Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 5 декември 2012 г.

Длъжностните лица на ЕС понасят загуба в покупателната способност в размер на -1,1 % вследствие на годишно адаптиране на възнагражденията

Като отражение на затрудненото икономическо положение, през 2012 г. длъжностните лица на ЕС ще понесат загуба от -1,1 %. Тя е резултат от формулата за изчисляване на годишното адаптиране на възнагражденията. Тази загуба следва претърпения през 2011 г. реален спад в покупателната способност в размер на -3,6 %. Общата загуба на покупателна способност на длъжностните лица на ЕС възлиза на -7,6 % за периода 2004—2011 г.

Формулата за изчисляване, известна като „метода“, проследява положителната или отрицателната промяна в покупателната способност на държавните служители от кошница, съставена от 8 държави членки (Обединеното кралство, Германия, Франция, Италия, Нидерландия, Испания, Белгия и Люксембург — извадка, изрично избрана от държавите членки през 2004 г. и представляваща 76 % от БВП на ЕС). Казано другояче, чрез тази формула политическите решения, взети от съответните национални правителства по отношение на заплатите на собствените им държавни служители, се прилагат спрямо заплатите на служителите на ЕС.

Тази година резултатът дава точно отражение на трудната икономическа ситуация и на нейното изключително разнообразно въздействие върху националните държавни служби — взети са предвид увеличенията на заплатите в Германия (+4,3 %), Белгия (+2,5 %), Люксембург (+2,5 %), Франция (+1,8 %) и Обединеното кралство (+0,9 %), но също така и намаленията в размер на -3 % в Испания и -1,9 % в Нидерландия, както и замразяването на заплатите в Италия (0 %). Общата промяна в покупателната способност на посочените национални държавни служители е -1,1 %. Ето защо точно същата загуба на покупателна способност се прилага спрямо служителите на ЕС, независимо от мястото им на работа и от институцията или агенцията на ЕС, за която работят.

Инфлацията в Белгия води до номинално адаптиране на възнагражденията на европейските служители, работещи в Брюксел, в размер на 1,7 %. Това увеличение е по-малко от размера на инфлацията и превръща във факт загубата на покупателна способност от -1,1 %. Както бе посочено по-горе, този процент е по-малък от номиналните адаптации на възнагражденията на държавните служители в половината от държавите членки от извадката.

Съществува клауза за изключване, позволяваща временно неприлагане на метода, ако са изпълнени строго определени правни критерии, свързани със „сериозно и внезапно влошаване на социално-икономическото положение“, които не могат да бъдат отчетени чрез метода. Задълбочен анализ показа обаче, че тези условия не са изпълнени и предложеното намаляване с -1,1 % на покупателната способност отразява напълно променената ситуация на националните държавни служители.

Въпреки всичко Комисията е твърдо убедена, че в настоящата икономическа обстановка администрацията на ЕС следва да даде своя принос като положи допълнителни усилия. По тази причина още миналата година Комисията отправи предложение към Съвета и Европейския парламент за намаляване с 5 % на персонала на всички институции и агенции на ЕС в периода 2013—2017 г. За да се разреши въпросът с повишеното работно натоварване, произтичащо от това, се предвижда намалението на състава да бъде придружено от увеличаване на минималната работна седмица за служителите на 40 часа без никакво компенсиране на заплатите. Комисията предложи освен това възрастта за пенсиониране да се увеличи от 63 на 65 г., като се улесни оставането на работа до 67-годишна възраст, както и значително (в размер между -18 % и -45 %) да се намалят заплатите в началото и в края на професионалната кариера за някои длъжности.

Това би довело до значителни икономии, възлизащи на повече от 1 милиард евро за следващата многогодишна финансова рамка и на 1 милиард евро на година в дългосрочен план в резултат от дългосрочния ефект от тези мерки.

Освен това миналата година Комисията предложи не само запазване на специалния данък, чийто срок на действие изтича на 31 декември 2012 г., но и увеличаване на размера на така наречения „налог за солидарност“ (прилаган в допълнение към данъка върху дохода, който може да достигне до 45 %) от 5,5 % на 6 %. Предложено бе също така методът да се реформира и да се удължи срокът му на действие, изтичащ в края на 2012 г., за да се отговори на безпокойството, изразено от държавите членки.

Комисията изразява дълбокото си съжаление, че Съветът не е достигнал все още до обща позиция по отправените предложения, въпреки че те бяха оповестени преди повече от 17 месеца. Комисията съжалява също, че по тази причина Съветът не можа да упълномощи своето председателство да започне преговори по предложението с Европейския парламент и с Комисията. В резултат на това нетната заплата на служителите на ЕС може да се увеличи през януари поради изтичане на срока на действие на специалния налог.

Като последен опит да предотврати това, заместник-председателят Марош Шефчович писа на министър Андреас Мавроянис от кипърското председателство и на председателя на Европейския парламент Мартин Шулц, като отново им напомни за ситуацията и за това как Съветът и Парламентът биха могли да я избегнат чрез приемане на решение за удължаване с една година на срока на действие на специалния налог и на метода. След това през 2013 г. Комисията отново ще предложи на двамата законодатели всички първоначално предложени мерки за финансови ограничения.

За контакти:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar