Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 5. prosince 2012

Komise navrhuje balíček opatření zaměřených na zaměstnanost mladých

Evropská komise navrhuje opatření na pomoc členským státům při řešení nepřijatelné míry nezaměstnanosti mladých lidí a jejich sociálního vyloučení: mladým lidem nabízí pracovní místa, vzdělávání a odbornou přípravu.

„Vysoká míra nezaměstnanosti mládeže má dramatické důsledky pro naše hospodářství, naši společnost a především pro samotné mladé lidi. Proto nyní musíme do mladých lidí v Evropě investovat,“ uvedl evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování László Andor. „Tento balíček by členským státům pomohl zajistit úspěšný přechod mladých lidí na trh práce. Pokud v této věci nic nepodnikneme, bude to mít katastrofální následky“.

Tak, jak to požadovala Evropská rada a Evropský parlament, je součástí balíčku Komise týkajícího se zaměstnanosti mládeže i navrhované doporučení členským státům ohledně zavedení záruk pro mladé lidi. Tyto záruky mají zajistit, aby mladí lidé do 25 let dostali kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské přípravy nebo stáže do čtyř měsíců poté, co odešli ze systému formálního vzdělávání nebo se stali nezaměstnanými.

Navrhované doporučení naléhavě žádá členské státy, aby vytvořily silná partnerství se zúčastněnými stranami, zajistily rychlou intervenci stran služeb zaměstnanosti a dalších partnerů působících na podporu mladých lidí a aby přijaly podpůrná opatření umožňující integraci mladých na trhu práce. Vyzývá členské státy, aby k tomuto účelu plně využívaly Evropského sociálního fondu a ostatních strukturálních fondů a aby posoudily a rychle zavedly systém záruk pro mladé lidi a neustále jej zdokonalovaly.

Komise bude členské státy podporovat finančními prostředky EU, a sice bude podporovat výměny osvědčených postupů mezi členskými státy, v rámci evropského semestru bude sledovat zavádění záruk pro mladé lidi v praxi a bude zvyšovat informovanost.

Balíček opatření také předpokládá zahájení konzultace s evropskými sociálními partnery o rámci pro kvalitu stáží, který by měl mladým lidem umožnit získat velmi kvalitní pracovní zkušenosti za jistých podmínek, a tím jim usnadnit přechody ze školy do práce. Kromě toho se počítá s vytvořením Evropské aliance pro učňovskou přípravu, která bude mít za cíl zlepšit kvalitu a nabídku programů učňovské přípravy šířením úspěšných programů učňovské přípravy ve všech členských státech. Balíček také navrhuje způsoby, jak omezit překážky mobility mladých lidí.

Přibližně 5,5 milionu mladých lidí na trhu práce (více než 1 ku 5) nemůže najít práci a 7,5 milionu mladých lidí ve věku 15–24 let spadá do skupiny „NEET“ (z angl. not in employment, education or training – osoby, které nepracují ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy). Hospodářské náklady na mladé lidi, kteří nejsou zapojeni do trhu práce, dosahují dle odhadu agentury Eurofound 1,2 % HDP EU, nebo-li více než 150 miliard EUR ročně. Některé země, např. Bulharsko, Kypr, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko a Polsko, vydávají 2 % svého HDP i více. Tím, že se nyní a v budoucnu tyto hospodářské náklady ušetří, budou nesporně vyváženy fiskální náklady na navrhované záruky pro mladé lidi.

Souvislosti

Míra nezaměstnanosti mladých dosáhla ve 13 členských státech více než 25 %, přičemž v Řecku a Španělsku dokonce více než 55 % a v Itálii, Portugalsku, Irsku, Bulharsku, na Kypru, v Lotyšsku, Maďarsku a na Slovensku přibližně 30 % nebo více. Více než 30 % nezaměstnaných lidí do 25 let je bez zaměstnání déle než 12 měsíců – zde došlo k nárůstu z 0,9 milionu v roce 2008 na 1,6 milionu v roce 2011.

Celková míra zaměstnanosti mladých lidí poklesla téměř o pět procentních bodů za poslední čtyři roky – to je třikrát víc než u dospělých. Šance pro nezaměstnané mladé osoby získat zaměstnání jsou nízké: práci našlo v roce 2011 pouze 29,7 % osob ve věku 15–24 let, které byly v roce 2010 nezaměstnané, což představuje pokles téměř o 10 % během tří let.

Mladí lidé jsou ti, kdo jsou na evropském trhu práce nejvíce ohroženi nezaměstnaností a komu stále více hrozí marginalizace. Tato skutečnost má okamžité důsledky, ale také střednědobé a dlouhodobé dopady. Prohlubování krize na trhu práce může trvale poznamenat velkou část celé mladé generace a poškozovat zaměstnanost, produktivitu a sociální soudržnost v současnosti i v budoucnu.

Opatření navrhovaná v balíčku týkajícím se zaměstnanosti mládeže vycházejí z opatření iniciativy „Příležitosti pro mladé“, která byla zahájena v prosinci 2011 (viz IP/11/1568MEMO/11/928). Osm členských států s nejvyšší mírou nezaměstnanosti mladých přerozděluje za pomoci akčních týmů Komise prostředky ze strukturálních fondů EU tak, aby mohly přijmout opatření na podporu zaměstnanosti mladých lidí, vypracovat plány zaměstnanosti mládeže a posílit své programy vzdělávání a odborné přípravy.

Komise rovněž využívá další politické nástroje k řešení nezaměstnanosti mládeže, jako jsou doporučení pro jednotlivé země. V červenci 2012 obdržely téměř všechny členské státy EU doporučení, jejichž cílem je zlepšování situace mladých lidí. Tato doporučení, která přijímá Rada ministrů EU na základě návrhů Komise, jsou nástrojem koordinace politik, jehož úkolem je posílit správu a koordinaci hospodářských politik na úrovni EU v rámci strategie Evropa 2020.

V roční analýze růstu na rok 2013, která zahajuje evropský semestr na rok 2013, se zdůrazňuje, že by členské státy měly podniknout více kroků směrem k boji proti nezaměstnanosti, zlepšení zaměstnatelnosti a ke zlepšení přístupu k zaměstnání nebo k návratu mladých lidí na trh práce.

Další informace

MEMO/12/938

Zpráva na internetových stránkách GŘ pro zaměstnanost:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1731&furtherNews=yes

Internetové stránky o zaměstnanosti mladých lidí:

http://ec.europa.eu/social.youthemployment

Internetové stránky Lászla Andora:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andor na Twitteru: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Chcete-li zdarma dostávat elektronický zpravodaj Evropské komise o zaměstnanosti, sociálních věcech a sociálním začleňování, zaregistrujte se na stránkách:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktní osoby:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Nadège Defrère (+32 22964544)


Side Bar