Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 5. joulukuuta 2012

Nuorten työllisyys: komissio ehdottaa toimenpidepakettia

Komissio ehdottaa toimenpiteitä, jotka auttavat jäsenvaltioita puuttumaan nykyään aivan liian yleiseen nuorten työttömyyteen ja sosiaalisen syrjäytymiseen tarjoamalla nuorille työtä ja koulutusta.

Nuorisotyöttömyyden korkealla tasolla on dramaattisia vaikutuksia talouteen, yhteiskuntaan ja ennen muuta nuoriin”, sanoo työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava EU-komissaari László Andor ja jatkaa: ”Siksi Euroopan nuoriin on investoitava nyt”. Nyt ehdotetulla paketilla autettaisiin jäsenvaltioita varmistamaan, että nuoret onnistuvat siirtymään työelämään. ”Ellei siinä onnistuta, seuraukset ovat katastrofaaliset”, varoittaa Andor.

Kuten Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat pyytäneet, komission nuorisotyöllisyyspaketissa ehdotetaan jäsenvaltioille osoitettavaa suositusta nuorisotakuun käyttöönotosta. Nuorisotakuulla varmistetaan, että kaikki nuoret 25-vuotiaaksi asti saavat neljän kuukauden kuluessa koulunkäynnin päättymisestä tai työttömäksi joutumisesta laadukkaan työtarjouksen tai heille tarjotaan täydennyskoulutusta, oppisopimuskoulutusta tai harjoittelujaksoa.

Ehdotetussa suosituksessa kehotetaan jäsenvaltioita solmimaan vahvoja kumppanuuksia eri sidosryhmien kanssa, huolehtimaan siitä, että työvoimapalvelut ja muut nuoria tukevat tahot puuttuvat nuorten tilanteeseen jo varhaisessa vaiheessa, toteuttamaan työmarkkinoille integroitumista tukevia toimia, hyödyntämään siinä täysimääräisesti Euroopan sosiaalirahastoa ja muita rakennerahastoja, arvioimaan ja jatkuvasti parantamaan nuorisotakuujärjestelmiä ja toteuttamaan ne ripeästi.

Komissio tukee jäsenvaltioita järjestämällä EU:n rahoitusta, edistämällä jäsenvaltioiden välistä hyvien toimintamallien vaihtoa, seuraamalla nuorisotakuujärjestelmien toteuttamista talouspolitiikan EU-ohjausjakson yhteydessä ja tiedottamalla asiasta.

Paketilla halutaan myös helpottaa nuorten siirtymistä koulusta työelämään. Sitä varten kuullaan Euroopan tason työmarkkinaosapuolia erityisistä harjoittelun laatupuitteista, joilla halutaan antaa nuorille mahdollisuus hankkia laadukasta työkokemusta turvallisin ehdoin. Lisäksi on tarkoitus perustaa eurooppalainen oppisopimusyhteenliittymä, jonka avulla parannetaan oppisopimuspaikkojen laatua ja tarjontaa siten, että eri jäsenvaltioiden onnistuneita oppisopimuskoulutusjärjestelmiä levitetään laajemmalle. Samoin esitetään keinoja, joilla nuorten liikkuvuutta voitaisiin helpottaa.

Työmarkkinoilla on noin 5,5 miljoonaa nuorta, jotka eivät onnistu löytämään työtä (useammalla kuin joka viidennellä tilanne on tämä). Nuorista 15–24-vuotiaista 7,5 miljoonaa on niin työelämän kuin koulutuksenkin ulkopuolella. Jos nuoria ei saada työmarkkinoille, kustannukset ovat Eurofoundin arvioiden mukaan yli 150 miljardia euroa vuodessa eli 1,2 prosenttia EU:n BKT:stä. Joissakin maissa, kuten Bulgariassa, Irlannissa, Italiassa, Kreikassa, Kyproksella, Latviassa, Puolassa ja Unkarissa, kustannukset saattavat olla jopa yli 2 prosenttia BKT:stä. Jos nämä kustannukset voidaan nyt ja jatkossa välttää, ehdotetun nuorisotakuun kustannukset julkiselle taloudelle kompensoituvat todella selvästi.

Tausta

Nuorisotyöttömyysaste on yli 25 prosenttia kolmessatoista EU-maassa. Kreikassa ja Espanjassa se on jopa yli 55 prosenttia ja Italiassa, Portugalissa, Irlannissa, Bulgariassa, Kyproksella, Latviassa, Unkarissa ja Slovakiassa ainakin 30 prosentin tietämillä. Yli 30 prosenttia alle 25-vuotiaista työttömistä on ollut työttömänä yli vuoden. Vuonna 2011 heitä oli jo 1,6 miljoonaa, vuonna 2008 luku oli 900 000.

Nuorten kokonaistyöllisyysaste putosi neljän viime vuoden aikana lähes viisi prosenttiyksikköä eli kolme kertaa niin paljon kuin aikuisten. Nuoren työttömän mahdollisuudet löytää työtä ovat huonot: vain 29,7 prosenttia vuonna 2010 työttömänä olleista 15–24-vuotiaista löysi työpaikan vuonna 2011, mikä merkitsee lähes kymmenen prosentin pudotusta kolmessa vuodessa.

Nuoret ovat Euroopan työmarkkinoilla riskialtteimmassa asemassa, ja heillä syrjäytymisen vaara vain lisääntyy. Tilanteen seuraukset näkyvät paitsi heti myös pitemmän päälle. Työmarkkinoiden kriisin syveneminen voi lyödä arpeuttavan leiman kokonaiseen nuoreen sukupolveen. Se haittaa työllisyyttä, tuottavuutta ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta heti ja tulevina aikoina.

Ehdotetun nuorisotyöllisyyspaketin pohjana on joulukuussa 2011 käynnistetty Mahdollisuuksia nuorille -aloite (ks. IP/11/1568 ja MEMO/11/928). Komission erityisten toimintaryhmien avustamana ne kahdeksan jäsenvaltiota, joissa nuorisotyöttömyysaste on kaikkein suurin, suuntaavat EU:n rakennerahastovaroja nuorten työllisyyden tukemiseen, siihen tähtäävien suunnitelmien kehittämiseen ja koulutusohjelmiensa vauhdittamiseen.

Komissio pyrkii helpottamaan nuorisotyöttömyyttä muillakin keinoilla, joista mainittakoon eri maille esitettävät suositukset. Heinäkuussa 2012 lähes kaikille EU:n jäsenvaltioille esitettiin nuorten tilanteen parantamiseen tähtääviä suosituksia. Näillä EU:n ministerineuvoston komission ehdotusten pohjalta antamilla suosituksilla halutaan koordinoida toimia, joilla tehostetaan talouspolitiikan hallinnointia ja yhteensovittamista EU:n tasolla. Taustalla on EU:n Eurooppa 2020 ‑strategia.

Talouspolitiikan ohjausjakson 2013 käynnistävässä vuotuisessa kasvusuunnitelmassa 2013 korostetaan, että jäsenvaltioiden olisi tehtävä enemmän työttömyyden torjumiseksi, työllistettävyyden parantamiseksi ja nuorten työhönpääsyn tai työelämään paluun tukemiseksi.

Lisätietoja

MEMO/12/938

Uutisia työllisyyspääosaston sivuilla:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1731&furtherNews=yes.

Nuorten työllisyys: http://ec.europa.eu/social.youthemployment

László Andorin verkkosivut: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andor Twitterissä: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Tilaa Euroopan komission julkaisema työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä maksuton sähköpostitiedote osoitteesta

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Yhteyshenkilöt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar