Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 5. decembra 2012

Životné prostredie: nové usmernenia pre akvakultúru a ochranu životného prostredia

Európska komisia vydáva nové usmernenia, ktoré majú prispieť k zlepšeniu pochopenia rôznych spôsobov využívania akvakultúry v rámci celoeurópskej sústavy chránených prírodných území Natura 2000. V usmerneniach sa objasňuje, ako možno činnosti akvakultúry čo možno najlepšie zosúladiť s právnymi predpismi EÚ o prírode a predovšetkým s ustanoveniami o sústave Natura 2000. Zdôrazňuje sa v nich význam odvetvia akvakultúry z hľadiska výroby potravín, ako aj kľúčová úloha sústavy Natura 2000 pri plnení cieľov politiky EÚ v oblasti biodiverzity. Sústreďujú sa na vykonávanie ustanovení o primeranom posúdení dosahu na prírodu podľa smernice o biotopoch.

Podľa slov Janeza Potočnika, európskeho komisára pre životné prostredie, je dokument „užitočným nástrojom na zlepšenie porozumenia medzi hospodárskymi subjektmi, verejnými orgánmi, správcami lokalít a orgánmi ochrany životného prostredia. Umožní im vypracovať udržateľné projekty akvakultúry, ktorými sa na jednej strane splnia výrobné plány a na druhej strane chrániť ekologickú hodnotu území Natura 2000.“

Maria Damanaki, európska komisárka pre rybné hospodárstvo a námorné záležitosti uviedla: „Akvakultúra zohráva dôležitú úlohu z hľadiska dostupnosti potravinových zdrojov v EÚ a je potrebné využiť jej potenciál pri zabezpečovaní udržateľnosti, potravinovej bezpečnosti, rastu a zamestnanosti. Ako jeden z mnohých používateľov vôd EÚ sa akvakultúra musí vyvíjať ekologicky udržateľným spôsobom a tento dokument by mal k tomuto cieľu prispieť.“

Usmernenia („Usmernenia k akvakultúre a sústave Natura 2000 Udržateľné činnosti akvakultúry v kontexte sústavy Natura 2000“) poskytujú prehľad vývoja akvakultúry a ochrany biodiverzity v Európe z politického hľadiska. Skúma sa v nich potenciálny dosah hlavných systémov akvakultúry na prírodu, faunu a flóru s osobitným prihliadnutím na metódy a nástroje ich posudzovania z hľadiska cieľov ochrany v jednotlivých lokalitách. Usmernenia objasňujú, ako možno tieto riziká individuálne posudzovať a ako ich možno čo najviac minimalizovať, resp. úplne eliminovať. Uvádza sa množstvo prípadových štúdií s príkladmi dobrej praxe, ktoré poukazujú na to, ako môže byť udržateľný rozvoj akvakultúry v súlade s ochranou prírody alebo ju dokonca zlepšovať vytvorením vhodných biotopov, pre ktoré boli mnohé lokality vyhlásené. Usmernenia vyzdvihujú výhody strategického plánovania, v rámci ktorého sa požiadavky ochrany prírody a rozvoja akvakultúry zásadným spôsobom zohľadňujú už v raných fázach plánovania. Dokument obsahuje podrobné pokyny k vyžadovanému posúdeniu dosahu na prírodu a uvádza relevantné príklady a praktické odporúčania.

Tento dokument je piatym usmernením o uplatňovaní právnych predpisov EÚ o ochrane prírody v strategicky dôležitých odvetviach EÚ. Doteraz boli publikované usmernenia o veternej energii, odvetví ťažby iných ako energeticky významných nerastných surovín, vývoji v prístavoch a ústiach riek a vnútrozemskej vodnej doprave.

Súvislosti

Akvakultúra sa čoraz väčšou mierou podieľa na celosvetovej produkcii vodných potravín, keďže v prípade väčšiny voľne žijúcich populácii rýb sa takmer dosiahla alebo prekročila hranica ich udržateľného využívania. V rámci EÚ predstavuje akvakultúra dôležitú hospodársku činnosť v mnohých pobrežných a kontinentálnych regiónoch, no v posledných rokoch je na rozdiel od celosvetového trendu stabilná. Reforma spoločnej rybárskej politiky má za cieľ rozvinúť celý potenciál akvakultúry EÚ v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020 (udržateľnosť, potravinová bezpečnosť, rast a zamestnanosť).

Natura 2000 je obrovská celoeurópska sústava chránených území, ktorej cieľom je zabezpečiť dlhodobé prežitie najcennejších a najohrozenejších druhov a biotopov v Európe. Táto sústava v súčasnosti pokrýva takmer 18 % pevninskej rozlohy EÚ a viac než 217 000 km² jej morí. Natura 2000 nie je systémom prísne chránených prírodných rezervácií, kde je zakázaná všetka ľudská činnosť. V rámci sústavy sa takáto činnosť (napr. poľnohospodárstvo, akvakultúra, doprava, rozvoj infraštruktúry, cestovný ruch, lesníctvo a oddychové aktivity) môže uskutočňovať, pokiaľ má udržateľný charakter a zodpovedá cieľom ochrany prírody na danom území. Natura 2000 je jedným z hlavných nástrojov vykonávania stratégie EÚ na ochranu biodiverzity, ktorej cieľom je zvrátiť stratu biodiverzity a urýchliť prechod EÚ na systém ekologického hospodárstva, ktoré efektívne využíva zdroje.

Viac informácií:

Usmernenia o akvakultúre a sústave Natura 2000:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Aqua-N2000%20guide.pdf

Politika EÚ na ochranu prírody a biodiverzity:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Viac informácií o aktuálnom politickom vývoji v odvetví akvakultúry:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/index_en.htm

Kontaktné osoby :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar