Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2012

Απασχόληση των νέων Επιτροπή προτείνει δέσμη μέτρων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει μέτρα για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα απαράδεκτα επίπεδα ανεργίας των νέων και τον κοινωνικό αποκλεισμό, παρέχοντας στους νέους θέσεις εργασίας, εκπαίδευση και κατάρτιση.

«Η υψηλή ανεργία των νέων έχει δραματικές συνέπειες για τις οικονομίες μας, τις κοινωνίες μας και κυρίως για όλους τους νέους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να επενδύσουμε στους νέους της Ευρώπης σήμερα» δήλωσε ο αρμόδιος Επίτροπος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη, κ.László Andor. «Η εν λόγω δέσμη μέτρων θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την επιτυχή μετάβαση των νέων στην εργασία. Το κόστος εάν δεν το κάνουν, θα είναι καταστροφικό».

Όπως ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η δέσμη μέτρων της Επιτροπής, για την απασχόληση των νέων περιλαμβάνει την πρόταση σύστασης προς τα κράτη μέλη σχετικά με την καθιέρωση της «Εγγύησης για τη νεολαία» για να εξασφαλιστεί ότι σε όλους τους νέους έως την ηλικία των 25 ετών θα προσφέρεται μια ποιοτική θέση εργασίας, δυνατότητα συνέχισης της εκπαίδευσης, μαθητεία ή πρακτική άσκηση εντός τεσσάρων μηνών από την ολοκλήρωση του επίσημου προγράμματος σπουδών ή από την απώλεια θέσης εργασίας.

Η προτεινόμενη σύσταση καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν ισχυρές εταιρικές σχέσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς, να εξασφαλίσουν την έγκαιρη παρέμβαση των υπηρεσιών απασχόλησης και άλλων εταίρων για τη στήριξη των νέων, να λάβουν υποστηρικτικά μέτρα για να καταστεί δυνατή η ένταξη στον κόσμο της εργασίας, να κάνουν πλήρη χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και άλλων διαρθρωτικών ταμείων για το σκοπό αυτό, να αξιολογούν και να βελτιώνουν διαρκώς τα προγράμματα της «Εγγύησης για τη νεολαία» και να εφαρμόζουν τα προγράμματα με ταχύ ρυθμό.

Η Επιτροπή θα υποστηρίξει τα κράτη μέλη μέσω της χρηματοδότησης της ΕΕ, με την προώθηση των ανταλλαγών ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, την παρακολούθηση της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη νεολαία», στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Για να διευκολύνει την μετάβαση από την εκπαίδευση στον κόσμο της εργασίας, η δέσμη αυτή επίσης δρομολογεί διαβούλευση των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων σχετικά με ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους νέους να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία υψηλής ποιότητας υπό ασφαλείς συνθήκες. Επιπλέον, η Επιτροπή εξαγγέλλει την θέσπιση μιας Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για θέσεις μαθητείας ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα και η προσφορά προγραμμάτων μαθητείας που θα είναι διαθέσιμα μέσω της διάδοσης επιτυχών προγραμμάτων μαθητείας, ανά τα κράτη μέλη και προτείνει τρόπους για τη μείωση των εμποδίων στην κινητικότητα των νέων.

Περίπου 5,5 εκατομμύρια νέοι στην αγορά εργασίας (πάνω από 1 στους 5) δεν μπορούν να βρουν εργασία, και 7,5 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 15-24 ετών είναι ΕΑΕΚ - εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Το οικονομικό κόστος της μη ενσωμάτωσης των νέων στην αγορά εργασίας έχει εκτιμηθεί από την Eurofound σε περισσότερα από 150 δις ευρώ ετησίως, ήτοι 1,2% του ΑΕΠ της ΕΕ. Ορισμένες χώρες, όπως η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λετονία και η Πολωνία, καταβάλλουν το 2% ή και περισσότερο του ΑΕγχΠ τους. Η αποφυγή τώρα και στο μέλλον των εν λόγω δαπανών, θα αντισταθμίσει κατά πολύ το δημοσιονομικό κόστος της προτεινόμενης «Εγγύησης για τη νεολαία».

Ιστορικό του φακέλου

Το ποσοστό ανεργίας των νέων έχει υπερβεί το 25% σε 13 κράτη μέλη, με την Ελλάδα και την Ισπανία να εμφανίζουν ποσοστά άνω του 55% και την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Λετονία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, ποσοστά περίπου ή άνω του 30%. Περισσότερο από το 30% των ανέργων νέων κάτω των 25 ήταν άνεργοι για περισσότερους από 12 μήνες – 1,6 εκατ. το 2011, έναντι 0,9 εκατ. το 2008.

Συνολικά το ποσοστό απασχόλησης των νέων μειώθηκε κατά σχεδόν 5 ποσοστιαίες μονάδες κατά τα τελευταία τέσσερα έτη — τριπλάσιο από εκείνο των ενηλίκων. Οι πιθανότητες για ένα νέο άνεργο άτομο να βρεί θέση εργασίας είναι χαμηλές: Μόνο το 29,7% των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών που ήταν άνεργοι το 2010 βρήκε δουλειά το 2011, τουτέστιν μείωση κατά σχεδόν 10% σε τρία χρόνια.

Οι νέοι είναι οι πλέον ευάλωτοι στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και, όλο και περισσότερο, κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν. Αυτό το γεγονός έχει άμεσες συνέπειες, αλλά επίσης μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Η επιδείνωση της κρίσης της αγοράς εργασίας μπορεί να σημαδέψει μεγάλο μέρος μιας ολόκληρης νέας γενιάς, έχει επιζήμιες συνέπειες για την απασχόληση, την παραγωγικότητα και την κοινωνική συνοχή, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον.

Τα μέτρα που προτείνονται στη Δέσμη μέτρων για την απασχόληση των νέων βασίζονται στις δράσεις της «Πρωτοβουλίας Ευκαιριών για τη Νεολαία,,» που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2011 (βλ. IP/11/1568 και MEMO/11/928).Με τη βοήθεια των ομάδων δράσης της Επιτροπής, τα οκτώ κράτη μέλη με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων ανακατανέμουν τα κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ για την ώθηση της απασχόλησης των νέων, την ανάπτυξη σχεσίων για θέσεις εργασίας των νέων και την επιτάχυνση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η Επιτροπή χρησιμοποιεί επίσης άλλα μέσα πολιτικής για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, όπως οι συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ). Τον Ιούλιο του 2012, όλα σχεδόν τα κράτη μέλη της ΕΕ δέχθηκαν Συστάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της κατάστασης των νέων. Οι συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ), που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ με βάση τις προτάσεις της Επιτροπής, είναι ένα εργαλείο συντονισμού πολιτικής για την ενίσχυση της διακυβέρνησης και την ενδυνάμωση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Η Ετήσια επισκόπηση της Ανάπτυξης (ΕΕΑ) για το 2013 ,, που δρομολογεί το Ευρωπαϊκό εξάμηνο για το 2013, τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να κάνουν περισσότερα για την καταπολέμηση της ανεργίας, τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και τη στήριξη της πρόσβασης σε θέσεις εργασίας ή της επιστροφής στον κόσμο της εργασίας για τους νέους.

Για περισσότερες πληροφορίες

MEMO/12/938

Θέμα επικαιρότητας στον ιστοχώρο της ΓΔ Απασχόλησης :

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=933&furtherNews=yes

Σελίδα για την απασχόληση της Νεολαίας: http://ec.europa.eu/socialyouthemployment

Δικτυακός τόπος του κ. László Andor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Ακολουθήστε τον κ. László Andor στο Twitter: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Γίνετε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Contacts :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar