Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. gruodžio 5 d.

Po metinio atlyginimų tikslinimo ES pareigūnų perkamoji galia sumažės -1,1 %

Atsižvelgiant į sunkią ekonominę padėtį, 2012 m. ES pareigūnų perkamoji galia sumažėjo -1,1 %. Šis rezultatas gautas pritaikius metinio atlyginimų tikslinimo apskaičiavimo formulę, po to, kai 2011 m. perkamoji galia iš esmės sumažėjo -3,6%. Nuo 2004 iki 2011 m. ES pareigūnų perkamoji galia iš viso sumažėjo -7,6 %.

Taikant metodu vadinamą formulę, stebima, kaip kinta (didėja ar mažėja) nacionalinių valstybės tarnautojų perkamoji galia 8 valstybėse narėse (JK, Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Nyderlanduose, Ispanijoje, Belgijoje ir Liuksemburge – šių šalių imtį valstybės narės aiškiai pasirinko 2004 m. ir ji sudaro 76 % ES BVP). Kitaip tariant, remiantis šia formule, tų nacionalinių vyriausybių priimti politiniai sprendimai dėl jų valstybės tarnautojų atlyginimų taikomi ES darbuotojų atlyginimams.

Šiais metais rezultatas tiksliai atspindi sunkią ekonominę padėtį ir labai skirtingą jos poveikį nacionalinėms valstybės tarnyboms. Atsižvelgta į atlyginimo padidinimą Vokietijoje (+4,3 %), Belgijoje (+2,5 %), Liuksemburge (+2,5 %), Prancūzijoje (+1,8 %) ir JK (+0,9 %), tačiau taip pat ir į sumažėjimą: -3 % Ispanijoje, -1,9 % Nyderlanduose bei įšaldymą Italijoje (0 %). Bendras šių nacionalinių valstybės tarnautojų perkamosios galios pokytis yra -1,1 %. Taigi, lygiai tiek pat sumažėja ir ES valstybės tarnautojų perkamoji galia, nepriklausomai nuo to, kokioje šalyje ir kokioje ES institucijoje ar agentūroje jie dirba.

Dėl infliacijos Belgijoje ES pareigūnų Briuselyje nominalūs atlyginimai patikslinami 1,7 %. Tai yra mažesnis už infliaciją padidinimas, kuris reiškia, kad perkamoji galia sumažėjo -1,1 %. Kaip nurodyta pirmiau, tai yra mažesnis už nominalų valstybės tarnautojų atlyginimų tikslinimas pusėje imties valstybių narių.

Išlyga dėl išimtinių atvejų iš esmės leidžiama sustabdyti metodo taikymą, jei laikomasi griežtų teisinių kriterijų: jei „staiga labai pablogėja socialinė ir ekonominė padėtis“, o to pablogėjimo neįmanoma įvertinti taikomu metodu. Vis dėlto išsami analizė parodė, kad tos sąlygos netenkinamos ir pasiūlymas sumažinti perkamąją galią -1,1 % visiškai atitinka pasikeitusias nacionalinių valstybės tarnautojų aplinkybes.

Vis dėlto Komisija yra tvirtai įsitikinusi, kad esant dabartinei ekonominei padėčiai, ES administracijos turėtų irgi dėti daugiau pastangų. Todėl jau pernai Komisija pateikė pasiūlymą Tarybai ir Europos Parlamentui per 2013–2017 m. 5 % sumažinti darbuotojų skaičių visose ES institucijose ir agentūrose. Siekiant išspręsti padidėjusio darbo krūvio klausimą, darbuotojų skaičiaus sumažinimą būtų galima kompensuoti iki 40 valandų pailginus minimalią darbo savaitę, nepadidinant atlyginimo. Be to, Komisija pasiūlė pailginti pensinį amžių nuo 63 iki 65 metų ir užtikrinti, kad būtų lengviau dirbti iki 67 metų, taip pat gerokai sumažinti (nuo -18 % iki -45 %) tam tikrų pareigybių atlyginimus karjeros pradžioje ir pabaigoje.

Vykdant kitą daugiametę finansinę programą, taip būtų galima sutaupyti daugiau nei 1 mlrd. EUR, o ilgainiui dėl ilgalaikio šių priemonių poveikio – po 1 mlrd. EUR kiekvienais metais.

Be to, pernai Komisija taip pat pasiūlė ne tik išlaikyti specialų mokestį, kurio taikymas baigiasi 2012 m. gruodžio 31 d., bet ir nuo 5,5 iki 6 % padidinti vadinamąjį solidarumo mokestį (kuris taikomas kartu su pajamų mokesčiu, galinčiu sudaryti iki 45 %). Taip pat pasiūlyta pertvarkyti metodą, kuris irgi baigs galioti 2012 m. pabaigoje, ir pratęsti jo taikymą, siekiant spręsti valstybių narių nurodytas problemas.

Komisija labai apgailestauja, kad Taryba dar nepatvirtino bendros pozicijos dėl šių pasiūlymų, nors apie juos viešai žinoma daugiau kaip 17 mėnesių. Komisija taip pat apgailestauja, kad Taryba savo pirmininkavimo metu su Europos Parlamentu ir Komisija negalėjo pradėti derybų dėl šio pasiūlymo. Todėl sausio mėn. ES pareigūnų atlyginimai atskaičius mokesčius galėtų būti padidinti, kadangi pasibaigė specialaus mokesčio galiojimas.

Paskutinį kartą bandydamas užkirsti tam kelią, Pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius kreipėsi į pirmininkaujančios Kipro valstybės ministrą Andreasą Mavroyiannį ir Europos Parlamento pirmininką Martiną Schulzą, dar kartą primindamas jiems šią padėtį ir nurodydamas, kaip Taryba ir Parlamentas galėtų išvengti šios situacijos, pratęsdami specialaus mokesčio ir metodo galiojimą vieniems metams. Tuomet Komisija 2013 m. vėl pateiktų teisės aktų leidėjams visas pirmiau pasiūlytas taupymo priemonės.

Asmenys ryšiams:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar