Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 5. decembra 2012

Okolje: nove smernice za ribogojstvo in varstvo narave

Evropska komisija bo izdala nove smernice za ribogojstvo znotraj vseevropskega omrežja zavarovanih naravnih območij Natura 2000. Smernice pojasnjujejo, kako najbolje poskrbeti za to, da so dejavnosti na področju ribogojstva usklajene z naravovarstveno zakonodajo EU in zlasti z določbami za omrežje Natura 2000. Poudarjajo pomen ribogojstva pri proizvodnji živil in ključno vlogo omrežja Natura 2000 pri izpolnjevanju ciljev politike EU za biotsko raznovrstnost. Smernice so osredotočene na izvajanje določb o ustrezni presoji iz direktive o habitatih.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je dokument opisal kot „uporabno orodje, ki bo gospodarskim subjektom, javnim organom, upravljavcem in pristojnim organom za varstvo narave omogočil boljše razumevanje področja ter oblikovanje projektov za trajnostno ribogojstvo v skladu z njihovimi proizvodnimi cilji ter ekološkim pomenom območij Natura 2000.“

Evropska komisarka za ribištvo in pomorske zadeve Maria Damanaki je povedala: „Ribogojstvo ima v EU pomembno vlogo pri dostopu do prehranskih virov, prav tako pa je treba izkoristiti njegov potencial za prispevanje k trajnosti, prehranski varnosti ter rasti in zaposlovanju. Kot eden od mnogih uporabnikov evropskih voda se mora ribogojstvo EU razvijati na ekološko trajnosten način, ta dokument pa naj bi prispeval k temu cilju.“

V smernicah z naslovom „Smernice o ribogojstvu in Natura 2000 – trajnostne dejavnosti ribogojstva v okviru omrežja Natura 2000“ je predstavljen politični okvir za razvoj ribogojstva in ohranjanje biotske raznovrstnosti v Evropi. Smernice zagotavljajo pregled možnih učinkov glavnih sistemov ribogojstva na naravo in prostoživeče živali s posebnim poudarkom na metodah in orodjih za njihovo presojo glede na cilje ohranjanja območij. Prav tako pojasnjujejo, kako je treba ta tveganja presoditi za vsak primer posebej in kako jih je mogoče čim bolj zmanjšati ali pa se jim celo v celoti izogniti. Obenem vsebuje številne študije primerov, tudi primere dobrih praks, ki kažejo, kako je trajnostni razvoj ribogojstva lahko združljiv z varstvom narave ali izboljšanjem takega varstva z zagotavljanjem primernih habitatov, za katere so bila določena številna zavarovana območja. Smernice poudarjajo koristi strateškega načrtovanja, pri čemer je treba v zgodnji fazi postopka načrtovanja na celosten način upoštevati zahteve za varstvo narave in razvoj ribogojstva. V dokumentu so natančna navodila za zahtevane postopke presoje z relevantnimi primeri in praktičnimi priporočili.

To so pete smernice za izvajanje naravovarstvene zakonodaje EU v okviru strateških sektorjev EU. Predhodno objavljene smernice so se nanašale na vetrno energijo, industrijo črpanja neenergetskih mineralnih surovin, razvoj pristanišč in rečnih ustij ter promet po celinskih plovnih poteh.

Ozadje

Ribogojstvo ima čedalje večji delež pri proizvodnji hrane iz vodnega življa po vsem svetu, pri čemer je trenutno večina staležev prostoživečih rib blizu ali nad mejo trajnostnega izkoriščanja. V EU je ribogojna proizvodnja pomembna gospodarska dejavnost v mnogih obalnih in celinskih regijah, kar se v ostrem nasprotju s svetovnimi trendi v zadnjih letih ni spremenilo. Cilj reforme skupne ribiške politike je celovit razvoj ribogojnih možnosti EU v skladu s cilji strategije Evropa 2020, ki so trajnost, prehranska varnost, rast in zaposlovanje.

Natura 2000 je obsežno evropsko omrežje zavarovanih območij, katerega cilj je dolgoročno preživetje najbolj pomembnih in ogroženih vrst in habitatov v Evropi. Omrežje zdaj zajema skoraj 18 % kopnega ozemlja EU in več kot 217 000 km² njenega morja. Natura 2000 ni sistem strogo omejenih naravnih rezervatov, kjer so izključene vse dejavnosti. Kmetijstvo, ribogojstvo, promet, razvoj infrastrukture, turizem, gozdarstvo in prostočasne dejavnosti se lahko izvajajo znotraj omrežja, pod pogojem, da so trajnostne in v skladu s cilji ohranjanja zavarovanih območij. Natura 2000 je eno glavnih orodij za izvajanje strategije EU za biotsko raznovrstnost, katere cilj je odprava izgube biotske raznovrstnosti ter pospešitev prehoda EU na energetsko učinkovito in okolju prijazno gospodarstvo.

Več informacij:

Dokument s smernicami za ribogojstvo in omrežje Natura 2000:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Aqua-N2000%20guide.pdf.

Politike EU na področju narave in biotske raznovrstnosti:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm.

Več informacij o najnovejšem razvoju politike na področju ribogojstva:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/index_sl.htm.

Kontakti:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar