Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 4 december 2012

48 länder samverkar för att stoppa sexuella övergrepp mot barn på nätet

Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för inrikes frågor, lanserar den 5 december tillsammans med USA:s justitieminister Eric Holder en global allians som ska motverka sexuella övergrepp mot barn på nätet. Genom initiativet samverkar beslutsfattare världen över så att det lättare ska gå att identifiera och bistå offren och ställa förövarna till svars. Vid invigningen deltar ministrar och högt uppsatta ämbetsmän från EU:s 27 medlemsstater, och också företrädare för 21 länder utanför EU (Albanien, Australien, Kambodja, Kroatien, Georgien, Ghana, Japan, Moldavien, Montenegro, Nya Zeeland, Nigeria, Norge, Filippinerna, Serbien, Sydkorea, Schweiz, Thailand, Turkiet, Ukraina, USA och Vietnam).

Länderna i alliansen åtar sig att nå ett antal politiska mål. Tack vare det ökade internationella samarbetet effektiviseras nu kampen mot sexuella övergrepp mot barn på nätet.

–Bakom varje bild av ett övergrepp mot ett barn finns ett kränkt barn, ett utnyttjat och hjälplöst offer. När dessa bilder är sprids på nätet kan de leva vidare i all oändlighet. Det är vårt ansvar att skydda barn oavsett var de bor och att få fast brottslingarna oavsett var de finns. Dithän når vi bara genom samarbete som leder till intensivare och bättre samordnade insatser i världen, säger Cecilia Malmström.

–Detta internationella initiativ stärker våra gemensamma möjligheter att ställa fler förövare till svars och identifiera fler barn som är offer för sexuella övergrepp så att de kan få hjälp och stöd. Genom en global allians kan vi bygga vidare på de goda resultaten från tidigare internationella polisinsatser som har sprängt internationella pedofilnätverk och på så sätt skydda fler av världens barn, tillägger justitieminister Eric Holder.

Mer än en miljon bilder på barn som utsätts för sexuella övergrepp och sexuellt utnyttjande beräknas för närvarande ligga ute på nätet. Enligt FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå (UNODC) läggs 50 000 nya barnpornografiska bilder ut varje år.

Inget land kan ensamt bekämpa detta fruktansvärda fenomen, eftersom de kriminella nätverken bakom dem hindras inte av några gränser och utnyttjar bristen på informationsutbyte och de juridiska kryphål som finns i och mellan länderna. Det är därför som internationellt samarbete är så viktigt vid utredningar av sexuella övergrepp mot barn på nätet och för att lättare kunna identifiera och åtala förövarna.

En global allians: Större åtaganden för bättre resultat

I morgon på invigningskonferensen kommer de deltagande länderna att göra politiska åtaganden för att uppnå en rad mål, bland annat:

  • Intensifierade ansträngningar för att identifiera offren och att se till att de får den hjälp och det stöd och skydd som de behöver.

  • Intensifierade ansträngningar att utreda sexuella övergrepp mot barn på nätet och att identifiera och lagföra förövarna.

  • Att öka barnens medvetenhet om riskerna med internet, exempelvis bilder på sig själv och groomningsmetoder som pedofiler använder sig av.

  • Minska tillgången på barnpornografiskt material på nätet, som gång på gång gör barnen till offer.

Tanken är att länderna därefter ska välja lämpliga åtgärder på nationell nivå för att uppnå målen och att de regelbundet ska rapportera sina resultat.

Bakgrund

EU har gjort framsteg på en rad områden, inte minst med hjälp av omfattande lagstiftning för att bekämpa människohandel (direktiv 2011/36/EU) och sexuella övergrepp mot barn, sexuellt exploatering av barn samt barnpornografi (direktiv 2011/93/EG). Denna lagstiftning omfattar lagföring av förövare, skydd av offren och förebyggande av brott.

Europol bistår regelbundet vid internationella polisiära insatser. År 2011 ledde operation Rescue till att 779 misstänkta personer kunde identifieras i hela världen, 250 greps och 252 barn kunde skyddas. Ofta ger utredningar av övergrepp mot barn på nätet viktiga ledtrådar som kan användas för att spränga nätverk av pedofiler. Europeiska it-brottscentrumet, som öppnas i januari 2013 vid Europol i Haag, kommer huvudsakligen att inrikta sitt arbete på barnpornografiskt material på nätet. Kommissionen stöder också INHOPE, ett nätverk av hjälplinjer som drivs av ideella organisationer i EU:s medlemsländer, som samlar in rapporter om webbplatser med bilder på övergrepp på barn så att de kan avlägsnas och utredas (programmet för ett säkrare internet).

Ännu återstår mycket att göra, och detta måste ske globalt. Den globala alliansen ska se till att kampen mot sexuella övergrepp mot barn på nätet hamnar högt på ländernas dagordningar. Detta leder i sin tur sannolikt dels till att mer resurser anslås för att bekämpa dessa brott, och dels till lagstiftning och samarbete mellan nationella krafter över hela världen. 48 länder inleder nu en samverkan, och fler kan tillkomma när den globala alliansen väl har satt igång med sitt arbete.

Konferensen kommer att äga rum i Bryssel den 5 december med drottning Paola av Belgien som dess höga beskyddarinna. Experter och andra inblandade från de deltagande regeringarna samt företrädare för internationella organisationer och akademiker kommer att tillsammans att gå igenom det nuvarande läget och diskutera de olika politiska målen för den globala alliansens. De närvarande ministrarna från deltagande länder (MEMO/12/937) kommer att uttrycka sitt stöd för alliansen, i form av en förklaring.

Medierna tillåts närvara efter registrering. För registrering, vänligen kontakta talespersonens kansli (se nedan).

Länkar

Cecilia Malmströms webbplats

Följ Cecilia Malmström på Twitter

GD Inrikes frågors webbplats

Följ GD Inrikes frågor på Twitter

Contacts :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar