Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 4 december 2012

Conventie tegen armoede richt zich op sociale uitsluiting en sociale investeringen

De tweede jaarlijkse conventie van het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting vindt plaats in Brussel op 5-7 december 2012. Commissievoorzitter José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy, Vicevoorzitter van het Europees Parlement Isabelle Durant, EU-commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie László Andor en EU-commissaris voor Gezondheid en Consumenten Tonio Borg houden een toespraak tijdens de openingsceremonie. De conventie zal nagaan welke vooruitgang er is gemaakt om de doelstellingen op het vlak van armoedebestrijding te realiseren en zal ook fungeren als een forum voor overleg over het komende pakket sociale-investeringsmaatregelen.

EU-commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en inclusie László Andor merkte op: "In sommige delen van Europa zien wij echt een sociale noodsituatie met groeiende armoede en torenhoge werkloosheidscijfers, in het bijzonder bij onze jongeren. De ongelijkheid in en tussen de lidstaten is niet vol te houden. We moeten investeren in een sociaal beleid dat mensen al op jonge leeftijd voor zichzelf leert opkomen, hun vermogen versterkt om het hoofd te bieden aan risico's en hun mogelijkheden om aan de maatschappij deel te nemen gedurende hun hele leven vergroot, ongeacht hun achtergrond. Dat wordt het doel van het pakket sociale-investeringsmaatregelen dat ik begin 2013 zal voorstellen."

Het pakket sociale-investeringsmaatregelen zal een nieuwe agenda voor sociaal beleid bevatten, om lidstaten te helpen de structurele hervormingen door te voeren, die nodig zijn ter ondersteuning van investeringen in menselijk kapitaal en sociale samenhang, om de crisis te boven te komen en uiteindelijk te groeien in kracht, samenhang en concurrentievermogen.

De conventie zal de vooruitgang tot dusver evalueren en enkele van de voornaamste thema's bespreken die het pakket sociale-investeringsmaatregelen wil aanpakken. Deze thema's staan op het programma: de doeltreffendheid van sociale bescherming verhogen, investeren in gezondheid, het genderaspect van armoede, de beste manier om actieve integratie te verzekeren en hoe digitale technologie sociale insluiting mogelijk kan maken.

Ongeveer 500 mensen actief op het vlak van armoedebestrijding zullen de conventie bijwonen, op de laatste dag samen met de ministers van Sociale Zaken van de lidstaten.

Achtergrond

Meer dan 119,6 miljoen mensen in de EU dreigen in armoede of sociale uitsluiting te vervallen. Het Europees platform voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, opgericht in 2010, stelt een aantal maatregelen voor om de lidstaten te helpen bij het behalen van de EU-doelstelling (armoede en sociale uitsluiting in 2020 met ten minste 20 miljoen verlagen). Het Europees platform tegen armoede is een van de vlaggenschipinitiatieven van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei.

Het Europees platform tegen armoede verzekert dat armoede en sociale uitsluiting geïntegreerd met andere relevante beleidsdomeinen worden aangepakt. Het verband tussen armoede en andere beleidsdomeinen zoals bijvoorbeeld gezondheid, economische ontwikkeling, jeugd, milieu en regionaal beleid wordt duidelijk onderkend. Daarbij stimuleert het Europees platform nationale en Europese maatregelen, waarin deze geïntegreerde aanpak bij de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting tot uiting moet komen.

Het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de lidstaten. Toch ondersteunt het optreden van de EU wat er wordt gerealiseerd op nationaal niveau, en vult het dit aan.

Sinds 2000 heeft de EU lidstaten geholpen van elkaar te leren en hun beleid te verbeteren, met behulp van de sociale open coördinatiemethode. Talrijke andere beleidsmaatregelen en programma's leveren een bijdrage. Bijvoorbeeld geeft de EU directe steun aan mensen die met armoede of sociale uitsluiting worden bedreigd, door middel van financiële programma's, in het bijzonder het Europees Sociaal Fonds. De EU heeft ook gezorgd voor betere arbeidsvoorwaarden en maatregelen tegen discriminatie gestimuleerd door middel van wetgeving.

Een dergelijke samenwerking is des te belangrijker tegen de achtergrond van onder druk staande overheidsbegrotingen. Toch is een meer samenhangende aanpak noodzakelijk. Het platform biedt kansen om de inspanningen te intensiveren, lidstaten en de voornaamste belanghebbenden van elkaar te laten leren en een impuls te geven aan hervormingen en doeltreffende maatregelen.

Meer informatie

Meer informatie over de conferentie op:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=804&furtherEvents=yes

Programma: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9214&langId=en

Website van commissaris László Andor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Volg László Andor op Twitter: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Ga voor een abonnement op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie naar: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Contact:

Jonathan Todd +32 22994107

Nadège Defrère +32 22964544


Side Bar