Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 4 grudnia 2012 r.

Czterdzieści osiem państw na całym świecie łączy wysiłki w walce z pornografią dziecięcą w internecie

Dnia 5 grudnia komisarz UE do spraw wewnętrznych Cecilia Malmström oraz prokurator generalny USA Eric Holder zainaugurują światowy sojusz przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w internecie w celach seksualnych. Celem tej inicjatywy jest zjednoczenie decydentów na całym świecie, aby sprawniej identyfikować ofiary, zapewniać im pomoc oraz skuteczniej ścigać sprawców. Wśród uczestników inauguracji znajdują się ministrowie oraz urzędnicy wysokiego szczebla z 27 państw członkowskich UE, jak i przedstawiciele 21 państw spoza UE (Albanii, Australii, Chorwacji, Czarnogóry, Filipin, Ghany, Gruzji, Japonii, Kambodży, Mołdawii, Nigerii, Norwegii, Nowej Zelandii, Republiki Korei, Serbii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Tajlandii, Turcji, Ukrainy i Wietnamu).

Państwa uczestniczące w sojuszu zobowiązują się do realizacji szeregu celów i strategii politycznych. Dzięki zacieśnieniu współpracy międzynarodowej walka z pornografią dziecięca w internecie będzie teraz bardziej skuteczna.

„Za każdym zdjęciem niegodziwie traktowanego dziecka kryje się wykorzystane dziecko, wyzyskana i bezbronna ofiara. Raz udostępnione w internecie, zdjęcia te mogą tam przetrwać na zawsze. Naszym obowiązkiem jest ochrona dzieci, gdziekolwiek mieszkają, i postawienie przestępców przed sądem, gdziekolwiek działają. Jedynym sposobem, aby tego dokonać, jest połączenie sił, tak aby nasze działania w skali całego świata były intensywniejsze i lepiej skoordynowane” – powiedziała komisarz do spraw wewnętrznych Cecilia Malmström.

„Ta międzynarodowa inicjatywa wzmocni nasze wzajemne zasoby i umożliwi w ten sposób postawienie większej liczby sprawców przed sądem, zidentyfikowanie większej liczby ofiar wykorzystywania dzieci do celów seksualnych oraz zapewnienie im naszej pomocy i wsparcia” – powiedział prokurator generalny Holder. „Dzięki światowemu sojuszowi możemy oprzeć się na sukcesie poprzednich policyjnych operacji transgranicznych, które doprowadziły do rozbicia międzynarodowych siatek pedofilów, oraz ochronić w ten sposób więcej dzieci na całym świecie”.

Szacuje się, że w internecie krąży obecnie ponad milion zdjęć dzieci wykorzystanych i wyzyskanych seksualnie. Według Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) co roku dodawane jest 50 tys. nowych zdjęć.

Żadne z państw nie jest w stanie zwalczyć tego strasznego zjawiska samodzielnie, jako że sieci przestępcze stojące za tym procederem działają ponad granicami i wykorzystują brak wymiany informacji oraz istniejące luki prawne w danym państwie i między państwami. Dlatego też współpraca międzynarodowa ma zasadnicze znaczenie, aby usprawnić dochodzenia w sprawie wykorzystywania dzieci w celach seksualnych w internecie oraz identyfikację i ściganie sprawców.

Światowy sojusz: większe zaangażowanie na rzecz lepszych wyników

Na jutrzejszej konferencji inauguracyjnej państwa uczestniczące w sojuszu zobowiążą się do realizacji szeregu celów politycznych, mianowicie:

  • zwiększenia wysiłków na rzecz identyfikowania ofiar i zapewnienia im koniecznej pomocy, wsparcia i ochrony;

  • zintensyfikowania wysiłków na rzecz śledzenia występujących w internecie przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci oraz sprawniejszej identyfikacji i skuteczniejszego ścigania sprawców;

  • podniesienia świadomości dzieci o istniejących w internecie zagrożeniach, w tym o produkcji własnej zdjęć oraz o metodach „uwodzenia” stosowanych przez pedofilów;

  • zmniejszenia dostępności materiałów internetowych stanowiących pornografię dziecięcą oraz zapobiegania ponownej wiktymizacji dzieci.

Każde państwo wybierze następnie odpowiednie działania, które podejmie na szczeblu krajowym, aby osiągnąć te cele i będzie składało regularne sprawozdania w tym zakresie.

Informacje ogólne

Unia Europejska dokonała postępów na wielu polach, zwłaszcza jeśli chodzi o ambitne prawodawstwo w zakresie zwalczania handlu ludźmi (dyrektywa 2011/36/UE) oraz zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej (dyrektywa 2011/93/UE). W zakres tych przepisów wchodzą: ściganie sprawców, ochrona ofiar i zapobieganie przestępstwom.

Międzynarodowe operacje policyjne regularnie wspiera Europol. W 2011 r. operacja „Rescue” (Ratunek) doprowadziła do zidentyfikowania 779 podejrzanych na całym świecie, z których 250 zostało zaaresztowanych, oraz do ochrony 252 dzieci. Często śledztwo w sprawie pornografii dziecięcej w internecie ma kluczowe znaczenie dla rozbicia siatek sprawców niegodziwego traktowania dzieci. Głównym zadaniem Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością, rozpoczynającego działalność w styczniu 2013 r. przy Europolu w Hadze, będzie kontrola nad materiałami internetowymi stanowiącymi pornografię dziecięcą. Komisja wspiera również INHOPE, sieć numerów interwencyjnych w państwach członkowskich zarządzaną przez organizacje pozarządowe, do której można zgłaszać informacje o istnieniu stron internetowych z pornografią dziecięcą, tak aby można było je badać i usuwać (Safer Internet Programme).

Teraz należy zrobić jeszcze więcej, i należy to zrobić w skali światowej. Dzięki światowemu sojuszowi kwestia zwalczania występującego w internecie niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych jest ważnym elementem krajowych strategii. Może się to z kolei przyczynić do usprawnienia środków skierowanych na zwalczanie tych przestępstw oraz prawodawstwa i współpracy krajowych organów na całym świecie. Obecnie 48 państw łączy swoje siły, a o wiele więcej może przyłączyć się do tej walki po formalnym uruchomieniu światowego sojuszu.

Konferencja odbędzie się w Brukseli w dniu 5 grudnia pod wysokim patronatem Jej Wysokości Królowej Belgii Paoli. Eksperci i osoby zawodowo zajmujące się tym tematem z uczestniczących w sojuszu rządów oraz przedstawiciele organizacji międzynarodowych i środowisk akademickich pochylą się nad obecną sytuacją oraz będą dyskutować nad różnymi celami politycznymi światowego sojuszu. Uczestniczący w konferencji ministrowie z państw przystępujących do sojuszu (zob. MEMO/12/937) wyrażą swoje poparcie dla sojuszu w formie deklaracji.

Obecność dziennikarzy jest możliwa po uprzedniej rejestracji. W tym celu należy skontaktować się z biurem rzecznika prasowego (szczegóły poniżej).

Przydatne linki

Strona internetowa komisarz Cecilii Malmström.

Komisarz Malmström na Twitterze.

Strona internetowa DG do Spraw Wewnętrznych.

DG do Spraw Wewnętrznych na Twitterze.

Kontakt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar