Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 5. detsember 2012

Noorte tööhõive: komisjon esitab meetmepaketi

Euroopa Komisjon on esitanud meetmed, millega aidatakse liikmesriikidel võidelda lubamatult kõrge noorte töötuse taseme ja sotsiaalse tõrjutusega, pakkudes noortele töö-, haridus- ja koolitusvõimalusi.

„Noorte kõrgel tööpuuduse määral on meie majandusele, ühiskonnale ja eelkõige noortele endile rasked tagajärjed. Seetõttu peame Euroopa noortesse investeerima just praegu,” lausus Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste volinik László Andor. „Käesolev pakett aitaks liikmesriikidel tagada noorte eduka ülemineku tööellu. Vastasel korral läheks see meile ülimalt kalliks maksma.”

Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Parlamendi soovi kohaselt sisaldab noorte tööhõivepakett komisjoni soovitust liikmesriikidele kehtestada noortegarantii, millega tagatakse, et kõik kuni 25aastased noored saavad nelja kuu jooksul pärast haridussüsteemist lahkumist või töötuks jäämist töö-, täiendõppe või praktikakoha pakkumise.

Kavandatava soovitusega kutsutakse liikmesriike üles looma tugevaid partnerlussidemeid sidusrühmadega, tagama tööhõiveasutuste ja teiste noori toetavate partnerite varane sekkumine, võtma toetavaid meetmeid tööalase integratsiooni võimaldamiseks, selleks täielikult ära kasutama Euroopa Sotsiaalfondi ja teisi struktuurifonde, hindama ja pidevalt täiustama noortegarantii kavasid ning neid kiiresti rakendama.

Komisjon toetab liikmesriike ELi rahaliste vahenditega, edendades liikmesriikide vahelist heade tavade vahetust, järgides noortegarantii rakendamist Euroopa poolaasta raames ja suurendades teadlikkust.

Pakett algatab ka Euroopa tööturu osapoolte arutelu praktika kvaliteediraamistiku üle, mis võimaldaks noortel ohututes tingimustes saada kvaliteetseid töökogemusi, soodustades niiviisi üleminekut koolist tööle. Lisaks teatatakse paketis Euroopa praktikavõimaluste liidust, millega tahetakse parandada olemasolevate praktikate kvaliteeti ja kättesaadavust, jagades edukaid praktikakavasid liikmesriikidega ja selgitades, kuidas vähendada takistusi noorte liikuvusele.

Umbes 5,5 miljonit noort (rohkem kui iga viies) ei leia tööturul tööd ja 7,5 miljonit noort vanuses 15–24 ei osale tööhõives, hariduse omandamises ega koolituses. Noorte tööturule integreerimata jätmise majanduslik kulu on Eurofoundi prognooside kohaselt 150 miljardit eurot aastas ehk 1,2 % ELi SKPst. Mõnes riigis, nagu Bulgaarias, Küprosel, Kreekas, Ungaris, Iirimaal, Itaalias, Lätis ja Poolas võivad kulud ulatuda üle 2 % SKPst. Selliste majanduslike kulude vältimine praegu ja tulevikus kaalub üles kavandatava noortegarantii eelarvekulutused.

Taust

Noorte töötuse määr on ületanud 25 % 13 liikmesriigis. Kreekas ja Hispaanias on töötuse määr üle 55 % ning Itaalias, Portugalis, Iirimaal, Bulgaarias, Küprosel, Lätis, Ungaris ja Slovakkias umbes 30 % või enam. Üle 30 % alla 25aastastest töötutest on tööta olnud üle 12 kuu – 1,6 miljonit noort 2011. aastal, võrreldes 0,9 miljoniga 2008. aastal.

Noorte üldise tööhõive määrad on viimase nelja aastaga langenud peaaegu viis protsendipunkti – täiskasvanutega võrreldes kolm korda rohkem. Noore töötu võimalus tööd leida on väike: vaid 29,7 % 2010. aasta 15–24aastastest töötutest leidis 2011. aastal töökoha, kolme aastaga on see näitaja langenud ligi 10 %.

Euroopa tööturul on just noored kõige suuremas ohus ja neid ähvardab järjest enam tagaplaanile surumine. Sellel on nii vahetud tagajärjed kui ka mõjud keskpikas ja pikas perspektiivis. Aina süvenev tööturukriis võib jätta jälje suurele osale noorte põlvkonnast, kahjustades tööhõivet, tootlikkust ja sotsiaalset ühtekuuluvust praegu ja tulevikus.

Noorte tööhõivepaketis kavandatavad meetmed tuginevad noortele pakutavate võimaluste algatuse meetmetele, mis käivitati 2011. aasta detsembris (vt IP/11/1568 ja MEMO/11/928). Komisjoni töörühmade abiga jaotavad kaheksa kõige kõrgema noorte töötuse määraga liikmesriiki ümber ELi struktuurifondide vahendid, et edendada noorte tööhõivet, arendada noortele töökohtade loomise kava ning tugevdada haridus- ja koolitusprogramme.

Noorte tööpuuduse vähendamiseks kasutab komisjon ka muid poliitilisi vahendeid, nagu näiteks riigipõhiseid soovitusi. 2012. aasta juulis esitati peaaegu kõigile ELi liikmesriikidele soovitused noorte olukorra parandamiseks. Riigipõhised soovitused, mille Euroopa Liidu Nõukogu komisjoni ettepanekute alusel vastu võttis, on poliitika koordineerimise vahend majanduspoliitika juhtimise ja koordineerimise tugevdamiseks ELi tasandil strateegia „Euroopa 2020” raames.

2013. aasta iga-aastases majanduskasvu analüüsis, millega käivitatakse Euroopa poolaasta 2013, rõhutatakse, et liikmesriikidel tuleks teha suuremaid jõupingutusi, et võidelda töötusega, parandada konkurentsivõimet tööturul ja toetada noorte juurdepääsu töökohtadele või tööellu tagasipöördumist.

Lisateave

MEMO/12/938

Uudis tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi veebisaidil:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1731&furtherNews=yes

Noorte tööhõive veebileht: http://ec.europa.eu/social/youthemployment

László Andori veebisait: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andor Twitteris: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Tellige Euroopa Komisjoni tasuta elektrooniline tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse uudiskiri: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktisikud:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar