Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 5. decembra 2012

Zaposlovanje mladih: Komisija predlaga sveženj ukrepov

Evropska komisija je predlagala ukrepe za pomoč državam članicam, da bodo s ponudbo zaposlitev, izobraževanja in usposabljanja odpravile nesprejemljivo visoke stopnje brezposelnosti in socialne izključenosti mladih.

„Visoka stopnja brezposelnosti mladih ima hude posledice za gospodarstvo, družbo in zlasti mlade. Zato moramo v mlade začeti vlagati takoj,“ je povedal evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor. „Ta sveženj bo državam članicam pomagal, da mladim zagotovijo uspešen prehod v zaposlitev. Neukrepanje bi imelo katastrofalne posledice.“

Na zahtevo Evropskega sveta in Parlamenta sveženj Komisije o zaposlovanju mladih vsebuje predlog priporočila državam članicam o vzpostavitvi jamstva za mlade, s katerim bi vsem mladim do 25. leta v štirih mesecih po tem, ko prenehajo s formalnim izobraževanjem ali postanejo brezposelni, zagotovili kakovostno ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo.

S predlaganim priporočilom se države članice poziva, naj vzpostavijo trdna partnerstva z zainteresiranimi stranmi, zagotovijo zgodnje ukrepanje zavodov za zaposlovanje in drugih partnerjev za pomoč mladim, sprejmejo podporne ukrepe za vključevanje na trg dela, v ta namen uporabijo Evropski socialni sklad in druge strukturne sklade, ocenijo in stalno izboljšujejo programe jamstva za mlade ter jih hitro izvajajo.

Komisija bo države članice podpirala s financiranjem EU, spodbujanjem izmenjav dobre prakse med državami članicami, spremljanjem izvajanja jamstva za mlade v okviru evropskega semestra in ozaveščanjem.

Za lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev je v svežnju predviden tudi začetek posvetovanja z evropskimi socialnimi partnerji o okviru za kakovost pripravništev, ki bo mladim omogočil pridobivanje visokokakovostnih delovnih izkušenj v varnih delovnih pogojih. Poleg tega je v svežnju napovedana vzpostavitev evropske koalicije za vajeništva, ki bo izboljšala kakovost in ponudbo vajeništev s širjenjem uspešnih programov vajeništva po državah članicah, opisani pa so tudi načini za odpravljanje ovir za mobilnost mladih.

Približno 5,5 milijona mladih na trgu dela (več kot vsak peti) ne najde zaposlitve, 7,5 milijona mladih med 15. in 24. letom pa ni niti zaposlenih niti vključenih v izobraževanje ali usposabljanje. Eurofound je gospodarske stroške nevključevanja mladih na trg dela ocenil na več kot 150 milijard evrov na leto ali 1,2 % BDP EU. V nekaterih državah, na primer v Bolgariji, na Cipru, v Grčiji, na Irskem, v Italiji, Latviji, na Madžarskem in Poljskem, ta strošek znaša 2 % BDP ali več. Če te gospodarske stroške danes in v prihodnosti odpravimo, bodo fiskalni stroški predlaganega jamstva za mlade več kot povrnjeni.

Ozadje

Stopnja brezposelnosti mladih je v 13 državah članicah že več kot 25 %, od tega v Grčiji in Španiji nad 55 %, v Italiji, na Portugalskem, Irskem, v Bolgariji, na Cipru, v Latviji, na Madžarskem in Slovaškem pa približno 30 %. Več kot 30 % brezposelnih oseb pod 25. letom je brezposelnih že več kot 12 mesecev (to je 1,6 milijona leta 2011 v primerjavi z 0,9 milijona leta 2008).

Splošna stopnja zaposlenosti mladih je v zadnjih štirih letih padla za skoraj pet odstotnih točk, kar je trikrat več kot pri odraslih. Mladi brezposelni imajo slabe možnosti za zaposlitev: samo 29,7 % starih od 15 do 24 let, ki so bili leta 2010 brezposelni, je leta 2011 našlo službo, kar je skoraj 10-odstotni padec v treh letih.

Mladi so najbolj ogrožena skupina na evropskem trgu dela in vedno bolj jim grozi marginalizacija. Učinke tega je mogoče občutiti že zdaj, posledice pa bodo srednje- in dolgoročne. Vse globlja kriza na trgu dela lahko pusti posledice na velikem delu celotne generacije mladih ter zdaj in v prihodnosti povzroči slabšo zaposljivost, produktivnost in socialno kohezijo.

Predlagani ukrepi v svežnju o zaposlovanju mladih temeljijo na ukrepih pobude Priložnosti za mlade, ki je bila predstavljena decembra 2011 (glej IP/11/1568 in MEMO/11/928). S pomočjo akcijskih skupin Komisije bo osem držav članic, ki imajo najvišje stopnje brezposelnosti mladih, prerazporedilo strukturna sredstva EU, da bodo spodbudili zaposlovanje mladih, pripravili načrte za delovna mesta za mlade ter izboljšali programe za izobraževanje in usposabljanje.

Komisija za odpravljanje brezposelnosti mladih uporablja tudi druge instrumente politike, na primer priporočila za posamezne države. Julija 2012 so skoraj vse države članice EU prejele priporočila za izboljšanje položaja mladih. Priporočila za posamezne države, ki jih je Svet ministrov EU sprejel na podlagi predlogov Komisije, so instrument za usklajevanje politik za krepitev upravljanja in usklajevanja gospodarskih politik na ravni EU v okviru strategije Evropa 2020.

V letnem pregledu rasti za leto 2013, ki začenja evropski semester 2013, je poudarjeno, da bi si morale vse države članice bolj prizadevati za odpravljanje brezposelnosti in izboljševanje zaposljivosti mladih ter podpirati njihov dostop do delovnih mest ali vračanje v svet dela.

Več informacij

MEMO/12/938

Novica na spletišču Generalnega direktorata za zaposlovanje:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1731&furtherNews=yes

Spletišče o zaposlovanju mladih:http://ec.europa.eu/socialyouthemployment

Spletišče komisarja Lászla Andorja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andor na Twitterju: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Naročilnica na brezplačni elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontakta:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Nadège Defrère (+32 22964544)


Side Bar