Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d.

Skaitmeninė darbotvarkė. Komisija siūlo taisykles, kuriomis siekiama užtikrinti, kad valdžios institucijų interneto svetainės taptų prieinamos visiems

Šiandien, Tarptautinę neįgaliųjų dieną, Europos Komisijos pasiūlytomis taisyklėmis būtų užtikrinta, kad per 100 milijonų ES piliečių būtų lengviau naudotis viešosiomis paslaugomis internetu, pvz., ieškoti darbo, įregistruoti automobilį, pateikti mokesčių deklaraciją ir pateikti dokumentus pasui ar vairuotojo pažymėjimui gauti. Komisijos pasiūlymu dėl direktyvos dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių prieinamumo nuo 2015 m. pabaigos būtų nustatytos privalomos standartizuotos prieinamumo sąlygos, Europos Sąjungoje taikomos 12 rūšių interneto svetainių. Privalomo prieinamumo sąlyga būtų taikoma svarbiausioms valdžios institucijų teikiamoms paslaugoms, tokioms kaip socialinis draudimas ir su sveikata susijusios paslaugos, darbo paieška, stojimo į universitetus paraiškos ir asmens dokumentų ir pažymėjimų išdavimas (žr. priedą, kuriame pateikiamas išsamus sąrašas). Siūlomose naujose taisyklėse būtų išaiškinta, ką reiškia žiniatinklio prieinamumas (techninės specifikacijos, vertinimo metodika, ataskaitų teikimas, principu „iš apačios į viršų“ grindžiamas testavimas), o nacionalinė valdžia būtų skatinama tas taisykles taikyti visoms paslaugoms, ne tik nurodytosioms privalomajame sąraše.

Daugiausiai naudos iš šiandienos sprendimo turėtų 80 milijonų Europos neįgaliųjų ir 87 milijonai vyresnių nei 65 metų europiečių. Pavyzdžiui, turintieji regėjimo negalią galės klausytis vaizdų aprašymų naudodamiesi ekrano skaitytuvu, o turintieji klausos sutrikimų matys raštu pateiktą garso rinkmenų informaciją; be to, visose interneto svetainės dalyse bus galima naršyti naudojantis klaviatūra ir kompiuterio pele.

Įgyvendinus šiandienos pasiūlymą būtų atskleistos vertingos Europos žiniaitinklio prieinamumo rinkos, kurios apytikslė vertė – 2 milijardai eurų, galimybės. Šiuo metu išnaudojama tik 10 % rinkos galimybių. Be to, pasiūlymu paskatintos inovacijos pagerins visų interneto vartotojų naršymą internete, nes bus užtikrinta daugiau funkcijų ir mažesnės naudojimosi jomis kainos.

Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Šiais laikais beveik visi vienaip ar kitaip kasdien naudojamės internetu ir visi turime teisę į vienodą prieigą prie internetu valdžios teikiamų paslaugų. Ši direktyva padėtų užtikrinti, kad ta teise būtų galima iš tiesų pasinaudoti. Būtų sudarytos geresnės rinkos sąlygos ir sukurta daugiau darbo vietų, o valdžios institucijoms bus lengviau užtikrinti, kad jų interneto svetainės būtų prieinamos.”

Europos neįgaliųjų forumo prezidentas Ioannis Vardakastanis antrina Komisijai ir ragina daryti pažangą: „Europos neįgaliųjų forumas džiaugiasi teisės akto dėl viešųjų interneto svetainių prieinamumo pasiūlymu, nes tai padės užtikrinti piliečių teises ir 80 mln. neįgaliųjų tiesioginę prieigą prie viešųjų paslaugų; tai bus pirmas žingsnis šalinant visas prieigos prie interneto produktų ir paslaugų kliūtis bendrojoje rinkoje.“

Nustačius bendras prieinamumo taisykles sektoriaus kūrėjai be papildomų sąnaudų ir komplikacijų galėtų savo produktus ir paslaugas siūlyti visoje Europos Sąjungoje.

Siūloma direktyva perduodama ES Ministrų Tarybai ir Europos Parlamentui priimti.

Valstybės narės nacionalines taisykles ir kitus teisės aktus turėtų priimti iki 2014 m. birželio 30 d. 21 valstybė narė jau yra priėmusi nacionalinius žiniatinklio prieinamumo įstatymus ar priemones, tačiau pažanga lėta.

Šiandienos pasiūlymu Komisija ėmėsi priemonių pagal Europos skaitmeninės darbotvarkės 64 straipsni ir Jungtiniu Tautu neigaliuju konvencijos 9 straipsni.

Pagrindinė informacija

Dabartinė viešojo sektoriaus žiniatinklio prieinamumo būklė yra labai prasta. Tik trečdalis iš 761 000 Europos viešojo sektoriaus ir valdžios institucijų interneto svetainių yra visiškai prieinamos, nors techninių sprendimų yra (kai kurie iš jų sukurti pasinaudojant pastarųjų 15 metų ES mokslinių tyrimų finansavimu).

Žiniatinklio prieinamumas – tai principai ir metodai, kuriais būtina vadovautis kuriant interneto svetaines, kad interneto turinys taptų prieinamas visiems vartotojams, visų pirma neįgaliesiems1. Egzistuoja tarptautiniu mastu pripažintos ir technologiškai neutralios šios srities gairės – Pasaulinio žiniatinklio konsorciumo žiniatinklio turinio prieinamumo gairių 2.0 redakcijoje (angl. santr. WCAG 2.0) pateikti AA lygio atitikčiai taikomi sėkmės kriterijai ir atitikties reikalavimai. Europos standartas, į kurį pagal tas gaires įtraukiamas žiniatinklio prieinamumo klausimas, rengiamas vadovaujantis Europos Komisijos igaliojimu Nr. 376 ir gali būti pateiktas jau 2014 m.

ES finansuojamų mokslinių tyrimų projektų pavyzdžiai yra projektas WAI-Age, kurį įgyvendinant siekta atsižvelgti į vyresnio amžiaus vartotojų poreikius ir į kurį atsižvelgta persvarstant Žiniatinklio turinio prieinamumo gairių 2.0 redakciją.

Komisija bendradarbiaus su valdžios institucijomis, pramonės atstovais ir organizacijomis, įskaitant Europos neįgaliųjų forumą, kad būtų kuo daugiau nuveikta vykdant nacionalinius įsipareigojimus užtikrinti viešųjų interneto svetainių prieigą ir kuo geriau panaudojamos tam skiriamos lėšos ir kad būtų paspartintas šių svarbiausių taisyklių priėmimas ir įgyvendinimas.

Naudingi saitai

Daugiau apie viešojo sektoriaus interneto svetainių prieinamumą

Europos Komisija – Neįgalieji

Eurobarometro tyrimas - Požiūris į prieinamumą Europos Sąjungoje

Skaitmeninės darbotvarkės svetainė

Neelie Kroes' interneto svetaine

Neelie Kroes paskyra tinkle Twitter

Asmenys ryšiams:

Ryan Heath tel. +32 2 296 17 16, paskyra tinkle Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain tel. +32 2 299 90 19

1 priedas

Interneto svetainės, kurioms taikoma siūloma ES direktyva dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių prieinamumo

 • Pajamų mokesčiai: deklaracijos, pranešimas apie įvertinimą

 • Darbo paieškos tarnybos prie užimtumo tarnybų

 • Socialinio draudimo išmokos: nedarbo pašalpos, vaiko pašalpos, gydymo išlaidos (kompensavimo ar apmokėjimo tiesiogiai), studentų stipendijos

 • Asmens dokumentai: pasai arba vairuotojo pažymėjimai

 • Automobilių registracija

 • Statybos leidimų paraiškos

 • Pareiškimai policijai, pvz., vagystės atveju

 • Viešosios bibliotekos, pvz., katalogai ir paieškos priemonės

 • Gimimo ar santuokos liudijimų prašymas ir išdavimas

 • Stojimas į aukštojo mokymo įstaigą ar universitetą

 • Pranešimai apie gyvenamosios vietos keitimą

 • Su sveikatos apsauga susijusios tarnybos: interaktyvios konsultacijos apie teikiamas paslaugas, interneto paslaugos pacientams, registracija.

1 :

Pagal Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją neįgalieji – asmenys, turintys ilgalaikių fizinių, psichikos, intelekto ar jutimo sutrikimų, kurie sąveikaudami su įvairiomis kliūtimis gali trukdyti šiems asmenims visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti visuomenėje lygiai su kitais asmenimis.


Side Bar