Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

Brusel 5. decembra 2012

Zamestnanosť mladých ľudí: Komisia navrhuje balík opatrení

Európska komisia navrhla opatrenia na pomoc členským štátom pri riešení neprijateľne vysokých úrovní nezamestnanosti a sociálneho vylúčenia mladých ľudí, ktoré spočívajú v ponuke pracovných miest, vzdelávania a odbornej prípravy.

„Vysoká miera nezamestnanosti mladých ľudí má dramatické následky pre naše ekonomiky, naše spoločnosti a predovšetkým pre všetkých mladých ľudí. Preto musíme teraz investovať do mladých ľudí v Európe,“ uviedol európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie – László Andor. „Tento balík by pomohol členským štátom zabezpečiť, aby sa mladí ľudia úspešne zaradili do pracovného života. V opačnom prípade zaplatíme príliš vysokú cenu“.

Balík opatrení Komisie v oblasti zamestnanosti mladých ľudí obsahuje na žiadosť Európskej rady a Európskeho parlamentu navrhované odporúčanie pre členské štáty týkajúce sa zavedenia nástroja „Záruka pre mladých“ s cieľom zabezpečiť, aby mladí ľudia vo veku do 25 rokov dostali kvalitnú pracovnú ponuku alebo pokračovali vo vzdelávaní, učňovskej či odbornej príprave do štyroch mesiacov po opustení formálneho vzdelávania alebo strate pracovného miesta.

V navrhovanom odporúčaní sa nalieha na členské štáty, aby vytvorili silné partnerstvá so zainteresovanými stranami, zabezpečili skoré zapojenie služieb zamestnanosti a iných partnerov podporujúcich mladých ľudí, prijali podporné opatrenia na umožnenie ich pracovného začlenenia, v plnej miere na tento účel využili Európsky sociálny fond a iné štrukturálne fondy, posúdili a neustále zlepšovali systémy záruk pre mladých a promptne ich uplatňovali.

Komisia podporí členské štáty poskytovaním finančných prostriedkov EÚ, podporovaním výmeny osvedčených postupov medzi členskými štátmi, monitorovaním nástroja „Záruka pre mladých“ v rámci európskeho semestra, ako aj organizovaním informačných kampaní.

Na uľahčenie prechodu zo školy do zamestnania sa balíkom opatrení začínajú tiež konzultácie európskych sociálnych partnerov týkajúce sa rámca kvality pre stáže, aby mohli mladí ľudia získať vysokokvalitnú pracovnú skúsenosť za bezpečných podmienok. V balíku opatrení sa ďalej informuje o vzniku Európskeho združenia učňovskej prípravy zameraného na zlepšenie kvality učňovskej prípravy a jej dostupnej ponuky prostredníctvom šírenia úspešných učňovských programov v členských štátoch. Zároveň sú v ňom načrtnuté spôsoby odstraňovania prekážok v mobilite mladých ľudí.

Približne 5,5 milióna mladých ľudí na pracovnom trhu (viac ako jeden z piatich) si nedokáže nájsť prácu a 7,5 miliónov mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov nie je zamestnaných, ani sa nezúčastňuje na vzdelávaní či odbornej príprave (tzv. NEET). Hospodárske náklady nezačlenenia mladých ľudí do pracovného trhu presahujú podľa estimated by Eurofound 150 miliárd EUR ročne, čo predstavuje 1,2 % HDP EÚ. V niektorých krajinách, ako napr. Bulharsko, Cyprus, Grécko, Írsko, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko a Taliansko, tvoria tieto náklady 2 alebo viac percent ich HDP. Prínos z vyhnutia sa týmto hospodárskym nákladom teraz a v budúcnosti jasne prevažuje nad fiškálnymi nákladmi navrhovaného nástroja „Záruka pre mladých“.

Kontext

Miera nezamestnanosti mladých ľudí presiahla v 13 členských štátoch 25 %, pričom v Grécku a Španielsku ide o viac ako 55 % a v Taliansku, Portugalsku, Írsku, Bulharsku, na Cypre, v Lotyšsku, Maďarsku a na Slovensku dosahuje miera nezamestnanosti okolo 30 % alebo viac. Vyše 30 % nezamestnaných ľudí do 25 rokov bolo bez práce dlhšie ako 12 mesiacov – 1,6 milióna v roku 2011 v porovnaní s 0,9 milióna v roku 2008.

Celková miera zamestnanosti mladých ľudí klesla za posledné štyri roky o takmer päť percentuálnych bodov – trikrát toľko, ako u dospelých. Pravdepodobnosť, že si mladá nezamestnaná osoba nájde prácu, je veľmi nízka: iba 29,7 % ľudí vo veku od 15 do 24 rokov, ktorí boli v roku 2010 nezamestnaní, si našlo v roku 2011 prácu, čo predstavuje pokles o takmer 10 % za tri roky.

Mladí ľudia sú na európskom pracovnom trhu najohrozenejšou skupinou, pričom riziko ich marginalizácie stúpa. Táto skutočnosť má okamžité, ale i strednodobé a dlhodobé následky. Prehlbujúca sa kríza na pracovnom trhu môže poznačiť veľkú časť celej mladej generácie a negatívne ovplyvniť zamestnanosť, produktivitu a sociálnu súdržnosť v súčasnosti aj v budúcnosti.

Opatrenia navrhované v balíku týkajúcom sa zamestnanosti mladých ľudí sa zakladajú na činnostiach v rámci iniciatívy 'Youth Opportunities Initiative', ktorá sa začala v decembri 2011 (pozri IP/11/1568 a MEMO/11/928). Osem členských štátov s najvyššou mierou nezamestnanosti prerozdeľuje za pomoci akčných tímov Komisie štrukturálne fondy EÚ na zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí, vypracovanie plánov vytvárania pracovných miest pre mladých a na skvalitnenie programov vzdelávania a odbornej prípravy.

Komisia používa na riešenie nezamestnanosti mladých aj iné politické nástroje, ako napr. odporúčania pre jednotlivé krajiny (CSR). V júli 2012 dostali takmer všetky členské štáty EÚ Recommendations zamerané na zlepšenie situácie mladých ľudí. Odporúčania pre jednotlivé krajiny, ktoré prijala Rada ministrov EÚ na základe návrhov Komisie, sú nástrojom koordinácie politiky, ktorý slúži na posilnenie správy a koordinácie hospodárskych politík na úrovni EÚ v súvislosti so stratégiou Európa 2020.

V ročnom prieskume rastu (RPS) 2013, ktorým sa odštartuje európsky semester na rok 2013, sa zdôrazňuje, že členské štáty by mali aktívnejšie bojovať proti nezamestnanosti mladých ľudí, zvýšiť ich zamestnateľnosť a podporiť ich prístup k pracovným miestam alebo ich návrat do pracovného života.

Ďalšie informácie

MEMO/12/938

Správa na webovej stránke GR pre zamestnanosť:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1731&furtherNews=yes

Stránka venovaná zamestnanosti mladých ľudí:

http://ec.europa.eu/socialyouthemployment

Webová stránka komisára Lászlóa Andora:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andor na Twitteri: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Ak si želáte bezplatne dostávať elektronický bulletin Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a začlenení, zaregistrujte sa na stránke:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktné osoby:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Nadège Defrère (+32 22964544)


Side Bar