Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 5. prosince 2012

Úředníci EU čelí ztrátě kupní síly ve výši –1,1 % v souvislosti s každoroční úpravou platů

Vzhledem ke složité hospodářské situaci čelí úředníci EU v roce 2012 poklesu své kupní síly ve výši –1,1 %. Toto číslo je výsledkem výpočtu podle vzorce pro každoroční úpravu platů a následuje po faktickém snížení kupní síly o –3,6 % v roce 2011. Mezi lety 2004 a 2011 se kupní síla úředníků EU snížila o celkem –7,6 %.

Vzorec či tzv. metoda pro výpočet každoroční úpravy platů sleduje vzestupný či sestupný vývoj v kupní síle státních zaměstnanců ve skupině osmi členských států – Spojeného království, Německa, Francie, Itálie, Nizozemska, Španělska, Belgie a Lucemburska. Zastoupení zemí v tomto „koši“ je výsledkem výslovného výběru ze strany členských států v roce 2004 a zvolené země představují 76 % HDP Evropské unie. Jinými slovy, zmíněná metoda promítá politická rozhodnutí, jež činí vlády výše uvedených zemí ve vztahu k platům svých vlastních státních zaměstnanců, do platů zaměstnanců EU.

V letošním roce se ve výsledku přesně odráží složitá hospodářská situace a její velmi rozdílný dopad na státní zaměstnance v členských státech: výsledek zohledňuje růst platů v Německu (+4,3 %), Belgii (+2,5 %), Lucembursku (+2,5 %), Francii (+1,8 %) a Spojeném království (+0,9 %), snížení platů ve Španělsku (–3 %) a Nizozemsku (–1,9 %) a zmrazení platů v Itálii (0 %). Změna v kupní síle státních zaměstnanců těchto zemí činí dohromady –1,1 %. Zcela stejná ztráta kupní síly se tudíž uplatní i na zaměstnance EU, a to bez ohledu na to, kde jsou zaměstnáni a pro jaký orgán či pro jakou agenturu EU pracují.

Inflace v Belgii znamená, že nominální úprava platů pro ty z úředníků EU, kteří pracují v Bruselu, dosáhne 1,7 %. Jedná se o zvýšení pod úrovní inflace, jehož výsledkem je –1,1% ztráta kupní síly. Ve srovnání s výše zmíněnými údaji je zřejmé, že tato nominální úprava je nižší než nominální úprava platů v polovině z členských států zahrnutých do srovnávacího koše.

Existuje doložka o výjimce, která fakticky umožňuje od metody upustit, pokud jsou splněna přísná právní kritéria související se závažným a náhlým zhoršením ekonomické a sociální situace, jež metoda nedokáže reflektovat. Podrobná analýza však ukázala, že tyto podmínky splněny nejsou a že navrhovaný –1,1% pokles kupní síly plně vystihuje změnu okolností státních zaměstnanců v členských státech.

Komise je nicméně pevně přesvědčena, že za stávající hospodářské situace by se měla správa EU na úsporách podílet zvýšenou měrou. Proto už v loňském roce předložila Radě a Evropskému parlamentu návrh na snížení počtu zaměstnanců ve všech orgánech a agenturách EU o 5 % během let 2013 až 2017. Aby bylo možno zvládnout výsledné zvýšení pracovní zátěže, snížení počtu zaměstnanců by doprovázelo prodloužení minimální pracovní doby zaměstnanců na 40 hodin týdně bez nároku na finanční náhradu. Komise také navrhla zvýšit věk pro odchod do důchodu z 63 na 65 let, usnadnit možnost práce až do 67 let a výrazně snížit platy při zahájení a ukončení pracovní kariéry u některých funkcí (o –18 % až –45 %).

To by vedlo k výrazným úsporám: v průběhu příštího víceletého finančního rámce by tyto úspory převýšily 1 miliardu EUR a v delším časovém výhledu by se pak vzhledem k dlouhodobým účinkům těchto opatření ušetřila 1 miliarda EUR každý rok.

Komise kromě toho vloni navrhla, aby byl nejen zachován zvláštní odvod, který má přestat platit k 31. prosinci 2012, ale také aby se zvýšil tzv. solidární odvod (uplatňovaný doplňkem k dani z příjmu až ve výši 45 %) z 5,5 % na 6 %. U metody pro úpravu platů, která má ke konci roku 2012 rovněž přestat platit, byla v zájmu rozptýlení obav vyjadřovaných členskými státy navržena reforma a prodloužení platnosti.

Komisi velice mrzí, že Rada ve věci těchto návrhů dosud nedospěla ke společnému stanovisku, ačkoli návrhy jsou zveřejněny už více než 17 měsíců. Lituje také, že Rada se tudíž dosud nedostala do postavení, jež by jí umožnilo pověřit své předsednictví, aby o návrzích zahájilo jednání s Evropským parlamentem a Komisí. Úředníkům EU by se tak v lednu mohl zvýšit čistý plat kvůli vypršení platnosti zvláštního odvodu.

V poslední snaze tomuto předejít se místopředseda Komise Maroš Šefčovič obrátil dopisem na ministra Andrease Mavroyiannise z kyperského předsednictví a na předsedu Evropského parlamentu Martina Schulze, aby jim opět připomenul stav věci a upozornil je na to, že situaci mohou zabránit tak, že přijmou prodloužení platnosti metody a zvláštního odvodu o jeden rok. Komise by pak spoluzákonodárcům všechna původně navrhovaná úsporná opatření předložila opět v roce 2013.

Kontaktní osoby:

Antonio Gravili (+32 22954317)

Marilyn Carruthers (+32 22999451)


Side Bar