Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská Komise

Tisková zpráva

V Bruselu dne 5. prosince 2012

Životní prostředí: nové pokyny pro akvakulturu a ochranu přírody

Komise vydává nové pokyny, jejichž účelem je zlepšit porozumění, jak provádět akvakulturu v soustavě Natura 2000, což je síť chráněných přírodních oblastí pokrývající celou EU. Pokyny vysvětlují, jak nejlépe zajistit, aby činnosti související s akvakulturou byly slučitelné s právními předpisy EU v oblasti ochrany přírody, zejména s ustanoveními týkajícími se soustavy Natura 2000. Zdůrazňují význam sektoru akvakultury pro produkci potravin a vyzdvihují rozhodující úlohu sítě Natura 2000 pro dosažení cílů politiky EU týkající se biologické rozmanitosti. Pokyny se zaměřují na provedení ustanovení směrnice o ochraně přírodních stanovišť, která se týkají odpovídajícího posouzení.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik popsal uvedený dokument jako „užitečný nástroj pro lepší porozumění mezi hospodářskými subjekty, veřejnoprávními orgány, správci lokalit a orgány ochrany přírody. Umožní jim navrhovat udržitelné akvakulturní projekty, které dosahují požadované produkce při respektování ekologických hodnot oblastí Natura 2000.“

Maria Damanaki, evropská komisařka pro námořní záležitosti a rybolov k tomu uvedla: „Akvakultura hraje v EU významnou úlohu z hlediska přístupu k potravinovým zdrojům a tento potenciál je nutno využít a přispět k udržitelnosti, zabezpečení potravin, růstu a zaměstnanosti. Jako jeden z mnoha uživatelů našich vod se akvakultura EU musí rozvíjet ekologicky udržitelným způsobem a tento dokument by měl k uvedenému cíli přispět.“

Pokyny nazvané „Návod pro akvakulturu a soustavu Natura 2000 – udržitelné akvakulturní činnosti v souvislosti se sítí Natura 2000“ vysvětlují politické souvislosti rozvoje akvakultury a ochrany biologické rozmanitosti v Evropě. Zabývají se potenciálními dopady hlavních akvakulturních systémů na planě rostoucí rostliny, volně žijící živočichy a přírodu vůbec se zvláštním zaměřením na metody a nástroje pro jejich posuzování vzhledem k cílům ochrany daných lokalit. Pokyny vysvětlují, jak by se tato rizika měla případ od případu posuzovat a jak je lze nejlépe minimalizovat nebo úplně vyloučit. Je zde uvedeno několik případových studií s příklady osvědčených postupů ukazujících, jak může být udržitelný rozvoj akvakultury slučitelný s ochranou přírody nebo k ní dokonce přispět tím, že poskytne vhodná přírodní stanoviště, k čemuž bylo vyčleněno mnoho lokalit. Pokyny zdůrazňují výhody strategického plánování, ve kterém je hned v počáteční etapě plánovacího procesu integrovaným způsobem přihlédnuto k požadavkům ochrany přírody a potřebám rozvoje akvakultury. Dokument poskytuje podrobný návod na provedení požadovaných postupů posouzení s vhodnými příklady a praktickými doporučeními.

Jedná se o páté pokyny pro uplatňování právních předpisů EU v oblasti ochrany přírody v rámci strategických odvětví EU. Dříve zveřejněné pokyny se týkaly větrné energie, odvětví těžby neenergetických nerostných surovin, rozvoje přístavů a ústí řek a vnitrozemské vodní dopravy.

Souvislosti

Akvakultura celosvětově stále více přispívá k produkci potravin z vodních organismů vzhledem k tomu, že u většiny volně žijících populací ryb se lidstvo v současné době blíží k hranicím udržitelného využití nebo je překračuje. V EU je akvakulturní produkce důležitou hospodářskou činností v mnoha pobřežních i pevninských regionech, ale v příkrém protikladu s celosvětovými trendy zůstávala v posledních letech na stejné úrovni. Cílem reformy společné rybářské politiky je plné využití potenciálu akvakultury EU v souladu s cíli strategie Evropa 2020: udržitelností, zabezpečením potravin, růstem a zaměstnaností.

Natura 2000 je rozsáhlá celoevropská síť chráněných oblastí, jejímž cílem je zajistit dlouhodobé zachování nejcennějších a nejohroženějších evropských druhů a přírodních stanovišť. V současné době pokrývá téměř 18 % pevninské rozlohy EU a více než 217 000 km² plochy jejích moří. Natura 2000 není systémem přísně chráněných přírodních rezervací, v nichž se zakazuje jakákoli lidská činnost. Činnosti jako zemědělství, akvakultura, doprava, rozvoj infrastruktury, cestovní ruch, lesnictví a volnočasové aktivity mohou být provozovány v rámci sítě, pokud jsou udržitelné a v souladu s cíli na ochranu těchto oblastí. Natura 2000 je jedním z hlavních nástrojů při provádění strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti, jejímž cílem je zvrátit úbytek biologické rozmanitosti a urychlit přechod EU k ekologické ekonomice účinně využívající zdroje.

Další informace:

Návod pro akvakulturu a soustavu Natura 2000:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Aqua-N2000%20guide.pdf

Politika EU v oblasti přírody a biologické rozmanitosti:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Další informace o nejnovějším vývoji v odvětví akvakultury:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/index_cs.htm

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar