Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 5. joulukuuta 2012

Ympäristö: uudet ohjeet vesiviljelystä ja luonnonsuojelusta

Komissio on antanut uudet ohjeet siitä, miten vesiviljelyä voidaan harjoittaa EU:n laajuisen Natura 2000 -verkoston suojelualueilla. Ohjeissa selitetään, miten voidaan parhaiten varmistaa, että vesiviljelyyn liittyvät toimet ovat sopusoinnussa EU:n luonnonsuojelulainsäädännön ja erityisesti Natura 2000 -säännösten kanssa. Niissä korostetaan vesiviljelyalan merkitystä elintarviketuotannolle ja tuodaan esiin Natura 2000 -verkoston keskeinen asema EU:n luonnon monimuotoisuutta koskevan politiikan tavoitteisiin saavuttamisessa. Ohjeissa keskitytään luontotyyppidirektiivin mukaista riittävää arviointia koskevien säännösten täytäntöönpanoon.

Ympäristökomissaari Janez Potočnikin mukaan asiakirja on hyödyllinen väline talouden toimijoiden, viranomaisten, alueiden hoitajien ja luonnonsuojeluorganisaatioiden välisen ymmärtämyksen lisäämiseen: “Sen avulla voidaan suunnitella kestäviä vesiviljelyhankkeita, jotka täyttävät tuotantotavoitteensa ja ovat samalla Natura 2000 -alueiden ekologisten arvojen mukaisia”.

"Vesiviljelyllä on tärkeä asema EU:ssa elintarvikkeiden saannissa ja sen tarjoamilla mahdollisuuksilla on syytä edistää kestävää kehitystä, elintarviketurvaa, kasvua ja työllisyyttä. Vesiviljelyala on yksi EU:n vesien monista käyttäjistä, ja sitä on tarpeen kehittää ekologisesti kestävällä tavalla. Tämän asiakirjan tarkoituksena on edistää tätä tavoitetta”, totesi puolestaan kalastuksesta ja meripolitiikasta vastaava komissaari Maria Damanaki.

Ohjeissa (Guidance on Aquaculture and Natura 2000 - Sustainable aquaculture activities in the context of the Natura 2000 Network) esitellään vesiviljelyn kehittämisen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen toimintapoliittista taustaa Euroopassa. Niissä tarkastellaan tärkeimpien vesiviljelyjärjestelmien mahdollisia vaikutuksia luontoon ja luonnonvaraisiin eläimiin. Erityisesti keskitytään menetelmiin ja välineisiin, joita arvioidaan alueiden suojelutavoitteisiin nähden. Ohjeissa selitetään, miten näitä vaikutuksia olisi arvioitava tapauskohtaisesti ja miten ne voidaan parhaiten minimoida tai välttää kokonaan. Tapaustutkimuksissa esitetään esimerkkejä hyvistä käytännöistä, joista käy ilmi, miten vesiviljelyn kestävä kehitys voi sopia yhteen luonnonsuojelun kanssa tai parantaa sitä tarjoamalla luontotyyppejä, joita varten alueet on nimetty suojelualueiksi. Ohjeissa korostetaan strategisen suunnittelun hyödyllisyyttä. Tällöin luonnonsuojelun vaatimukset ja vesiviljelyn kehittämisen tarpeet otetaan yhdennetyllä tavalla huomioon suunnitteluprosessin varhaisessa vaiheessa. Asiakirjassa annetaan ohjeet vaadittuihin arviointimenettelyihin vaihe vaiheelta sekä käytännön esimerkkejä ja suosituksia.

Kyseessä ovat viidennet ohjeet siitä, miten EU:n luonnonsuojelusäädäntöä sovelletaan EU:n strategisilla aloilla. Aiemmin julkaistut ohjeet koskevat tuulienergiaa, muuhun kuin energiantuotantoon käytettävien mineraalien louhimista sekä kehitystoimia satamissa ja jokisuistoissa ja sisävesiliikenteessä.

Tausta

Yhä suurempi osa elintarvikkeina käytettävistä vesieliöistä tuotetaan maailmanlaajuisesti vesiviljelyllä, koska useimpien luonnonvaraisten kalakantojen hyödyntämisessä ollaan tällä hetkellä kestävyyden rajoilla tai se on jo ylitetty. EU:ssa vesiviljely on tärkeä elinkeino useilla rannikkoseuduilla ja sisämaa-alueilla, mutta maailmanlaajuisista suuntauksista selvästi poiketen tuotanto on viime vuosina pysynyt ennallaan. Yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen tavoitteena on kehittää EU:n vesiviljelyalan koko potentiaalia Eurooppa 2020 -tavoitteiden mukaisesti. Näitä tavoitteita ovat kestävyys, elintarviketurva sekä kasvu ja työllisyys.

Natura 2000 on mittava Euroopan laajuinen suojelualueiden verkosto, jonka tavoitteena on varmistaa Euroopan arvokkaimpien ja uhanalaisimpien lajien ja luontotyyppien säilyminen pitkällä aikavälillä. Natura 2000 kattaa nyt lähes 18 prosenttia EU:n maa-alasta ja yli 217 000 km² sen meristä. Se ei kuitenkaan ole tiukasti suojeltujen alueiden järjestelmä, jossa kaikki ihmisen toiminnot olisivat kiellettyjä. Verkostoon kuuluvilla alueilla voidaan harjoittaa mm. maanviljelyä, vesiviljelyä, liikennettä, matkailua, metsätaloutta ja vapaa-ajan toimintoja sekä rakentaa uusia infrastruktuureja sillä edellytyksellä, että toimintoja harjoitetaan kestävän kehityksen mukaisesti ja niissä noudatetaan kyseisten alueiden suojelutavoitteita. Natura 2000 on yksi tärkeimpiä välineitä pantaessa täytäntöön EU:n luonnon monimuotoisuutta koskevaa strategiaa, jonka tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden häviäminen ja nopeuttaa EU:n siirtymistä kohti resurssitehokasta ja vihreää taloutta.

Lisätietoja:

Ohjeita vesiviljelystä ja Natura 2000 ‑alueista:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Aqua-N2000%20guide.pdf

EU:n luonnonsuojelu- ja biodiversiteettipolitiikka

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Lisätietoja viimeaikaisesta poliittisesta kehityksestä vesiviljelyalalla:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32-2) 295 35 93

Monica Westeren (+32-2) 299 18 30


Side Bar