Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas

paziņojums presei

Briselē, 5 decembris 2012

Jauniešu nodarbinātība: Komisija ierosina pasākumu kopumu.

Eiropas Komisija ierosinājusi pasākumus, lai palīdzētu dalībvalstīm risināt nepieņemami augsto jaunatnes bezdarba un sociālās atstumtības rādītāju problēmas, sniedzot jauniešiem darba piedāvājumus, izglītību un apmācību.

"Lielam jauniešu bezdarbam ir dramatiskas sekas ekonomikā, sabiedrībā un visvairāk jauniešu vidū. Tādēļ mums jāiegulda Eiropas jauniešos tagad," sacīja ES nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisārs Lāslo Andors. "Šis pasākumu kopums palīdzēs dalībvalstīm nodrošināt jauniešu veiksmīgu pāreju uz darba tirgu. Pretējā gadījumā sekas būtu katastrofālas."

Pēc Eiropas Parlamenta un Padomes lūguma Komisijas jauniešu nodarbinātības pasākumu kopumā iekļauti ierosinātie ieteikumi dalībvalstīm ieviest garantiju jauniešiem, lai nodrošinātu, ka visi jaunieši vecumā līdz 25 gadiem saņemtu kvalitatīvu darba piedāvājumu, nepārtrauktu izglītību, mācekļa vietu vai stažēšanās iespēju četru mēnešu laikā pēc obligātās izglītības pārtraukšanas vai kļūšanas par bezdarbnieku.

Ierosinātais ieteikums mudina dalībvalstis dibināt spēcīgas partnerības ar ieinteresētajām personām, nodrošināt nodarbinātības dienestu un citu jauniešu atbalsta dienestu agrīnu iesaistīšanos, veikt atbalsta pasākumus integrācijai darbā, pilnībā izmantot Eiropas Sociālo fondu un citus struktūrfondus minētajam nolūkam, izvērtēt un nepārtraukti uzlabot jauniešiem paredzētās garantijas shēmas un tās nekavējoties īstenot.

Komisija atbalstīs dalībvalstis ar ES finansējumu, veicinot labas prakses apmaiņu starp dalībvalstīm, pārraugot jauniešiem paredzētās garantijas īstenošanu Eiropas pusgada uzdevumā, kā arī ar izpratnes veicināšanas iniciatīvu.

Lai sekmētu pāreju no skolas sola darba dzīvē, pasākumu kopuma ietvaros uzsāk stažēšanās kvalitātes sistēmas apspriešanu ar Eiropas sociālajiem partneriem, lai palīdzētu jauniešiem drošos apstākļos iegūt augsti kvalificētu darba pieredzi. Turklāt pasākumu kopumā izziņota Eiropas Mācekļu apvienība pieejamo mācekļa vietu kvalitātes un piedāvājuma uzlabošanai, veiksmīgi izplatot mācekļa prakses shēmas visās dalībvalstīs, kā arī iezīmēti veidi, kā samazināt mobilitātes šķēršļus jauniešiem.

Aptuveni 5,5 miljoni jauniešu darba tirgū (vairāk nekā katrs piektais) nevar atrast darbu un 7,5 miljoni jauniešu vecumā 15-24 gadiem pieder pie "NEET" grupas - nav nodarbināti, nedz arī iesaistīti izglītības vai apmācību procesā. Pēc Eurofound aprēķiniem jauniešu neintegrēšana darba tirgū izmaksā vairāk nekā 150 miljardus eiro gadā jeb 1,2% no ES IKP. Dažas valstis, piemēram, Bulgārija, Kipra, Grieķija, Ungārija, Īrija, Itālija, Latvija un Polija tērē 2 % vai vairāk procentus no valsts IKP. Šo ekonomikas izmaksu novēršana tagad un nākotnē daudzkārt pārsniedz ierosinātās garantijas jauniešiem fiskālās izmaksas.

Vispārīga informācija

Jaunatnes bezdarba rādītājs 13 dalībvalstīs pārsniedzis vairāk nekā 25 %, pie tam Grieķijā un Spānijā tas pārsniedzi 55 % un Itālijā, Portugāle, Īrijā, Bulgārijā, Kiprā, Latvijā, Ungārijā un Slovākijā bezdarba rādītājs pārsniedzis 30 % atzīmi. Vairāk nekā 30 % bezdarbnieku vecumā līdz 25 gadiem bijuši bez darba ilgāk nekā 12 mēnešus – 1,6 miljoni 2011. gadā salīdzinājumā ar 0,9 miljoniem 2008. gadā.

Jauniešu vispārējie nodarbinātības rādītāji pēdējos četros gados samazinājās par teju pieciem procentu punktiem – trīs reizes vairāk nekā pieaugušajiem. Gados jaunam bezdarbniekam ir mazas izredzes atrast darbu: tikai 29,7 % no cilvēkiem vecumā 15-24 gadiem, kuri ir bez darba kopš 2010. gada, atrada darbu 2011. gadā, kas ir teju 10 % kritums trīs gadu laikā.

Jaunatne Eiropas nodarbinātības tirgū ietilpst vislielākā riska grupā un aizvien vairāk saskaras atstumtības risku. Tam ir tūlītējas sekas, kā arī vidēja un ilgtermiņa ietekme. Arvien pieaugošā darba tirgus krīze var atstāt neizdzēšamas pēdas veselas jaunās paaudzes nozīmīgā daļā, negatīvi ietekmējot nodarbinātību, darba ražīgumu un sociālo kohēziju patlaban un nākotnē.

Jauniešu nodarbinātības pasākumu kopumā ierosinātie pasākumi turpina ar 2011. gada decembrī publiskoto 'Jaunatnes iespēju iniciatīvu' uzsākto darbu (skat. IP/11/1568 un MEMO/11/928). Ar Komisijas darba grupu palīdzību astoņas dalībvalstis, kurās ir visaugstākais bezdarba rādītājs, pārdala ES struktūrfondu līdzekļus, lai sekmētu jauniešu nodarbinātību, izveidotu jaunatnes darba plānus un uzlabotu izglītības un apmācības programmas.

Komisija izmanto arī citus politikas instrumentus jauniešu bezdarba problēmas risināšanai, piemēram, konkrētai valstij adresēti ieteikumi. 2012. gada jūlijā gandrīz visas ES dalībvalstis saņēma Ieteikumus, kuru uzdevums bija uzlabot jaunatnes situāciju. Balstoties uz Komisijas priekšlikumiem, ES Ministru padomes pieņemtie konkrētai valstij adresēti ieteikumi ir politikas koordinācijas rīks pārvaldības stiprināšanai, kā arī ekonomikas politikas virzienu stiprināšanai ES līmenī stratēģijas "Eiropa 2020" kontekstā.

2013. gada Gada izaugsmes pētījumā (GIP), ar ko aizsākas 2013. gada Eiropas pusgads, tiek uzsvērts, ka dalībvalstīm būtu vairāk jāapkaro bezdarbs, jāuzlabo nodarbinātība un jāatbalsta piekļuve darba vietām un jauniešu atgriešanās darbā.

Papildu informācija

MEMO/12/938

Jaunumi Nodarbinātības ĢD tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1731&furtherNews=yes

Jaunatnes nodarbinātība lapa: http://ec.europa.eu/social/youthemployment

Lāslo Andora tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Lāslo Andors Tviterī: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Pasūtīt uz e-pastu Eiropas Komisijas bezmaksas jaunumus par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļautību: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktpersonas:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar