Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 3. decembra 2012

Digitalna agenda: Komisija predlaga pravila za splošno dostopnost vladnih spletnih strani

Zahvaljujoč novim pravilom, ki jih je danes, na mednarodni dan invalidov, predlagala Evropska komisija, bi več kot 100 milijonov državljanov EU lažje uporabljalo javne spletne storitve pri iskanju službe, registraciji avtomobila, oddaji davčne napovedi in vloge za izdajo potnega lista ali vozniškega dovoljenja. Predlog direktive Komisije o dostopnosti spletišč organov javnega sektorja bi uvedel obvezne in na ravni EU standardizirane značilnosti za boljšo dostopnost 12 vrst spletišč od konca leta 2015 dalje. Spletna dostopnost bi bila obvezna za osnovne vladne storitve, kot so storitve, povezane s socialno varnostjo in zdravstvom, iskanje službe, vpis na univerzo ter izdajo osebnih dokumentov in potrdil (celoten seznam je v prilogi). V predlaganih novih pravilih bi bilo tudi razloženo, kaj spletna dostopnost pomeni (tehnične specifikacije, metodologija za oceno, poročanje, preverjanje „od spodaj navzgor“), vlade pa bi se spodbujalo k uporabi teh pravil za vse storitve in ne le za tiste z obveznega seznama.

Od današnje odločitve bi imelo korist predvsem 80 milijonov evropskih državljanov z različnimi oblikami invalidnosti in 87 milijonov Evropejcev, starih več kot 65 let. Slepi in slabovidni bodo na primer med uporabo čitalca ekrana slišali opise slik, slušno prizadeti uporabniki pa bodo videli opise zvočnih datotek. Spletne strani bodo v celoti dostopne tako s tipkovnico kot z računalniško miško. Z izvajanjem današnjega predloga bi se odprl evropski trg za spletno dostopnost, vreden 2 milijardi evrov, ki danes izkorišča samo 10 % svojih zmožnosti. Inovativnost, ki bi jo predlog spodbudil, bi z večjo funkcionalnostjo in z nižjimi stroški pri zagotavljanju te funkcionalnosti izboljšala spletno izkušnjo vseh uporabnikov interneta.

Podpredsednica Evropske komisije Neelie Kroes je povedala: „Danes dejansko vsi tako ali drugače uporabljamo internetni dostop pri vsakodnevnih opravkih in vsi imamo pravico do dostopa do vladnih spletnih storitev pod enakimi pogoji. S to direktivo bi ta pravica postala resničnost in ne le ideja. Ustvarila bi boljše tržne razmere in več delovnih mest, vlade pa bi izboljšale dostopnost svojih spletišč z manj stroški.“

Predsednik Evropskega invalidskega foruma Ioannis Vardakastanis se priključuje Komisiji pri spodbujanju napredka: „Evropski invalidski forum podpira predloge za zakonodajo o dostopnosti javnih spletišč, saj bo le-ta prispevala k zagotavljanju pravic državljanov in neposrednega dostopa do javnih storitev za 80 milijonov državljanov z različnimi oblikami invalidnosti, hkrati pa bo to prvi korak k odstranitvi vseh ovir, ki onemogočajo dostop do spletnih proizvodov in storitev na enotnem trgu.“

Z enotnim sklopom pravil za dostopnost bi razvijalci lahko nudili svoje proizvode in storitve po vsej EU brez dodatnih zapletov in stroškov prilagajanja.

Predlagana Direktiva bo zdaj predložena Svetu ministrov EU in Evropskemu parlamentu za sprejem.

Države članice bi morale uvesti nacionalna pravila in predpise do 30. junija 2014. Enaindvajset držav članic že ima nacionalne zakone ali ukrepe za spletno dostopnost, vendar je napredek počasen.

Z današnjim predlogom je Komisija prispevala k izpolnjevanju ukrepa 64 (Action 64) Evropske digitalne agende in člena 9 Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov.

Ozadje

Trenutno je spletna dostopnost v javnem sektorju zelo slaba. Samo tretjina od 761 000 spletišč javnega sektorja in vlad je dostopnih v celoti in to kljub tehničnim rešitvam, ki so na voljo; nekatere od teh tehničnih rešitev so bile razvite s pomočjo sredstev iz raziskovalnih skladov EU v preteklih 15 letih.

Spletna dostopnost se nanaša na načela in tehnike, ki se jih upošteva pri razvijanju spletnih strani, tako da je spletna vsebina dostopna vsem uporabnikom, zlasti tistim z različnimi oblikami invalidnosti1. Na tem področju obstajajo mednarodno priznane in tehnološko nevtralne smernice: merila uspešnosti in zahteve za raven skladnosti AA ter različica 2.0 Smernic za dostopnost spletnih vsebin (WCAG 2.0) Konzorcija za svetovni splet (W3C). V okviru Mandata Evropske komisije376 se razvija evropski standard, ki vključuje spletno dostopnost na podlagi teh smernic in ki bil lahko na voljo že leta 2014.

Med raziskovalnimi projekti, ki se financirajo iz skladov EU, je na primer projekt WAI-Age, ki obravnava posebne potrebe starejših uporabnikov in se upošteva pri pregledu WCAG 2.0.

Komisija bo skupaj z vladami, sektorjem informacijske tehnologije in organizacijami (vključno z Evropskim invalidskim forumom) skušala kar najbolj izkoristiti že obstoječe nacionalne obveznosti in odhodke za spletno dostopnost javnih spletišč ter pospešiti sprejetje in izvajanje teh pomembnih pravil.

Uporabne povezave

Več o dostopnosti spletnih strani javnega sektorja

Evropska komisija – Ljudje z različnimi oblikami invalidnosti

Raziskava Eurobarometra – odnos do dostopnosti v EU:

Spletna stran digitalne agende

Spletna stran Neelie Kroes

Spremljajte Neelie Kroes na Twitterju

Kontakta :

Ryan Heath (+32 22961716), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 22999019)

Priloga 1

Spletišča, za katera velja osnutek predlagane direktive EU o dostopnosti spletišč organov javnega sektorja

  (1) Davki na dohodek: davčna napoved, odmerna odločba

  (2) Storitve iskanja zaposlitve uradov za zaposlovanje

  (3) Dajatve iz naslova socialne varnosti: dodatek za brezposelnost, otroški dodatki, zdravstveni stroški (povračila ali neposredna poravnava), štipendije za dijake in študente

  (4) Osebni dokumenti: potni list ali vozniško dovoljenje

  (5) Registracija vozila

  (6) Prošnja za gradbeno dovoljenje

  (7) Prijava policiji, npr. v primeru kraje

  (8) Javne knjižnice, npr. katalogi in iskalniki

  (9) Zahteva in izdaja rojstnih in poročnih listov

  (10) Vpis v višje izobraževanje ali na univerzo

  (11) Obvestila o spremembi stalnega prebivališča

  (12) Zdravstvene storitve: interaktivni nasveti o razpoložljivosti storitev, spletne storitve za paciente, naročanje.

1 :

V skladu s Konvencijo ZN o pravicah invalidov so invalidi ljudje z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi.


Side Bar