Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 3. decembra 2012

Digitálna agenda: Komisia navrhuje pravidlá s cieľom zabezpečiť dostupnosť webových stránok štátnej správy pre všetkých

Európska komisia dnes pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudí so zdravotným postihnutím navrhla nové pravidlá, ktoré by pre vyše 100 miliónov občanov EÚ mohli zabezpečiť jednoduchšie využívanie služieb pre verejnosť online pri hľadaní zamestnania, registrácii vozidla, podávaní daňového priznania či žiadosti o cestovný pas. Podľa návrhu smernice o dostupnosti webových stránok orgánov verejného sektora by sa od konca roka 2015 začali pre 12 typov webových stránok zavádzať povinné prvky dostupnosti normalizované na úrovni EÚ. Povinná dostupnosť by sa vzťahovala na základné služby štátnej správy ako sú služby týkajúce sa sociálneho zabezpečenia a zdravotníctva, hľadania zamestnania, prihlášok na univerzitné štúdium a vydávania osobných dokladov a osvedčení (úplný zoznam je uvedený v prílohe). Nové pravidlá by takisto objasnili, čo dostupnosť webových stránok znamená (technické údaje, metodika posudzovania, podávanie správ, testovanie zdola nahor), pričom štátnym správam by sa odporučilo, aby tieto pravidlá uplatňovali pri všetkých službách, a nielen pri službách uvedených na zozname povinných služieb.

Najväčší prospech z návrhu by plynul 80 miliónom občanom EÚ so zdravotným postihnutím, ako aj 87 miliónom Európanom vo veku nad 65 rokov. Napríklad ľudia so zrakovým postihnutím si budú pomocou čítačov obrazovky vypočuť opisy obrázkov, ľudia so sluchovým postihnutím si budú môcť prečítať titulky k audio súborom a všetky časti webovej stránky bude možné preskúmať ako pomocou klávesnice, tak aj pomocou počítačovej myši.

Ak by sa návrh realizoval, otvoril by sa tak európsky trh so sprístupňovaním webových stránok v hodnote 2 miliardy EUR – trh, ktorý v súčasnosti v súčasnosti dosahuje len 10 % svojho potenciálu. Inovácie vyplývajúce z tohto návrhu vďaka väčšiemu počtu funkcií a nižším nákladom na ich poskytovanie takisto zlepšia skúsenosti s internetom všetkých používateľov.

Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová vyhlásila: „V súčasnosti sme prakticky všetci v našom každodennom živote nejakým spôsobom závislí od internetu a máme právo na rovnocenný prístup k online službám štátnej správy. Vďaka tomuto návrhu by toto právo nezostalo len ideálom, ale stalo by sa realitou. Vytvorili by sa lepšie podmienky na trhu, väčší počet pracovných príležitostí a znížili by sa sumy, ktoré štátne správy musia vynaložiť na zabezpečenie dostupnosti svojich webových stránok.“

Ioannis Vardakastanis, predseda Európskeho fóra zdravotne postihnutých, spolu s Komisiou nalieha, aby sa rýchlo dosiahol pokrok: „Európske fórum zdravotne postihnutých víta návrh legislatívy o dostupnosti webových stránok orgánov verejnej správy, pretože sa tým posilnia práva občanov a priamy prístup 80 miliónov občanov so zdravotným postihnutím k verejným službám. Prvým krokom bude odstránenie bariér pri prístupe k produktom a službám internetu na jednotnom trhu."

Jediný súbor pravidiel dostupnosti by znamenal, že vývojári by mohli ponúkať svoje produkty a služby na celom území EÚ bez dodatočných komplikácií či nákladov na adaptáciu. Komisia postupuje navrhovanú smernicu na prijatie Rade ministrov EÚ a Európskemu parlamentu.

Členské štáty by boli povinné do 30. júna 2014 zaviesť vnútroštátne pravidlá a ustanovenia. V súčasnosti vnútroštátne pravidlá alebo opatrenia týkajúce sa dostupnosti webových stránok má už 21 členských štátov, ale ich prijímanie postupuje len pomaly.

Komisia v podobe dnešného návrhu splnila úlohu vyplývajúcu z Akcie 64 Digitálnej agendy pre Európu a z článku 9 Dohovoru Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD).

Súvislosti

Súčasný stav dostupnosti webových stránok verejného sektora nie je radostný. Iba tretina z celkového počtu 761 000 webových stránok verejného sektora a štátnej správy je úplne dostupná, a to napriek existencii technických riešení, pričom niektoré z nich sa vyvinuli v uplynulých 15 rokoch pomocou finančných prostriedkov na výskum z rozpočtu Únie.

Dostupnosť webových stránok sa vzťahuje na zásady a techniky, ktoré je potrebné dodržiavať pri tvorbe webových stánok tak, aby bol online obsah dostupný všetkým používateľom, predovšetkým používateľom so zdravotným postihnutím1. V tejto oblasti existujú medzinárodne uznávané a technologicky neutrálne usmernenia: kritériá úspechu a požiadavky na súlad úrovne AA vo verzii 2.0 v usmerneniach o dostupnosti internetového obsahu (WCAG 2.0) konzorcia World Wide Web Consortium (W3C). V rámci Mandátu 376 Európskej komisie sa pripravuje európska norma, ktorá zahŕňa dostupnosť webových stránok na základe uvedených usmernení. K dispozícii by mohla byť už v roku 2014.

Ako príklady výskumu financovaného zo zdrojov EÚ možno uviesť projekt WAI-Age, v rámci ktorého sa skúmajú osobitné potreby starnúcich používateľov, pričom výsledky sa zahrnú do preskúmania WCAG 2.0.

Komisia sa bude usilovať o kontakty s vládami, priemyselným odvetvím a organizáciami vrátane Európskeho fóra zdravotne postihnutých s cieľom dosiahnuť čo najviac v rámci existujúcich vnútroštátnych záväzkov a výdavkov na zabezpečovanie dostupnosti webových stránok verejného sektora a urýchliť prijatie a uplatňovanie týchto základných pravidiel.

Užitočné odkazy

Viac o dostupnosti webových stránok verejného sektora

Európska komisia – Ľudia so zdravotným postihnutím

Prieskum Eurobarometra – Postoje k dostupnosti v EÚ

Webová stránka Digitálnej agendy

Webová stránka Neelie Kroesovej

Neelie Kroesová na Twitteri

Kontaktné osoby:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Príloha 1

Webové stránky, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti navrhovanej smernice EÚ o dostupnosti webových stránok orgánov verejného sektora

 • Dane z príjmov: daňové priznanie, daňový výmer

 • Služby úradov práce pri hľadaní zamestnania

 • Dávky sociálneho zabezpečenia: podpora v nezamestnanosti, prídavky na deti, zdravotnícke náklady (úhrada alebo priame preplatenie), študentské granty

 • Osobné doklady: cestovné pasy alebo vodičské preukazy

 • Registrácia vozidiel

 • Žiadosť o stavebné povolenie

 • Oznámenie na polícii, napr. v prípade krádeže

 • Verejné knižnice, napr. katalógy a vyhľadávacie nástroje

 • Žiadosť o vystavenie rodného alebo sobášneho listu

 • Zápis na inštitúciu vyššieho vzdelávania alebo univerzitu

 • Oznámenie o zmene trvalého bydliska

Služby v oblasti zdravotníctva: interaktívne poradenstvo o dostupnosti služieb, online služby pre pacientov, objednanie u lekára.

1 :

Podľa Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím patria do skupiny osôb so zdravotným postihnutím osoby s dlhodobými fyzickými, mentálnymi, intelektuálnymi alebo vnemovými poruchami, ktoré spolu s rôznymi prekážkami môžu zabraňovať ich úplnej a skutočnej účasti na spoločenskom živote na rovnakej úrovni ako ostatní.


Side Bar