Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 5 december 2012

Miljö – nya riktlinjer för vattenbruk och naturvård

Kommissionen utfärdar nya riktlinjer för att förbättra kunskapen om hur vattenbruk kan bedrivas inom Natura 2000, det EU-omfattande nätet av skyddade naturområden. Riktlinjerna klargör hur man på bästa sätt ser till att vattenbruket är förenligt med EU:s naturvårdslagstiftning och i synnerhet med bestämmelserna för Natura 2000. Dokumentet understryker vattenbrukssektorns betydelse för livsmedelsproduktion och framhåller Natura 2000-nätets viktiga roll för att uppnå målen i EU:s politik för biologisk mångfald. Ett viktigt syfte är att visa hur bestämmelserna om lämplig bedömning ska tillämpas enligt habitatdirektivet.

Miljökommissionär Janez Potočnik beskriver dokumentet som ”ett bra verktyg för att öka förståelsen mellan ekonomiska aktörer, myndigheter, områdesförvaltare och naturvårdsorgan. Det ger dem möjlighet att utforma hållbara vattenbruksprojekt som tillgodoser deras produktionsmål och samtidigt tar hänsyn till Natura 2000-områdenas ekologiska värden."

Maria Damanaki, kommissionär för fiske och havsfrågor, säger: ”Vattenbruket spelar en viktig roll för tillgången på födoresurser i EU, och dess potential måste användas för att bidra till hållbarhet, trygg livsmedelsförsörjning, tillväxt och sysselsättning. Som en av flera användare av våra vatten måste vattenbruket inom EU utvecklas på ett ekologiskt hållbart sätt och riktlinjerna kan förhoppningsvis bidra till det målet.”

Riktlinjerna (Vägledning om vattenbruk och Natura 2000 – hållbart vattenbruk inom ramen för Natura 2000-nätet) presenterar den politiska ramen för utveckling av vattenbruk och bevarande av biologisk mångfald i Europa. Dokumentet ger en översikt över hur de viktigaste vattenbrukssystemen kan påverka naturen och vilda djur och växter och tar särskilt upp metoder och verktyg för bedömning av påverkan i förhållande till områdenas bevarandemål. Riktlinjerna anger hur riskerna bör bedömas från fall till fall och hur de bäst kan minimeras eller helt undvikas. Ett antal fallstudier presenteras, med exempel på god praxis som visar hur en hållbar utveckling av vattenbruket kan vara förenlig med naturvården eller ge ökad naturvårdsnytta genom att skapa lämpliga livsmiljöer som är grunden för bildandet av många Natura 2000-områden. Riktlinjerna framhåller fördelarna med strategisk planering, där naturvårdskraven och vattenbrukets utvecklingsbehov beaktas på ett samlat sätt i ett tidigt skede i planeringsprocessen. Dokumentet innehåller en steg-för-steg-vägledning för de bedömningar som krävs och ger relevanta exempel och praktiska rekommendationer.

Detta är det femte vägledningsdokumentet om tillämpningen av EU:s naturvårdslagstiftning inom strategiska sektorer i EU. Tidigare utgivna riktlinjer handlar om vindkraft, utvinning av icke-energimineraler, utveckling av hamnar och estuarier och transport på inre vattenvägar.

Bakgrund

Vattenbruket bidrar i allt högre grad till produktionen av fisk och skaldjur världen över, till följd av att de flesta vilda fiskbestånd för närvarande utnyttjas nära eller över hållbara nivåer. Inom EU är vattenbruket en viktig ekonomisk näring i många kust- och inlandsregioner, men har legat kvar på samma nivå under senare år i stark kontrast till den globala utvecklingen. Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken syftar till att utveckla den fulla potentialen hos EU:s vattenbruk i linje med Europa 2020-målen: hållbarhet, trygg livsmedelsförsörjning, tillväxt och sysselsättning.

Natura 2000 är ett EU-omfattande nät av skyddade områden vars syfte är att garantera långsiktig överlevnad för Europas mest värdefulla och hotade arter och livsmiljöer. Det omfattar nu nästan 18 % av EU:s landområden och mer än 217 000 km² av EU:s havsområden. Natura 2000-områdena är inte strikta naturreservat där alla mänskliga aktiviteter är uteslutna. Jordbruk, vattenbruk, transporter, infrastrukturutveckling, turism, skogsbruk och friluftsliv kan bedrivas så länge verksamheten är hållbar och förenlig med områdenas bevarandemål. Natura 2000 är ett av de viktigaste verktygen i genomförandet av EU:s strategi för biologisk mångfald, som syftar till att vända förlusten av biologisk mångfald och påskynda EU:s övergång till en resurseffektiv och grön ekonomi.

Läs mer:

Vägledning om vattenbruk och Natura 2000:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Aqua-N2000%20guide.pdf

EU:s politik för naturvård och biologisk mångfald:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Mer information om den senaste policyutvecklingen inom vattenbruket:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/index_en.htm

Kontaktpersoner :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar