Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie — Persbericht

Digitale Agenda: Commissie houdt Nederlands voorstel tot verhoging wholesaletarieven voor vaste en mobiele telefonie tegen en start diepgaand onderzoek

Brussel, 13 februari 2012 – De Europese Commissie heeft ernstige twijfels geuit over een nieuw voorstel inzake de afgiftetarieven voor vaste en mobiele telefonie van de Nederlandse regelgevende instantie voor telecommunicatie (OPTA) dat nadelig zou zijn voor de Nederlandse consument. Afgiftetarieven zijn de tarieven die telecomaanbieders elkaar aanrekenen voor oproepen tussen elkaars netwerken, en elke aanbieder bezit marktmacht wat de toegang van klanten tot zijn netwerk betreft. Deze kosten worden uiteindelijk doorgerekend in het beltarief dat de consument en de bedrijfswereld betaalt.

In 2010 heeft OPTA een voorstel inzake kostengeoriënteerde afgiftetarieven voor vaste en mobiele telefonie ingediend dat in overeenstemming was met de Aanbeveling van de Commissie uit 2009 in het kader van de EU-telecomwetgeving. Het besluit van de OPTA werd daarna echter vernietigd in een uitspraak van een nationale rechtbank, het College van Beroep voor het bedrijfsleven. In die uitspraak werd een andere methodologie voorgeschreven, waarin kosten worden meegenomen die geen rechtstreeks verband houden met de afgifte van gesprekken. Krachtens het nieuwe voorstel van OPTA, dat stoelt op de methodologie van de genoemde nationale rechtsinstantie, zouden de afgiftetarieven voor vaste en mobiele telefonie dubbel zo hoog liggen dan wanneer de Europese methode wordt gehanteerd.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Neelie Kroes: "Deze zaak is van belang voor het afbakenen van de rol die nationale autoriteiten en rechtbanken moeten spelen bij de toepassing van de Europese telecomvoorschriften op een gecoördineerde manier die het gunstigst is voor de consument en de mededinging."

In de brief die zij vandaag naar OPTA heeft verstuurd, legt de Commissie uit dat de nieuwe tarieven die dit voorstel behelst, niet stroken met de beginselen en doelstellingen van de EU-telecomvoorschriften. Op grond van deze voorschriften moeten de lidstaten immers de mededinging, de belangen van de EU-consument en de ontwikkeling van de interne markt bevorderen.

Het is de eerste keer dat de Commissie in Nederland gebruik maakt van haar nieuwe bevoegdheden inzake nationale reguleringsmaatregelen op grond van artikel 7 bis van de telecommunicatierichtlijn (MEMO11/321). Deze procedure moet binnen drie maanden worden afgerond.

Achtergrond

In 2010 heeft OPTA afgiftetarieven voorgesteld die in overeenstemming waren met de Aanbeveling van de Commissie uit 2009 (zie IP/09/710 en MEMO/09/222). Deze tarieven zijn echter in augustus 2011 door het College van Beroep voor het bedrijfsleven nietig verklaard nadat enkele aanbieders hoger beroep hadden aangetekend. Bijgevolg heeft OPTA bij de Commissie een nieuw voorstel ingediend dat stoelt op de door dit rechtscollege voorgeschreven nieuwe kostenberekeningsmethode.

De Commissie heeft een brief met ernstige twijfels verstuurd omdat het voorstel van OPTA zou resulteren in afgiftetarieven voor mobiele en vaste telefonie die aanmerkelijk hoger liggen dan de afgiftetarieven die volgens de aanbeveling van de Commissie zouden gelden.

Op grond van artikel 7 bis van de kaderrichtlijn voor telecommunicatie moeten nationale regelgevende instanties voor telecommunicatie de Commissie, BEREC (het orgaan van regelgevende instanties voor elektronische communicatie) en nationale regelgevende instanties in andere EU-landen in kennis stellen van maatregelen die zij willen nemen tegen het gebrek aan daadwerkelijke mededinging op de markten in kwestie.

Op grond van de nieuwe bevoegdheden in artikel 7 bis van de kaderrichtlijn zal de Commissie in nauwe samenwerking met BEREC gedurende de komende drie maanden met OPTA bespreken hoe deze instantie haar voorstel kan laten voldoen aan de EU-regelgeving. In die tussentijd wordt de uitvoering van het voorstel opgeschort.

Op grond van de nieuwe regels mag de Commissie tevens verdere harmonisatiemaatregelen vaststellen in de vorm van aanbevelingen of (bindende) besluiten indien de nationale regelgevende instanties een uiteenlopende benadering, waar het bijvoorbeeld gaat om reguleringsmaatregelen, hanteren en deze verschillen in de hele EU langere tijd aanhouden.

Nuttige links

De brief die de Commissie naar de Nederlandse regelgevende instantie heeft verstuurd, wordt hier gepubliceerd:

https://circabc.europa.eu/w/browse/0fc4cbf9-3412-45fe-84bb-e6d7ba2f010e

Website van de Digitale Agenda

Website van Neelie Kroes

Volg Neelie Kroes op Twitter

Contact:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar