Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE IT EL HU

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 3. decembra 2012

Pomorska politika: Komisija sprejela novo strategijo za Jadransko in Jonsko morje

Evropska komisija je sprejela pomorsko strategijo za Jadransko in Jonsko morje, ki bo spodbujala pametno, trajnostno in vključujočo rast v tej regiji. Strategija sloni na 4 stebrih: močnejše modro gospodarstvo, bolj zdravo morsko okolje, varnejši pomorski prostor in odgovorne ribolovne dejavnosti. Temelji na pobudi Komisije „Modra rast“ ter „Izjavi iz Limassola o morski in pomorski agendi za rast in delovna mesta“, ki so jo nedavno sprejeli ministri EU. Cilj te pobude je, da bi morje postalo osrednji prostor za inovacije, gospodarske priložnosti in blaginjo za vse države, ki jih obdaja.

Komisarka za pomorske zadeve in ribištvo Maria Damanaki je povedala: Glede na evropsko perspektivo držav zahodnega Balkana se bo gibanje ljudi, blaga in storitev prek Jadranskega in Jonskega morja gotovo povečalo. Ohranitev morskih habitatov in zagotavljanje trajnostnega razvoja regije bo izziv, na katerega se moramo pripraviti. Veselim se doprinosa vseh zainteresiranih strani v zvezi s tem vprašanjem in skupnega razvijanja podrobnega načrta za prihodnje ukrepe.“

V novi strategiji se priznava delo, ki so ga že opravile različne organizacije na tem območju, obenem pa se poudarja, da bo treba okrepiti sodelovanje. V njenem okviru bodo uporabljeni obstoječi viri, strukture in ureditve za vzdrževanje čezmejnih partnerskih odnosov ter spodbujanje lokalnih, regionalnih in nacionalnih akterjev k doseganju skupnih ciljev. Ta strategija je prva tovrstna pobuda v sredozemskem morskem bazenu in bo z usklajevanjem finančnih mehanizmov in mehanizmov za uresničevanje pripomogla k razvoju modrega gospodarstva v tem morskem bazenu.

Opredeljene so bile nekatere prednostne naloge, kot so na primer:

  • spodbujanje nastanka pomorskih grozdov in raziskovalnih omrežij, kakor tudi oblikovanje raziskovalne strategije za spodbujanje inovacij;

  • izboljšanje usposobljenosti in mobilnosti delovne sile in večja transparentnost v zvezi s kvalifikacijami;

  • optimizacija prometnih povezav z razvojem celostnega, na povpraševanju temelječega in nizkoogljičnega pomorskega prevoznega omrežja v regiji, s posebnim poudarkom na povezanosti otokov;

  • podpora trajnostnemu razvoju obalnega in pomorskega turizma, pri čemer bo poudarek na inovacijah ter skupnih strategijah trženja in proizvodih;

  • ustvarjanje novih delovnih mest in poslovnih priložnosti v akvakulturi prek raziskovalnih dejavnosti in inovacij;

  • zmanjšanje količine morskih odpadkov in izboljšanje ravnanja z odpadki na obalnih območjih;

  • modernizacija ribolovnih dejavnosti z izboljšanjem skladnosti, ohranitve, prenosa informacij in sodelovanja na področju izvrševanja in nadzora.

Strategija se bo izvajala v letu 2013 prek akcijskega načrta, ki ga bodo skupaj pripravile zainteresirane strani v regiji. Komisija zato poziva vse zainteresirane strani na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, naj predlagajo konkretne ukrepe. Opravljena je že bila vrsta delavnic s številnimi udeleženci, ki so jih tekom leta 2012 gostile Grčija, Italija in Slovenija.

Nova strategija je del splošne celostne pomorske politike EU, ki že vključuje pomorski strategiji za Baltsko morje in Atlantik. Lahko bi postala temeljni kamen za širšo makroregionalno strategijo, ki so jo države ob Jadranskem in Jonskem morju pripravljene razviti.

Hrvaška in Komisija bosta strategijo skupaj predstavili na konferenci v Zagrebu 6. decembra (glej http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/mare/itemdetail.cfm?item_id=9036).

Ozadje

Jadransko morje in sosednje Jonsko morje sta pomembno pomorsko in morsko območje v Evropi, čeprav se v gospodarskem, okoljskem in kulturnem smislu precej razlikujeta. Gospodarske in družbene povezave med državami in regijami so bile skozi vso zgodovino tesne, zdaj pa so s pristopanjem držav zahodnega Balkana k EU te vezi postale še močnejše. Vendar obstoječe morske povezave ne zadoščajo potrebam državljanov, podjetij in turistov po mobilnosti. Poleg tega inovacije kljub bogati pomorski tradiciji in znanju omogočajo le počasen razvoj pomorskega gospodarstva. Treba je omeniti še, da se morski in obalni ekosistemi soočajo s številnimi okoljskimi izzivi ter vse obsežnejšo urbanizacijo in naraščajočim prometom. Podnebne spremembe in njihove posledice vedno bolj ogrožajo obalna območja.

Več informacij

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/adriatic_ionian/index_sl.htm

Kontakta :

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)


Side Bar