Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 5. detsember 2012

Keskkond: vesiviljeluse ja looduskaitse uued suunised

Komisjon avaldab uued suunised, mis aitavad paremini mõista vesiviljelusega tegelemise võimalusi üleeuroopalises looduskaitsealade võrgustikus Natura 2000. Suunistes selgitatakse, kuidas kõige paremini tagada vesiviljelusega seotud tegevuse vastavus ELi looduskaitsealastele õigusaktidele ja eelkõige Natura 2000 sätetele. Suunistes rõhutatakse vesiviljelussektori olulisust toiduainete tootmises ja tõstetakse esile Natura 2000 võrgustiku võtmerolli ELi bioloogilise mitmekesisuse poliitika eesmärkide saavutamisel. Suunistes keskendutakse asjakohase hinnangu sätete rakendamisele vastavalt loodusdirektiivile.

Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Janez Potočnik kirjeldas kõnealuseid suuniseid järgmiselt: „Tegemist on kasuliku vahendiga ettevõtjate, avaliku sektori asutuste, alade haldajate ja looduskaitseasutuste vahelise üksteisemõistmise suurendamiseks. Suunised aitavad neil koostada säästva vesiviljeluse projekte, mis vastavad nende tootmiseesmärkidele ja milles võetakse samas arvesse Natura 2000 alade ökoloogilist väärtust.

Euroopa Komisjoni kalandus- ja merenduspoliitika volinik Maria Damanaki lausus: „Vesiviljelusel on ELis oluline roll toiduressursside kättesaadavuses ja selle võimalusi on vaja kasutada jätkusuutlikkuse, toiduga kindlustatuse, majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks. ELi vesiviljelust, mis on üks paljudest Euroopa veeressursse kasutavatest valdkondadest, tuleb arendada keskkonnasäästlikul viisil ja need suunised peaksid selle eesmärgi saavutamisele kaasa aitama.

Dokumendis „Guidance on Aquaculture and Natura 2000 - Sustainable aquaculture activities in the context of the Natura 2000 Network” („Vesiviljeluse ja Natura 2000 suunised. Jätkusuutlik vesiviljelus Natura 2000 võrgustikus”) esitatakse Euroopa vesiviljeluse arengu ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamise poliitikasuunad. Selles vaadeldakse peamiste vesiviljelussüsteemide võimalikku mõju loodusele ja elusloodusele ning keskendutakse eeskätt selle mõju hindamise meetoditele ja vahenditele, pidades silmas alade säilitamise eesmärke. Suunistes selgitatakse, kuidas tuleks ohte juhtumipõhiselt hinnata ja kuidas neid kõige paremini minimeerida või täielikult vältida. Esitatakse mitu juhtuuringut koos näidetega headest tavadest; nendest näidetest ilmneb, et säästva vesiviljeluse arendamine võib olla kooskõlas looduskaitsega või seda edendada, sest pakub sobivaid elupaiku, mille jaoks paljud alad on loodud. Suunistes rõhutatakse sellise strateegilise kavandamise eeliseid, milles võetakse algusest peale terviklikult arvesse looduskaitsenõudeid ja vesiviljeluse arendamise vajadusi. Dokumendis esitatakse nõutavaid hindamismenetlusi käsitlevad üksikasjalikud juhised koos asjakohaste näidete ja praktiliste soovitustega.

See on viies suunisdokument ELi looduskaitsealaste õigusaktide kohaldamise kohta ELi strateegilistes sektorites. Varem avaldatud suunistes käsitleti tuuleenergiat, energia tootmiseks mittekasutatavate mineraalsete toorainete kaevandamist, sadamate ja suudmealade arengut ning siseveetransporti.

Taustteave

Vesiviljeluse osakaal veeandide tootmises kasvab üle maailma, kuna suurema osa looduslike kalavarude säästva kasutamise piir on saavutatud või juba ületatud. Vesiviljelus on ELi paljudes ranniku- ja sisemaapiirkondades oluline majandustegevus, kuid vastupidiselt suundumustele mujal maailmas on see viimastel aastatel püsinud muutumatuna. Ühise kalanduspoliitika reformi eesmärk on kasutada kooskõlas Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkidega ära ELi vesiviljeluse kõik võimalused: jätkusuutlikkus, toiduga kindlustatus, majanduskasv ja tööhõive.

Natura 2000 on tohutu üleeuroopaline kaitsealade võrgustik, mille eesmärk on tagada Euroopa kõige väärtuslikumate ja ohustatumate liikide ja elupaikade pikaajaline säilimine. Võrgustik katab praegu ELi maismaaosast peaaegu 18 % ja meredest rohkem kui 217 000 km2. Natura 2000 ei ole rangete looduskaitsealade süsteem, kus kogu inimtegevus on välistatud. Võrgustiku aladel võivad toimuda põllumajandusliku tootmise, vesiviljeluse, transpordi, taristu arendamise, turismi, metsanduse ja vaba aja veetmisega seotud tegevused, tingimusel et need on säästvad ning kooskõlas alade säilitamise eesmärkidega. Natura 2000 on ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia rakendamise üks peamisi vahendeid, mille eesmärk on pöörata ümber bioloogilise mitmekesisuse vähenemise suundumus ning hoogustada ELi üleminekut ressursitõhusale ja keskkonnahoidlikule majandusele.

Lisateave

Vesiviljelust ja Natura 2000 alasid käsitlev suunisdokument:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Aqua-N2000%20guide.pdf

Loodust ja bioloogilist mitmekesisust käsitlev ELi poliitika:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Lisateave vesiviljelussektori viimaste poliitikasuundade kohta:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/index_en.htm

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar