Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 5 december 2012

Werkgelegenheid voor jongeren: Commissie stelt nieuw pakket maatregelen voor

De Europese Commissie heeft maatregelen voorgesteld om de lidstaten te helpen de onduldbaar hoge percentages jeugdwerkloosheid en sociale uitsluiting aan te pakken door jongeren banen, onderwijs en opleiding aan te bieden.

"Een hoge jeugdwerkloosheid heeft dramatische gevolgen voor onze economieën en onze samenlevingen en eerst en vooral voor onze jongeren. Om die reden moeten we nu investeren in de jongeren van Europa", zei EU-commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie László Andor hierover. "Dit pakket maatregelen helpt de lidstaten jongeren een geslaagde overgang naar werk te garanderen. Lukt dat niet, dan zouden de gevolgen rampzalig zijn."

Zoals de Europese Raad en het Europees Parlement hadden gevraagd, is in het jeugdwerkgelegenheidspakket van de Commissie een voorstel opgenomen voor een aanbeveling aan de lidstaten over de invoering van een jeugdgarantie. Doel ervan is te garanderen dat alle jongeren tot de leeftijd van 25 jaar binnen vier maanden nadat zij het formele onderwijs hebben verlaten of werkloos zijn geworden, een goede baan, voortgezet onderwijs, een plaats in het leerlingstelsel of een stage krijgen aangeboden.

De voorgestelde aanbeveling spoort de lidstaten ertoe aan sterke partnerschappen met de belanghebbenden te sluiten, vroegtijdige interventie door diensten voor arbeidsvoorziening en andere partners die jongeren ondersteunen, te verzekeren, ondersteunende maatregelen te nemen met het oog op integratie in de arbeidsmarkt, optimaal gebruik te maken van het Europees Sociaal Fonds en andere structuurfondsen voor dat doel, de jeugdgarantieregelingen te evalueren en voortdurend te verbeteren, en deze regelingen snel in te voeren.

De Commissie zal de lidstaten ondersteunen door middel van EU-financiering, door het uitwisselen van goede praktijken tussen de lidstaten te stimuleren, door op de uitvoering van jeugdgarantieregelingen toezicht te houden in het kader van het Europees semester en door middel van bewustmakingsactiviteiten.

Om de overgang van school naar werk te vergemakkelijken omvat het maatregelenpakket ook een raadpleging van de Europese sociale partners over een kwaliteitskader voor stages, om jongeren de kans te geven om in veilige omstandigheden nuttige werkervaring op te doen. Verder kondigt het pakket een Europees Verbond voor leerplaatsen aan om de kwaliteit en het aanbod van beschikbare leerplaatsen te verbeteren door geslaagde regelingen voor leerplaatsen over de lidstaten te verspreiden, en zet het uiteen hoe belemmeringen voor de mobiliteit van jongeren aangepakt kunnen worden.

Ongeveer 5,5 miljoen jongeren op de arbeidsmarkt (meer dan 1 op 5) kunnen geen baan vinden en 7,5 miljoen jongeren tussen de 15 en 24 jaar hebben geen werk en volgen geen onderwijs of opleiding. Jongeren niet in de arbeidsmarkt integreren zou de economie volgens een schatting van Eurofound meer dan 150 miljard euro per jaar kosten, of 1,2 % van het bbp van de EU. Voor sommige landen zoals Bulgarije, Cyprus, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland en Polen bedragen de kosten 2 % of meer van hun bbp. Dergelijke economische kosten nu en in de toekomst vermijden rechtvaardigt in hoge mate de begrotingskosten van de voorgestelde jeugdgarantie.

Achtergrond

De jeugdwerkloosheid is in 13 lidstaten opgelopen tot boven de 25 %, in Griekenland en Spanje zelfs boven de 55 % en in Italië, Portugal, Ierland, Bulgarije, Cyprus, Letland, Hongarije en Slowakije tot rond of boven de 30 %. Meer dan 30 % van de werklozen onder de 25 hebben al langer dan 12 maanden geen werk – 1,6 miljoen in 2011, tegenover 0,9 miljoen in 2008.

De totale participatiegraad voor jongeren is de laatste vier jaar gedaald met bijna vijf procentpunt — drie keer zo veel als voor volwassenen. De kans om een baan te vinden is gering voor werkloze jongeren: slechts 29,7 % van de jongeren tussen 15 en 24 die werkloos waren in 2010, kregen een baan in 2011 — een daling van bijna 10 % in drie jaar.

Jongeren zijn de meest bedreigde groep op de Europese arbeidsmarkt en zij lopen steeds meer gevaar om te worden gemarginaliseerd. Dat heeft niet enkel gevolgen op korte termijn, maar ook op middellange en lange termijn. De toenemende crisis op de arbeidsmarkt kan een groot deel van een hele generatie jongeren blijvend tekenen door de werkgelegenheid, productiviteit en sociale samenhang nu en later aan te tasten.

De maatregelen van het jeugdwerkgelegenheidspakket bouwen voort op het initiatief "Kansen voor jongeren", dat is opgestart in december 2011 (zie IP/11/1568 en MEMO/11/928). Met hulp van actieteams van de Commissie zijn de acht lidstaten met de hoogste jeugdwerkloosheid bezig de EU-structuurmiddelen opnieuw toe te wijzen om de werkgelegenheid voor jongeren aan te zwengelen, om jongerenbanenplannen te ontwikkelen en programma's voor onderwijs en opleiding te verbeteren.

De Commissie maakt ook gebruik van andere beleidsinstrumenten om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, zoals de landenspecifieke aanbevelingen. In juli 2012 kregen bijna alle EU-lidstaten Aanbevelingen om de situatie van jongeren te verbeteren. Deze aanbevelingen, vastgesteld door de Raad van de Europese Unie op basis van voorstellen van de Commissie, vormen een beleidsinstrument ter versterking van het bestuur en van de coördinatie van het economisch beleid op Europees niveau in het kader van de Europa 2020-strategie.

De jaarlijkse groeianalyse 2013, waarmee het Europees semester 2013 start, benadrukt dat de lidstaten meer zouden moeten doen om de werkloosheid te bestrijden, om de inzetbaarheid te vergroten en om voor jongeren de toegang tot banen of een terugkeer naar de arbeidswereld te ondersteunen.

Meer informatie

MEMO/12/938

Nieuwsbericht op de website van DG Werkgelegenheid:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=89&newsId=1725&furtherNews=yes

Website jeugdwerkgelegenheid: http://ec.europa.eu/socialyouthemployment

Website van commissaris László Andor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Volg László Andor op Twitter: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Ga voor een abonnement op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie naar:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Contact:

Jonathan Todd +32 22994107

Nadège Defrère +32 22964544


Side Bar