sa ich čisté platy v januári zvýšia, keďže platnosť uvedenej osobitnej dane sa skončí.

Poslednou snahou, ako tomu zabrániť, je list podpredsedu Komisie Maroša Šefčoviča ministrovi Andreasovi Mavroyiannisovi, členovi cyperského predsedníctva, a predsedovi Európskeho parlamentu Martinovi Schulzovi, v ktorom im pripomína túto možnú situáciu a skutočnosť, že Rada a Parlament jej môžu zabrániť, ak schvália predĺženie platnosti osobitnej dane a metódy o jeden rok. Komisia by v tom prípade spoluzákonodarcom v roku 2013 opätovne predložila všetky pôvodne navrhované úsporné opatrení.

Kontaktné osoby:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar