Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

V Bruselu dne 3. prosince 2012

Cenu Access City Award za rok 2013 pro bezbariérová města získává Berlín

Brusel, 3. prosince 2012 – Místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová dnes městu Berlín předala cenu Access City Award za rok 2013. Berlín ocenění získal za svůj komplexní a strategický přístup k otázce zpřístupnění města všem občanům. Cena je zaštiťována Komisí spolu s Evropským fórem zdravotně postižených a byla udělena při příležitosti výroční konference „Evropský den osob se zdravotním postižením“ konané v Bruselu. Cílem ceny je podpořit města při vzájemné výměně zkušeností a zlepšování přístupnosti městského prostředí v zájmu všech občanů.

''Osoby se zdravotním postižením se v každodenním životě stále setkávají s mnoha překážkami, ale města jako Berlín jdou příkladem a ukazují, jak v běžném životě zajistit přístupnost pro všechny občany," vysvětluje místopředsedkyně Evropské komise a komisařka EU pro spravedlnost Viviane Redingová. „Bezbariérovost přináší nové obchodní příležitosti a může být skutečným impulsem pro inovaci a hospodářský růst. Proto je bezbariérový přístup ústředním bodem Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením a proto také připravujeme návrh Evropského aktu přístupnosti, který bych chtěla představit příští rok.“

Porota vybrala Berlín především za jeho strategický přístup podporující začlenění zdravotně postižených a za zásadní investice do přeměny původně rozděleného města na přístupné, bezbariérové prostředí. Porota vyzdvihla především berlínský systém veřejné dopravy a investice do zlepšování přístupnosti pro zdravotně postižené při rekonstrukcích. Komplexní přístup Berlínu k bezbariérové přístupnosti je plně začleněn do politických zásad města a má širokou podporu tamních politiků.

Dalšími finalisty byla tato města:

Nantes (Francie): město bylo vybráno za svůj celistvý přístup k návrhu městské infrastruktury, která je přístupná všem, a také za řadu aktivit, jejichž cílem je zvýšit povědomí o důležitosti bezbariérovosti v každodenním životě. Dále výrazně investovalo do školení designérů a architektů a vede dialog s občany, díky čemuž se město a zdravotně postižení mohou setkávat a vytvářet společné projekty.

Stockholm (Švédsko): Stockholm byl oceněn za dlouhodobý přístup podporující začlenění zdravotně postižených v duchu zásady „design pro všechny“. Město si stanovilo vizi, podle níž se ze Stockholmu, jehož rozlohu tvoří ze 30 % voda, má do roku 2030 stát světové město přístupné pro všechny. Mezi dobré příklady patří bezbariérové přechody pro chodce, veřejné toalety a hřiště, k nimž mají rodiče i děti se zdravotním postižením snadný přístup.

Podle nového průzkumu Evropské komise zveřejněného 3. prosince před zahájením konference „Evropský den osob se zdravotním postižením“ jsou Evropané pevně přesvědčeni, že osoby se zdravotním postižením by měly mít možnost plně se zapojit do společnosti (viz IP/12/1296).

Souvislosti

„Přístupností“ neboli bezbariérovostí se rozumí stav, kdy osoby se zdravotním postižením mají rovnoprávně s ostatními přístup k fyzickému prostředí, dopravě, informačním a komunikačním technologiím a systémům a dalším zařízením a službám.

Cena Access City Award se letos udělovala potřetí. V prvním ročníku zvítězila španělská Ávila (IP/10/1641) a ve druhém rakouský Salcburk (IP/11/1492). V letošním roce porota kromě vítěze a tří finalistů udělila zvláštní vyznamenání také následujícím městům:

Pamplona (Španělsko) za bezbariérové městské prostředí a udržitelnou politiku v oblasti životního prostředí. Pamplona vypracovala čtyřletý plán na renovaci místní infrastruktury včetně historické části města: byly sníženy chodníky, vznikla bezbariérová hřiště a parky pro sportovní vyžití zdravotně postižených a seniorů a v částech města s výškovými rozdíly zajišťují bezbariérový přístup rampy, výtahy a lávky pro pěší.

Gdyně (Polsko) za neustálou snahu o zajištění bezbariérové veřejné dopravy: 97 % autobusů a 58 % trolejbusů je nyní přístupných pro osoby se zdravotním postižením. Město rovněž zavedlo nový informační systém s popisy v Braillově písmu a ukazatele, panely a informační tabule mohou využívat i osoby na invalidním vozíku.

Bilbao (Španělsko) za využívání informačních a komunikačních technologií (IKT) ve prospěch osob se zdravotním postižení. Jedná se například o telefonickou informační službu pro osoby s řečovou nebo sluchovou poruchou, terminály pro simultánní překlad na úřadech pro veřejnost a indukční smyčky, které odstraňují šum na pozadí a zlepšují kvalitu služeb pro osoby používající sluchové pomůcky.

Tallaght (Irsko) za řadu inovativních služeb ke zvýšení kvality života občanů se zdravotním postižením a seniorů. Mezi příklady patří služba opravy ulice nebo chodníku do 48 hodin, informační služby, bezbariérové chodníky, bezbariérová recyklační zařízení, bezbariérové knihovny a knihy dostupné v různých formátech pro osoby se zrakovým postižením.

Další informace

Cena Access City Award

www.accesscityaward.eu

Evropská komise: Osoby se zdravotním postižením:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Průzkum Eurobarometr – postoje k přístupnosti v EU:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar