Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EIROPAS KOMISIJA

paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 3. decembrī

Digitalizācijas programma: Komisija ierosina noteikumus, kas valsts pārvaldes tīmekļa vietnes padarīs pieejamas visiem

Vairāk nekā 100 miljoniem ES iedzīvotāju tiks atvieglota publisko pakalpojumu izmantošana tiešsaistē – darba meklēšana, automašīnas reģistrēšana, nodokļu deklarācijas iesniegšana un pieteikuma iesniegšana jaunas pases vai vadītāja apliecības saņemšanai –, un to nodrošinās jaunie noteikumi, kurus šodien, Starptautiskajā invalīdu dienā, ierosināja Eiropas Komisija. Komisijas priekšlikumā direktīvai par piekļuvi publiskā sektora iestāžu tīmekļa vietnēm paredzēts, ka no 2015. gada beigām tiks ieviestas obligātas ES standartizētas pieejamības iespējas 12 tiešsaistes vietņu veidiem. Obligātā pieejamība attieksies uz svarīgiem valsts pārvaldes pakalpojumiem, piemēram, sociālo apdrošināšanu, ar veselību saistītiem pakalpojumiem, darba meklēšanu, pieteikšanos augstskolās un personas dokumentu un apliecinājumu izsniegšanu (pilnu sarakstu sk. pielikumā). Jaunajos ierosinātajos noteikumos arī tiks paskaidrots, ko nozīmē tīmekļa pieejamība (tehniskās specifikācijas, novērtēšanas metodika, ziņošana, augšupēja testēšana), un valdības tiks mudinātas piemērot šos noteikumus visiem pakalpojumiem, ne tikai tiem, kas iekļauti sarakstā kā obligāti.

Šodienas priekšlikuma galvenie ieguvēji būs 80 miljoni Eiropas iedzīvotāju ar invaliditāti un 87 miljonu eiropiešu, kuru vecums pārsniedz 65 gadus. Piemēram, personas, kurām ir redzes traucējumi, izmantojot ekrāna lasītāju, dzirdēs attēlu aprakstus; personas ar dzirdes traucējumiem redzēs audiofailu titrus, un visā tīmekļa vietnē varēs darboties gan ar tastatūras, gan ar datorpeles palīdzību.

Kad šodienas priekšlikumu sāks īstenot, tas atraisīs Eiropas tīmekļa pieejamības tirgu aptuveni 2 miljardu eiro apmērā – tirgu, no kura potenciāla pašlaik tiek izmantots tikai 10 %. Inovācijas, ko veicinās šis ierosinājums, uzlabos visu interneta lietotāju pieredzi saistībā ar internetu, jo uzlabosies funkcionalitāte un samazināsies izmaksas šīs funkcionalitātes nodrošināšanai.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa sacīja: “Mūsdienās gandrīz visi ir atkarīgi no piekļuves internetam, lai ikdienā varētu darīt to vai citu, un mums visiem ir vienlīdzīgas tiesības uz piekļuvi valsts pārvaldes pakalpojumiem tiešsaistē. Šis priekšlikums padarīs šo tiesību ideju par realitāti. Tā radīs labākus tirgus apstākļus, vairāk darbvietu, un valsts pārvalde varēs padarīt savas tīmekļa vietnes pieejamas ar mazākām izmaksām.”

Eiropas Invalīdu foruma priekšsēdētājs Joannis Vardakastanis pievienojas Komisijai, mudinādams veicināt pārmaiņas: “Eiropas Invalīdu forums atzinīgi vērtē tiesību aktu priekšlikumus par publiskā sektora tīmekļa vietņu pieejamību tāpēc, ka tas palīdzēs nodrošināt pilsoņu tiesības un tiešu piekļuvi sabiedriskiem pakalpojumiem 80 miljoniem iedzīvotāju ar invaliditāti, un arī tāpēc, ka tas ir pirmais solis šķēršļu novēršanā piekļuvē interneta produktiem un pakalpojumiem vienotajā tirgū.”

Vienots pieejamības noteikumu kopums ļaus izstrādātājiem piedāvāt savus produktus un pakalpojumus visā ES bez papildu pielāgošanas izmaksām un sarežģījumiem.

Direktīvas priekšlikums tagad tiks nosūtīts pieņemšanai ES Ministru padomei un Eiropas Parlamentam.

Dalībvalstīm būs jāpieņem valsts tiesību akti līdz 2014. gada 30. jūnijam. 21 dalībvalstī jau ir valsts tiesību akti vai pasākumi saistībā ar tīmekļa piekļuvi, taču progress notiek lēni.

Ar šodienas priekšlikumu Komisija ir izpildījusi saistības, ko tā uzņēmās Eiropas digitalizācijas programmas 64. pasākumā un ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 9. pantā.

Vispārīga informācija

Pašreizējā situācija publiskā sektora tīmekļa pieejamības jomā ir slikta. Pilnībā pieejama ir tikai trešdaļa no Eiropas 761 000 publiskā sektora un valsts pārvaldes tīmekļa vietņu, neraugoties uz tehnisku risinājumu pieejamību, un dažas no šīm vietnēm ir izveidotas ar ES pētniecības finansējumu pēdējo 15 gadu laikā.

Tīmekļa pieejamība attiecas uz principiem un metodēm, kas jāievēro, izstrādājot tīmekļa vietnes, lai tiešsaistes saturs būtu pieejams visiem lietotājiem, jo īpaši personām ar invaliditāti1. Šajā jomā ir starptautiski atzītas un tehnoloģiju ziņā neitrālas pamatnostādnes: sekmības kritēriji un AA līmeņa atbilstības prasības, kas norādītas Globālā tīmekļa konsorcija (W3C) izdoto Tīmekļa satura pieejamības vadlīniju 2. redakcijā (Success Criteria and Requirements for Conformance Level AA of version 2.0 of the Web Content Accessibility Guidelines jeb WCAG 2.0). Pašlaik saistībā ar Eiropas Komisijas pilnvarām M/376 tiek izstrādāts Eiropas standarts, kurā ietverta tīmekļa piekļuve un kas balstīts uz minētajām pamatnostādnēm, un tas varētu būt pieejams jau 2014. gadā.

ES finansētu pētījumu piemēri ir WAI-Age projekts, kurā tika pētītas vecāka gadagājuma lietotāju īpašās vajadzības un kas tika iestrādāts Tīmekļa satura pieejamības vadlīniju 2. redakcijā.

Komisija sadarbosies ar valsts pārvaldēm, rūpniecības nozari un dažādām organizācijām, tostarp Pasaules Invaliditātes forumu, lai pēc iespējas vairāk panāktu uz pašreizējo valstu saistību pamata un pēc iespējas racionāli izmantotu līdzekļus publiskā sektora tīmekļa vietņu pieejamībai, ka arī paātrinātu šo būtisko tiesību aktu pieņemšanu un īstenošanu.

Noderīgas saites

Vairāk informācijas par publiskā sektora tīmekļa vietņu pieejamību

Eiropas Komisija – Cilvēki ar invaliditāti

Eirobarometra pētījums par attieksmi pret piekļuvi ES

Digitalizācijas programmas tīmekļa vietne

Nēlī Krusas tīmekļa vietne

Nēlī Krusas tvitera konts

Kontaktpersonas:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), tviteris: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

1. pielikums

Tīmekļa vietnes, kas ietilpst priekšlikuma ES direktīvai par piekļuvi publiskā sektora iestāžu tīmekļa vietnēm jurisdikcijā

 • Ienākuma nodokļi: deklarēšana, novērtējuma paziņošana

 • Nodarbinātības dienestu darba meklēšanas pakalpojumi

 • Sociālā nodrošinājuma pabalsti: bezdarbnieku pabalsti, bērnu pabalsti, medicīniskās izmaksas (atmaksa vai tiešs norēķins), studentu stipendijas

 • Personas dokumenti: pases vai vadītāja apliecības

 • Automobiļu reģistrācija

 • Būvatļaujas pieteikumi

 • Iesniegumi policijai, piemēram, zādzības gadījumā

 • Publiskās bibliotēkas, piemēram, katalogi un meklēšanas rīki

 • Dzimšanas vai laulības apliecības pieprasījums un izsniegšana

 • Reģistrācija augstākās izglītības iestādēs vai universitātēs

 • Paziņojums par dzīvesvietas maiņu

 • Ar veselību saistīti pakalpojumi: interaktīvas konsultācijas par pakalpojumu pieejamību, tiešsaistes pakalpojumi pacientiem, pieteikšanās

1 :

Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām pie personām ar invaliditāti pieder personas, kurām ir ilgstoši fiziski, garīgi, intelektuāli vai maņu traucējumi, kas mijiedarbībā ar dažādiem šķēršļiem var apgrūtināt viņu pilnvērtīgu un efektīvu līdzdalību sabiedrības dzīvē vienlīdzīgi ar citiem.


Side Bar