Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 5. december 2012

EU-ansatte mister -1,1 % i købekraft ved den årlige tilpasning af lønnen

Som følge af den vanskelige økonomiske situation står EU's ansatte til at tabe -1,1 % i 2012. Det skyldes den metode, der anvendes til at beregne den årlige løntilpasning. I 2011 faldt de EU-ansattes købekraft reelt med -3,6 %. Alt i alt har de EU-ansatte tabt

-7,6 % i købekraft i perioden mellem 2004 og 2011.

Beregningsmetoden, som slet og ret kaldes "metoden", er baseret på udviklingen i de nationale tjenestemænds købekraft, om den er positiv eller negativ, i 8 medlemsstater (Det Forenede Kongerige, Tyskland, Frankrig, Italien, Nederlandene, Spanien, Belgien og Luxembourg – denne kurv af lande blev bevidst valgt af medlemsstaterne i 2004, og den repræsenterer 76 % af EU's BNP). Med andre ord er de EU-ansattes lønninger afhængige af de politiske beslutninger, som disse lande træffer på nationalt plan vedrørende aflønningen af deres egne embedsmænd.

I år er resultatet en direkte følge af den vanskelige økonomiske situation og dens meget forskelligartede betydning for embedsværket i medlemsstaterne: det afspejler således lønstigningerne i Tyskland (+ 4,4 %), Belgien (+ 2,5 %), Luxembourg (+ 2,5 %), Frankrig (+ 1,8 %) og Det Forenede Kongerige (+ 0,9 %), men det afspejler også lønnedgangen i Spanien (-3 %) og Nederlandene (-1,9 %) og fastfrysningen af lønniveauet i Italien (0 %). Den kombinerede købekraftsændring for embedsmændene i disse medlemsstater er på

-1,1 %. Så der anvendes præcis den samme købekraftsnedgang på de EU-ansattes lønninger, uanset hvor de gør tjeneste, og uanset hvilken EU-institution eller hvilket EU-agentur de arbejder for.

Inflationen i Belgien er ensbetydende med en nominel løntilpasning for EU-ansatte med tjenestested i Belgien på 1,7 %. Stigningen er således mindre end inflationsraten som følge af gennemførelsen af købekraftstabet på -1,1 %. Som angivet ovenfor er det mindre end den nominelle løntilpasning, som embedsmændene har fået i halvdelen af medlemsstaterne i referencelandene.

Der findes en undtagelsesklausul, som gør det muligt i praksis at suspendere metoden, hvis en række klare juridiske kriterier godtgør, at der er opstået "en alvorlig og pludselig forringelse af den økonomiske og sociale situation", som ikke giver sig udslag i metoden. En indgående analyse har imidlertid vist, at disse betingelser ikke er til stede, og at det foreslåede købekraftsfald på -1,1 % fuldstændig afspejler de ændrede forhold for de nationale embedsmænd.

Kommissionen er dog af den faste overbevisning, at EU-administrationen skal bidrage med en ekstra indsats i den nuværende økonomiske situation. Det er grunden til, at Kommissionen allerede sidste år foreslog Rådet og Europa-Parlamentet en 5 %-nedskæring i EU-institutionernes og –agenturernes personale i perioden mellem 2013 og 2017. For at imødegå den heraf følgende øgede arbejdsbyrde vil personalenedskæringen skulle suppleres med en arbejdstidsforlængelse til minimum 40 timer pr. uge uden nogen lønkompensation. Kommissionen foreslog desuden, at pensionsalderen skulle hæves fra 63 til 65 år, samtidig med at det skulle gøres lettere at arbejde indtil 67 år, og at såvel start- som slutløn skulle være markant lavere for visse funktioner med fald på mellem -18 og -45 %.

Det ville afstedkomme store besparelser på over 1 mia. EUR i løbet af den næste flerårige finansielle ramme og herefter på længere sigt en besparelse på 1 mia. EUR om året på grund af de langsigtede virkninger af disse foranstaltninger.

Herudover foreslog Kommissionen sidste år ikke blot, at man skulle fastholde det særlige lønfradrag, der efter planen udløber den 31. december 2012, men at denne særlige "solidaritetsskat" (som pålægges ud over indkomstskatten på op til 45 %) skulle forhøjes fra 5,5 % til 6 %. Endelig foreslog Kommissionen for at imødekomme de bekymringer, som medlemsstaterne havde givet udtryk for, både en revision og en forlængelse af metoden, som ligeledes udløber ved udgangen af 2012.

Kommissionen beklager dybt, at Rådet endnu ikke har indtaget en fælles holdning til disse forslag, selv om de nu har været kendt for offentligheden i mere end 17 måneder. Kommissionen beklager derfor også, at Rådet ikke har været i stand til at bemyndige sit formandskab til at indlede drøftelser med Europa-Parlamentet og Kommissionen om forslagene. Følgelig kan det ende med, at de EU-ansattes nettolønninger stiger i januar, eftersom det særlige lønfradrag udløber.

I et sidste forsøg på at undgå dette har Kommissionens næstformand Maroš Šefčovič skrevet til minister Andreas Mavroyiannis fra det cypriotiske formandskab og til Europa-Parlamentets formand Martin Schulz for endnu en gang at minde dem om tingenes tilstand og understrege, at det er muligt for Rådet og Parlamentet at undgå dette ved at vedtage en forlængelse af det særlige lønfradrag og metoden for et år. Kommissionen ville herefter i løbet af 2013 endnu en gang fremlægge alle de oprindelige besparelsesforslag for de to lovgivere.

Kontakt:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar