Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 5. december 2012

Miljø: Nye retningslinjer for akvakultur og naturbeskyttelse

Kommissionen offentliggør nye retningslinjer for at forbedre kendskabet til, hvordan akvakultur kan drives inden for Natura 2000, det EU-dækkende net af beskyttede naturområder. I retningslinjerne forklares det, hvordan man bedst sikrer, at akvakultur er foreneligt med EU's naturlovgivning og i særdeleshed bestemmelserne for Natura 2000. Dokumentet understreger akvakultursektorens betydning for fødevareproduktion og fremhæver Natura 2000-nettets vigtige rolle med hensyn til at nå målene for EU's politik for biodiversitet. Retningslinjerne fokuserer på, hvordan bestemmelserne om behørig vurdering sker i overensstemmelse med habitatdirektivet.

Janez Potočnik, kommissær for miljø, beskriver dokumentet som "et nyttigt redskab til at fremme forståelsen mellem økonomiske aktører, offentlige myndigheder, områdeforvaltere og naturbeskyttelsesorganer, som kan bidrage til, at der udvikles bæredygtige akvakulturprojekter, der opfylder de tilstræbte produktionsmålsætninger og samtidig beskytter Natura 2000-områdernes miljømæssige værdier.”

Maria Damanaki, kommissær med ansvar for Maritime Anliggender og Fiskeri, erklærede: "Akvakultur spiller en vigtig rolle i EU med hensyn til at sikre adgang til fødevareressourcer, og der er behov for at udnytte det potentiale, som akvakultur har for at bidrage til bæredygtighed, fødevaresikkerhed, vækst og beskæftigelse. Som en af mange brugere af vandressourcerne skal akvakultur i EU udvikles på en miljømæssigt bæredygtig måde, og dette dokument skal bidrage til at nå dette mål.”

I retningslinjerne ("Guidance on Aquaculture and Natura 2000 - Sustainable aquaculture activities in the context of the Natura 2000 Network") redegøres der for den generelle baggrund for udvikling af akvakultur og beskyttelse af biodiversitet i Europa. Der redegøres for de vigtigste akvakultursystemers potentielle indvirkninger på naturen og dyrelivet, idet der lægges særlig vægt på metoder og værktøjer til at vurdere dem på grundlag af bevaringsmålsætningerne for lokaliteterne. Retningslinjerne forklarer, hvordan disse risici bør vurderes fra sag til sag, og hvordan de bedst kan mindskes mest muligt eller helt undgås. Udover en række casestudier fremlægges der eksempler på god praksis for, hvordan bæredygtig akvakulturudvikling kan være forenelig med naturbeskyttelse eller forbedre naturbeskyttelsen ved at skabe egnede levesteder, som mange lokaliteter er udpeget til. Retningslinjerne fremhæver fordelene ved strategisk planlægning, hvor der tages hensyn til naturbeskyttelseskrav og behov for akvakulturudvikling på en integreret måde på et tidligt stadium i planlægningen. Med relevante eksempler og konkrete anbefalinger gives der en udførlig vejledning om de krævede vurderingsprocedurer.

Dette er den femte vejledning om anvendelse af EU's naturlovgivning inden for strategisk vigtige sektorer. De tidligere vejledninger omhandler vindenergi, udvinding af ikke-energimineraler, udvikling af havne og flodmundinger og transport ad indre vandveje.

Baggrund

Akvakultur tegner sig for en stigende andel af den globale produktion af akvatiske fødevarer, eftersom de fleste vilde fiskebestande i øjeblikket udnyttes tæt på eller over grænsen for bæredygtig udnyttelse. I EU er akvakulturproduktion et vigtigt økonomisk erhverv i mange kystområder og kontinentale områder, men har ligget på samme niveau i de senere år i skarp modsætning til den globale udvikling. Reformen af den fælles fiskeripolitik har til formål at udvikle det fulde potentiale af EU's akvakultur i EU i overensstemmelse med Europa 2020-målene: bæredygtighed, fødevaresikkerhed, vækst og beskæftigelse.

Natura 2000 er et omfattende europæisk net af beskyttede områder, hvis formål er at sikre Europas mest værdifulde og truede arter og naturtypers overlevelse på lang sigt. Det dækker nu næsten 18 % af EU's landmasse og mere end 217 000 km² af EU’s havområder. Natura 2000 er ikke et system bestående af naturreservater i snæver forstand, hvor al menneskelig aktivitet er udelukket. Aktiviteter som landbrug, akvakultur, transport, udvikling af infrastruktur, turisme, skovbrug og fritidsliv kan gennemføres inden for nettet under forudsætning af, at de er bæredygtige og i overensstemmelse med naturbeskyttelsesmålene for områderne. Natura 2000 er et af de vigtigste redskaber for gennemførelsen af EU's handlingsplan for biodiversitet, der har til formål at standse tab af biodiversitet og fremskynde EU's overgang til en ressourceeffektiv lavemissionsøkonomi.

Yderligere oplysninger

Retningslinjer for akvakultur og Natura 2000:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Aqua-N2000%20guide.pdf

EU's natur- og biodiversitetspolitik:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Flere oplysninger om den seneste udvikling inden for akvakulturområdet:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar