Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission

Съобщение за медиите

Брюксел, 5 декември 2012 г.

Околна среда: нови насоки за развитието на аквакултурата и опазванетото на природата

Комисията публикува нови насоки с цел по-доброто разбиране на начина, по който аквакултурата може да се развива в рамките на Натура 2000 — общоевропейската мрежа от защитени природни зони. В насоките е разяснено как най-добре да се гарантира, че дейностите, свързани с аквакултурата, отговарят на законодателство на ЕС относно природата и по-специално на разпоредбите във връзка с Натура 2000. В тях се подчертава значението на сектора на аквакултурата за производство на храни и се изтъква ключовата роля на мрежата Натура 2000 за постигането на целите на ЕС в областта на биологичното разнообразие. Насоките са съсредоточени върху прилагането на разпоредбите за съответна оценка съгласно Директивата за местообитанията.

Янез Поточник, европейският комисар по околната среда, описа документа като „полезен инструмент за повишаване на разбирането сред икономическите оператори, публичните органи, управителите на защитените зони и органите за опазване на природата. Това ще им позволи да разработят проекти за устойчива аквакултура, които реализират поставените производствени цели и същевременно са съобразени с екологичните ценности на зоните по Натура 2000“.

Мария Даманаки, европейският комисар, отговарящ за рибарството и морското дело, заяви: „Аквакултурата играе важна роля в ЕС по отношение на достъпа до хранителни ресурси и е необходимо да се използва нейният потенциал за постигането на устойчивост, продоволствена сигурност, растеж и заетост. Като един от многото потребители на нашите води, аквакултурата в ЕС трябва да се развива по екологично устойчив начин и посоченият документ следва да допринесе за постигането на тази цел“.

Документът „Насоки относно аквакултурата и Натура 2000 — устойчиви дейности, свързани с аквакултурата, в контекста на мрежата Натура 2000“ представя политическия контекст на развитието на аквакултурата и опазването на биологичното разнообразие в Европа. В него се прави преглед на потенциалните въздействия на основните системи на аквакултурата върху природата и дивите растения и животни, като се отделя специално внимание на методите и инструментите за оценката им за целите на опазването на защитените територии. В насоките се съдържат обяснения как тези рискове следва да бъдат конкретно оценени и начините, по които могат да бъдат сведени до минимум или дори да бъдат напълно избегнати. Представени са няколко случая с примери на добри практики. Те са показателни за възможността за съвместяване на развитието на устойчива аквакултура с опазването на природата или обогатяването ѝ чрез осигуряване на подходящи местообитания, за което са предвидени множество зони. В насоките се изтъкват ползите от стратегическото планиране, при което е необходимо да се приложи интегриран подход при отчитането на изискванията за опазване на природата и развитието на аквакултурата още на ранен етап от процеса на планиране. С подходящи примери и практически препоръки документът предлага инструкции стъпка по стъпка за необходимите процедури за оценка.

Това е петият документ с насоки за прилагането на законодателството на ЕС относно природата в контекста на стратегическите сектори на ЕС. Предишните публикувани насоки се отнасяха до вятърната енергия, промишлеността за добив на неенергийни полезни изкопаеми, развитието по отношение на пристанищата или устията и вътрешния воден транспорт.

Контекст

Аквакултурата допринася все повече за производството в световен мащаб на храни от водни организми, като се има предвид, че повечето запаси от свободно обитаващи риби понастоящем са в близост до устойчивото равнище на експлоатация или са го надхвърлили. В ЕС производството на аквакултури е важна икономическа дейност в много крайбрежни и континентални региони, която остана стабилна през последните години в рязък контраст със световните тенденции. Реформата на общата политика в областта на рибарството има за цел да развие пълния потенциал на аквакултурата в ЕС в съответствие с целите на стратегията „Европа 2020”: устойчивост, продоволствената сигурност, растеж и заетост.

Натура 2000 е широкообхватна европейска мрежа от защитени зони, чиято цел е да се осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени биологични видове и местообитания в Европа. Понастоящем тя обхваща почти 18 % от сухоземната площ на ЕС и повече от 217 000 km² от неговата морска територия. Натура 2000 не е строга система от природни резервати, изключващи всякаква човешка дейност. Дейности като земеделие, аквакултура, транспорт, развитие на инфраструктурите, туризъм, горско стопанство и отдих могат да бъде извършвани в рамките на мрежата, при условие че отговарят на критериите за устойчивост и са в съответствие с целите на опазването в зоните. Натура 2000 е един от основните инструменти в прилагането на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие, която има за цел възстановяването на биологичното разнообразие и ускоряването на прехода на ЕС към екологична икономика с ефективно използване на ресурсите.

За повече информация:

Ръководство по отношение аквакултурата и Натура 2000:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Aqua-N2000%20guide.pdf

Политиката на ЕС относно природата и биоразнообразието:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Повече информация относно най-новото в развитието на политиката в сектора на аквакултурата:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/index_en.htm

За контакт:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar