Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 5 grudnia 2012 r.

W wyniku rocznego dostosowania wynagrodzeń siła nabywcza urzędników UE zmaleje o -1,1%

W związku z trudną sytuacją gospodarczą siła nabywcza urzędników UE zmniejszy się w 2012 r. o -1,1%. Wynika to z rocznego dostosowania wynagrodzeń. Jest to już kolejna realna obniżka siły nabywczej unijnych urzędników, po tym jak w 2011 r. zmniejszyła się ona o -3,6%. W latach 2004–2011 siła nabywcza urzędników unijnych zmniejszyła się łącznie o -7,6%.

Obliczenia takie dokonywane są w oparciu o wzór, zwany „metodą”, która pozwala odzwierciedlać wahania – dodatnie i ujemne – siły nabywczej urzędników państwowych z grupy 8 państw członkowskich (Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Francja, Włochy, Niderlandy, Hiszpania, Belgia, Luksemburg, reprezentujących 76% PKB Unii Europejskiej). Innymi słowy, metoda ta ma na celu uwzględnienie w wynagrodzeniach pracowników instytucji UE decyzji politycznych podjętych przez rządy wspomnianych państw dotyczących wynagrodzeń ich własnych urzędników państwowych.

W tym roku wynik zastosowania tej metody dokładnie odzwierciedla trudną sytuację gospodarczą i jej bardzo zróżnicowany wpływ na krajowe służby państwowe: pod uwagę wzięto wzrost wynagrodzeń w Niemczech (+4,3%), Belgii (+2,5%), Luksemburgu (+2,5%), we Francji (+1,8%) i w Zjednoczonym Królestwie (+0,9%), lecz także obniżki pensji wynoszące -3% w Hiszpanii, -1,9% w Niderlandach oraz zamrożenie poziomu wynagrodzeń we Włoszech (0%). Łącznie zmiana siły nabywczej tych krajowych urzędników państwowych wynosi -1,1%. Dokładnie taka sama obniżka ma zastosowanie do urzędników unijnych, niezależnie od miejsca zatrudnienia w UE oraz od instytucji lub agencji UE, dla której pracują.

Inflacja w Belgii oznacza, że dostosowanie nominalnych wynagrodzeń urzędników UE pracujących w Brukseli wyniosłoby 1,7%. Jest to wzrost poniżej inflacji, odzwierciedlający zmniejszenie siły nabywczej o -1,1%. Jak wskazano powyżej, jest to poziom niższy od dostosowania płacy nominalnej urzędników służby państwowej w połowie objętych próbą państw członkowskich.

Klauzula wyjątkowa pozwala na odstąpienie od stosowania opisywanej metody, jeżeli spełnione zostają surowe kryteria prawne dotyczące „poważnego i nagłego pogorszenia się sytuacji gospodarczej oraz społecznej”, którego nie da się oszacować w ramach metody. Dogłębna analiza wykazała jednak, że kryteria te nie zostały spełnione, a proponowana obniżka siły nabywczej o -1,1% w pełni oddaje zmieniającą się sytuację krajowych urzędników państwowych.

Komisja jest jednak głęboko przekonana, że w obecnej sytuacji gospodarczej administracje UE powinny podjąć dodatkowe wysiłki. Dlatego już w ubiegłym roku Komisja przedłożyła Radzie i Parlamentowi Europejskiemu propozycję zmniejszenia liczby pracowników unijnych instytucji i agencji o 5% w latach 2013-2017. Aby możliwe było podołanie zwiększonemu z tej przyczyny obciążeniu pracą, ta redukcja personelu zostałaby zrekompensowana przez zwiększenie minimalnego czasu pracy urzędników do 40 godzin tygodniowo, przy czym nie wiązałoby się to ze zwiększeniem ich wynagrodzenia. Ponadto Komisja zaproponowała podwyższenie wieku emerytalnego z 63 do 65 lat, ułatwiając jednocześnie możliwość pracy do 67 roku życia, a także znaczące obniżenie wynagrodzeń niektórych grup pracowników na początku i na zakończenie kariery wynoszące między -18% i -45%.

Przyniosłoby to znaczne oszczędności w wysokości ponad 1 mld euro w ramach kolejnych wieloletnich ram finansowych, a w perspektywie długoterminowej w wysokości 1 mld euro rocznie ze względu na długofalowe skutki zastosowania tych środków.

Oprócz tego w ubiegłym roku Komisja zaproponowała również nie tylko utrzymanie składki tymczasowej, która ma przestać obowiązywać w dniu 31 grudnia 2012 r., lecz także zwiększenie z 5,5% do 6% tzw. „podatku solidarnościowego” (który stosuje się obok podatku dochodowego wynoszącego nawet do 45%). W reakcji na obawy wyrażone przez państwa członkowskie zaproponowano też reformę i rozszerzenie metody, której okres obowiązywania upływa również z końcem 2012 r.

Komisja głęboko ubolewa, że Rada nie zajęła jeszcze wspólnego stanowiska w sprawie tych propozycji, mimo że zostały one ogłoszone przed ponad 17 miesiącami. Komisja ubolewa również, że Rada nie była tym samym w stanie upoważnić swojej prezydencji do rozpoczęcia rozmów z Parlamentem Europejskim i Komisją w sprawie tych wniosków. W rezultacie wynagrodzenia netto urzędników UE mogą w styczniu wzrosnąć z powodu wygaśnięcia okresu obowiązywania składki tymczasowej.

Podejmując ostatnią próbę zapobieżenia takiemu rozwojowi wydarzeń, wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič wystosował pismo do ministra Andreasa Mavroyiannisa, reprezentującego cypryjską prezydencję, oraz do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza, przypominając im ponownie o obecnej sytuacji, i o tym, że Rada i Parlament mogą jej zaradzić, przyjmując przedłużenie okresu obowiązywania składki tymczasowej i metody o rok. Następnie w 2013 r. Komisja ponownie przedłożyłaby współprawodawcom wszystkie początkowo zaproponowane środki oszczędnościowe.

Kontakt:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar