Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 5. decembrī

Vide. Jaunas vadlīnijas akvakultūrā un dabas aizsardzībā

Komisija izdod jaunas vadlīnijas, lai uzlabotu izpratni par to, kā ES mēroga aizsargājamo dabas teritoriju tīkla Natura 2000 ietvaros iespējams nodarboties ar akvakultūru. Vadlīnijās ir izskaidrots, kā vislabāk nodrošināt, lai ar akvakultūru saistītie pasākumi būtu saderīgi ar ES dabas aizsardzības tiesību aktiem, it īpaši — ar Natura 2000 noteikumiem. Tajās uzsvērts, cik liela nozīme akvakultūras nozarei ir pārtikas ražošanā, un izcelta Natura 2000 tīkla svarīgā loma ES bioloģiskās daudzveidības politikas mērķu sasniegšanā. Vadlīnijās īpaša uzmanība ir pievērsta noteikumu par pareizu novērtēšanu īstenošanai saskaņā ar Biotopu direktīvu.

Eiropas vides komisārs Janezs Potočniks raksturo šo dokumentu kā "noderīgu instrumentu, kas uzlabos uzņēmēju, valsts iestāžu, teritoriju apsaimniekotāju un dabas aizsardzības struktūru saprašanos. Tas ļaus tiem izstrādāt ilgtspējīgus akvakultūras projektus, kas atbilst to ražošanas mērķiem, vienlaicīgi ievērojot ekoloģiskās vērtības Natura 2000 teritorijās."

Marija Damanaki, Eiropas komisāre, kas atbild par zivsaimniecību un jūrlietām, saka: "Akvakultūrai ir svarīga loma ES pārtikas resursu izveidē, un ir nepieciešams pilnībā izmantot tās potenciālu, lai veicinātu ilgtspēju, pārtikas nodrošinājumu, izaugsmi un nodarbinātību. Kā vienai no daudzajiem ES ūdeņu izmantotājiem akvakultūrai ir jāattīstās ekoloģiski noturīgā veidā, un šim dokumentam būtu jāpalīdz minēto mērķi sasniegt."

Minētās vadlīnijas — "Vadlīnijas par akvakultūru un Natura 2000 — ilgtspējīgas akvakultūras darbības tīkla Natura 2000 kontekstā" — iepazīstina ar Eiropas akvakultūras attīstības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas politisko kontekstu. Tajā aplūkota galveno akvakultūras sistēmu iespējamā ietekme uz dabu un savvaļas dzīvniekiem, īpaši pievēršoties tās novērtēšanas metodēm un rīkiem, ņemot vērā teritoriju saglabāšanas mērķus. Vadlīnijās izskaidrots, kā šie riski jānovērtē katrā atsevišķā gadījumā un kā tos vislabāk samazināt līdz minimumam vai pavisam izvairīties no tiem. Tiek izskatīti vairāki gadījumu pētījumi ar labas prakses piemēriem, kas rāda, kā ilgtspējīga akvakultūras attīstība var būt saderīga ar dabas aizsardzību vai uzlabot to, nodrošinot piemērotus biotopus, kuriem ir izraudzītas daudzas teritorijas. Vadlīnijās uzsvērtas stratēģiskās plānošanas priekšrocības, kad dabas saudzēšanas prasības un akvakultūras attīstības vajadzības integrētā veidā tiek ņemtas vērā jau agrīnā plānošanas procesa stadijā. Dokumentā soli pa solim sniegtas norādes par nepieciešamajām novērtēšanas procedūrām ar attiecīgiem piemēriem un praktiskiem ieteikumiem.

Šis ir piektais norādījumu dokuments par ES dabas aizsardzības tiesību aktu piemērošanu ES stratēģiskajās nozarēs. Iepriekš publicētas vadlīnijas par vēja enerģiju, ar enerģētiku nesaistīto izrakteņu ieguvi, ostu un estuāru attīstību un iekšzemes ūdensceļu pārvadājumiem.

Vispārīga informācija

Akvakultūra visā pasaulē nodrošina arvien vairāk ūdens faunas pārtikas produktu, ņemot vērā to, ka vairums savvaļas zivju krājumu pašlaik tuvojas ilgtspējīgas izmantošanas robežai vai jau pārsniedz to. Eiropas Savienībā akvakultūras ražošana ir svarīga saimnieciskā darbība daudzos piekrastes un kontinentālajos reģionos, taču pēdējos gados ir saglabājusies nemainīga pretstatā pasaules tendencēm. Kopējās zivsaimniecības politikas reformas nolūks ir izmantot visu ES akvakultūras potenciālu saskaņā ar stratēģijas "Eiropa 2020" mērķiem — ilgtspēju, pārtikas nodrošinājumu, izaugsmi un nodarbinātību.

Natura 2000 ir plašs Eiropas aizsargājamo teritoriju tīkls, kura mērķis ir nodrošināt Eiropas visvērtīgāko un apdraudēto sugu un biotopu ilgtermiņa izdzīvošanu. Tas pašlaik aptver gandrīz 18 % ES sauszemes un vairāk nekā 217 000 km² jūras teritoriju. "Natura 2000" nav dabas rezervātu sistēma, kurā aizliegta jelkāda cilvēku darbība. Tīkla robežās var nodarboties ar tādām darbībām kā lauksaimniecība, akvakultūra, transports, infrastruktūras attīstība, tūrisms, mežsaimniecība un atpūta, ja vien tās ir ilgtspējīgas un atbilst teritorijas saglabāšanas mērķiem. Natura 2000 ir viens no galvenajiem ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas īstenošanas instrumentiem, un tās mērķis ir apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un paātrināt ES pāreju uz resursu ziņā efektīvu un videi nekaitīgu ekonomiku.

Papildu informācija

Norādījumu dokuments par akvakultūru un Natura 2000:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Aqua-N2000%20guide.pdf

ES dabas un bioloģiskās daudzveidības politika:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Sīkāka informācija par nesenām politikas pārmaiņām akvakultūras nozarē:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar