Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 12 5

Aplinka. Naujos akvakultūros ir gamtos apsaugos gairės

Komisija teikia naujas gaires, kurios padės geriau suprasti, kaip galėtų būti vykdoma akvakultūros veikla ES saugomų teritorijų tinklo „Natura 2000“ teritorijose. Gairėse paaiškinta, kaip užtikrinti, kad su akvakultūra susijusi veikla atitiktų ES gamtos srities teisės aktus ir ypač „Natura 2000“ nuostatas. Gairėse pabrėžiama akvakultūros sektoriaus svarba maisto gamybai ir pagrindinis tinklo „Natura 2000“ vaidmuo siekiant ES biologinės įvairovės politikos tikslų. Gairėse daugiausia dėmesio skiriama tinkamo vertinimo, atliekamo pagal Buveinių direktyvą, nuostatų įgyvendinimui.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas dokumentą pavadino „naudinga priemone, padedančia didinti ekonominės veiklos vykdytojų, valdžios institucijų, teritorijų prižiūrėtojų ir aplinkos apsaugos institucijų tarpusavio supratimą. Ši priemonė suteiks galimybių kurti tvarios akvakultūros projektus, ne tik atitinkančius gamybos tikslus, bet ir užtikrinančius „Natura 2000“ teritorijų ekologinės vertės išsaugojimą“.

Už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakinga Europos Komisijos narė Maria Damanaki sakė: „Akvakultūros svarba ES užtikrinant galimybę naudotis maisto ištekliais itin didelė, todėl būtina išnaudoti jos teikiamas galimybes, padedančias užtikrinti tvarumą, aprūpinimą maistu, augimą ir užimtumą. ES akvakultūra yra viena iš daugelio mūsų vandenyse vykdomos veiklos rūšių ir turi būti plėtojama ekologiškai ir tvariai, o šis dokumentas turėtų padėti siekti šio tikslo“.

Akvakultūros ir „Natura 2000“ gairės. Tvari akvakultūros veikla tinklui „Natura 2000“ priklausančiose teritorijose“. Gairėse supažindinama su akvakultūros plėtros ir biologinės įvairovės išsaugojimo Europoje politikos kontekstu. Apžvelgiamas galimas pagrindinių akvakultūros sistemų poveikis gamtai ir laukinei gyvūnijai ir ypač daug dėmesio skiriama šio poveikio vertinimo metodams ir priemonėms, taikomoms atsižvelgiant į teritorijų išsaugojimo tikslus. Gairėse paaiškinta, kaip kiekvienu konkrečiu atveju turėtų būti vertinami šie pavojai ir koks tinkamiausias jų sumažinimo arba visiško pašalinimo būdas. Pateikiama nemažai atvejų tyrimų su gerosios patirties pavyzdžiais, rodančiais, kaip suderinti tvarią akvakultūros plėtrą ir gamtos apsaugą arba skatinti tokią plėtrą suteikiant tinkamas buveines, kurių apsaugai užtikrinti yra skirta daug teritorijų. Gairėse pabrėžiama strateginio planavimo nauda, – taip užtikrinama, kad ankstyvuoju planavimo etapu bus visapusiškai atsižvelgta į gamtosaugos reikalavimus ir akvakultūros plėtros poreikius. Dokumente pateiktos nuoseklios gairės, kaip atlikti reikiamas vertinimo procedūras, ir pateikta atitinkamų pavyzdžių ir praktinių rekomendacijų.

Tai penktasis ES gamtos srities teisės aktų taikymo strateginiuose ES sektoriuose gairių dokumentas. Anksčiau skelbtos gairės dėl vėjo energetikos, neenergetinių naudingųjų iškasenų gavybos pramonės, uostuose ir upės žiotyse vykdomos plėtros ir vidaus vandens kelių transporto.

Pagrindiniai faktai

Akvakultūros sektoriaus indėlis į maisto produktų gamybą iš vandens gyvūnų visame pasaulyje nuolat didėja ir daugelio laisvėje augančių žuvų išteklių tausaus naudojimo riba šiuo metu yra pasiekta ar net peržengta. ES akvakultūros gamyba yra svarbi ekonominė veikla daugelyje pakrančių ir žemyninių regionų, tačiau pastaraisiais metais, skirtingai nuo pasaulinių tendencijų, ji išliko stabili. Bendros žuvininkystės politikos pertvarka siekiama išnaudoti visas ES akvakultūros teikiamas galimybes atsižvelgiant į strategijos „Europe 2020“ tikslus: tvarumą, aprūpinimą maistu, augimą ir užimtumą.

Natura 2000“ – tai didžiulis visos Europos saugomų teritorijų tinklas, kurio tikslas – užtikrinti ilgalaikį vertingiausių nykstančių Europos rūšių ir buveinių išlikimą. Dabar jis apima beveik 18 % ES sausumos ir daugiau kaip 217 000 kvadratinių kilometrų jūrų teritorijos. „Natura 2000“ – tai ne griežtai nustatytų gamtos draustinių, kuriuose draudžiama bet kokia žmogaus veikla, sistema. Tinklo teritorijose leidžiama vykdyti ūkininkavimo, akvakultūros, transporto, infrastruktūros plėtros, turizmo, miškininkystės ir poilsio veiklą, jei tai darant tausojama gamta ir atsižvelgiama į atitinkamų teritorijų apsaugos tikslus. „Natura 2000“ – viena iš pagrindinių ES biologinės įvairovės strategijos įgyvendinimo priemonių, padedanti stabdyti biologinės įvairovės nykimą ir skatinti sparčiau ES sukurti tausiai išteklius naudojančią ir ekologišką ekonomiką.

Daugiau informacijos

Akvakultūros ir „Natura 2000“ gairės

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Aqua-N2000%20guide.pdf

ES gamtos ir biologinės įvairovės politika

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Daugiau informacijos apie pastarojo meto akvakultūros sektoriaus politikos pokyčius žr.

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/index_en.htm

Asmenys ryšiams

Joe Hennon, tel. +32 2 295 35 93

Monica Westeren, tel. +32 2 299 18 30


Side Bar