Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 3. joulukuuta 2012

Digitaalistrategia: Komissio ehdottaa sääntöjä viranomaisten verkkopalvelujen esteettömyydestä

Euroopan komission tänään kansainvälisenä vammaisten päivänä ehdottamien uusien sääntöjen myötä yli 100 miljoonan EU-kansalaisen olisi jatkossa helpompaa käyttää viranomaisten verkkopalveluja työnhakuun, auton rekisteröintiin, veroilmoituksen jättämiseen tai passi- tai ajokorttihakemuksen tekemiseen. Julkisen sektorin verkkosivustojen esteettömyyttä koskevalla komission direktiiviehdotuksella säädettäisiin tietyt EU-tasolla standardoidut esteettömyysominaisuudet pakollisiksi 12 verkkopalvelutyypille vuoden 2015 lopusta lähtien. Pakolliset esteettömyysvaatimukset koskisivat keskeisiä viranomaispalveluja, kuten sosiaaliturvaan ja terveydenhuoltoon liittyviä palveluja, työnhakupalveluja, yliopistojen palveluja ja erilaisten henkilökohtaisten asiakirjojen ja todistusten tilaamista (koko palveluluettelo liitteessä). Ehdotetuilla uusilla säännöillä selvennettäisiin myös sitä, millaisia keinoja esteettömyyden varmistamisessa tulee käyttää (tekniset määrittelyt, arviointimenetelmät, raportointi, käyttäjätestaus). Lisäksi viranomaisia kannustettaisiin soveltamaan sääntöjä kaikkiin palveluihin, ei ainoastaan luetteloon sisältyviin.

Tämänpäiväisestä ehdotuksesta hyötyisivät ensisijaisesti Euroopan 80 miljoonaa vammaista ja 87 miljoonaa yli 65-vuotiasta. Esimerkiksi näkörajoitteisille tulisi antaa äänikuvauksia kuvista heidän käyttäessään näytönlukijaa, ja kuulorajoitteisille tulisi esittää tekstiversioita äänitiedostoista. Lisäksi kaikissa verkkosivuston osissa olisi voitava liikkua sekä näppäimistöllä että hiirellä.

Toteutuessaan ehdotus avaisi Eurooppaan 2 miljardin euron markkinat esteettömille verkkoteknologioille. Tällä hetkellä markkinapotentiaalista on saavutettu vain 10 prosenttia. Ehdotuksen aikaansaamat innovaatiot parantaisivat palvelujen toiminnallisuuden laajentumisen myötä kaikkien internetin käyttäjien käyttökokemusta. Lisäksi tällaisten uusien ominaisuuksien toteutuskustannukset alenisivat.

Nykyään olemme arjessamme miltei kaikki jollain tavoin riippuvaisia internetin palveluista, ja meillä kaikilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet käyttää viranomaisten verkkopalveluja”, totesi Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes. “Tällä ehdotuksella yhtäläiset oikeudet vietäisiin käytännön tasolle. Direktiivi parantaisi olosuhteita markkinoilla, loisi lisää työpaikkoja ja alentaisi viranomaisille verkkosivustojen esteettömyydestä aiheutuvia kustannuksia.

Euroopan vammaisfoorumin puheenjohtaja Ioannis Vardakastanis antaa tukensa komission pyrkimyksille: “Euroopan vammaisfoorumi pitää julkisten verkkosivustojen esteettömyyttä koskevaa lainsäädäntöehdotusta tervetulleena uudistuksena, koska se auttaa osaltaan turvaamaan kansalaisten oikeudet ja Euroopan 80 miljoonan vammaisen mahdollisuudet käyttää julkisia palveluja suoraan verkossa. Se toimii hyvänä ensiaskeleena pyrittäessä poistamaan kaikki internetin tuotteiden ja palvelujen käytön esteet sisämarkkinoilla.

Yhteisten esteettömyyssääntöjen ansiosta kehittäjät voisivat tarjota tuotteitaan ja palvelujaan koko EU:ssa ilman ylimääräisiä lokalisointikustannuksia ja mukauttamistarpeita.

Direktiiviehdotus menee nyt neuvoston ja Euroopan parlamentin hyväksyttäväksi.

Jäsenvaltioiden olisi saatettava kansalliset säännöt ja määräykset voimaan 30. kesäkuuta 2014 mennessä. Verkkopalvelujen esteettömyyttä koskevia kansallisia lakeja ja sääntöjä on jo olemassa 21 jäsenvaltiossa, mutta edistyminen on ollut hidasta.

Tämänpäiväinen komission ehdotus liittyy digitaalistrategian toimenpiteeseen 64 ja YK:n vammaisyleissopimuksen (UNCRPD) 9 artiklaan.

Tausta

Julkisen sektorin verkkopalvelujen esteettömyystilanne on tällä hetkellä surkea. Vain kolmannes Euroopan 761 000:sta julkisen sektorin verkkosivustosta on täysin esteetön, vaikka saatavilla on teknisiä ratkaisuja, joista osa on kehitetty EU:n tutkimusrahoituksen turvin viimeisten 15 vuoden aikana.

Verkkosisällön esteettömyydellä (tai saavutettavuudella) tarkoitetaan periaatteita ja tekniikoita, joita verkkosivustojen kehittämisessä tulee noudattaa, jotta sivustojen sisältö olisi kaikkien ja erityisesti vammaisten henkilöiden käytettävissä1. Alalla on olemassa kansainvälisesti tunnustettu ja teknologianeutraali ohjeisto: World Wide Web Consortiumin (W3C) verkkosisällön saavutettavuusohjeiden version 2.0 (WCAG 2.0) AA-tasoa koskevat onnistumiskriteerit ja ohjeidenmukaisuuden vaatimukset. Kehitteillä on myös Euroopan komission toimeksiannon 376 pohjalta eurooppalainen standardi, joka perustuu edellä mainittuun ohjeistoon ja saattaa valmistua jo vuoden 2014 aikana.

Esimerkkinä EU-rahoitteisesta tutkimuksesta voidaan mainita WAI-Age-hanke, jossa tarkasteltiin ikääntyneiden käyttäjien erityistarpeita. Hankkeen tuloksia hyödynnettiin WCAG 2.0 -ohjeiston uudelleentarkastelussa.

Komissio pyrkii yhdessä jäsenvaltioiden, alan toimijoiden ja eri järjestöjen, kuten Euroopan vammaisfoorumin, kanssa hyödyntämään mahdollisimman hyvin julkisten verkkopalvelujen esteettömyyteen liittyvät kansalliset sitoumukset ja investoinnit sekä nopeuttamaan näiden keskeisten sääntöjen hyväksymistä ja käyttöönottoa.

Hyödyllisiä linkkejä

Lisätietoa julkisen sektorin verkkosivustojen esteettömyydestä

Vammaisasioita käsittelevä komission sivusto

Eurobarometri-tutkimus – Asennoituminen esteettömyyteen EU:ssa

Digitaalistrategian verkkosivut

Neelie Kroesin verkkosivusto

Neelie Kroes Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Ryan Heath (+32-2) 296 17 16, Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32-2) 299 90 19

Liite 1

Julkisen sektorin verkkosivustojen esteettömyyttä koskevan EU:n direktiiviehdotuksen soveltamisalaan kuuluvat verkkopalvelut

 • Tuloverotus: veroilmoitukset, verotuspäätökset

 • Työvoimatoimistojen työnhakupalvelut

 • Sosiaaliturvaetuudet: työttömyyskorvaukset, lapsilisät, sairauskulut (takautuva korvaaminen tai suora korvaus), opintotuet.

 • Henkilökohtaiset asiakirjat: passi tai ajokortti

 • Auton rekisteröinti

 • Rakennuslupahakemukset

 • Poliisille tehtävä ilmoitus, esimerkiksi varkaudesta

 • Yleiset kirjastot, esimerkiksi aineistoluettelot ja hakutyökalut

 • Syntymä- tai avioliittotodistusten pyytäminen ja toimittaminen

 • Ilmoittautuminen korkea-asteen koulutukseen tai yliopistoon

 • Muuttoilmoitus

Terveydenhuollon palvelut: vuorovaikutteinen neuvonta tarjottavista palveluista, potilaiden verkkopalvelut, ajanvaraukset.

1 :

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen mukaan vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.


Side Bar