Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 3. detsember 2012

Digitaalarengu tegevuskava: komisjon teeb ettepaneku eeskirjade kohta, millega muudetaks avaliku sektori veebisaidid kõigile juurdepääsetavaks

Tänu uutele eeskirjadele, mille Euroopa Komisjon esitas täna rahvusvahelisel puuetega inimeste päeval, on enam kui 100 miljonil ELi kodanikul lihtsam kasutada avalikke internetiteenuseid töökoha otsimiseks, auto registreerimiseks, maksudeklaratsiooni esitamiseks ja passi või juhiloa taotlemiseks. Komisjoni ettepanekus avaliku sektori asutuste veebisaitide käideldavust käsitleva direktiivi kohta kehtestatakse ELi kohustuslikud standarditud käideldavusnõuded 12 veebisaiditüübile alates 2015. aasta lõpust. Käideldavad peaksid olema sellised avalikud põhiteenused nagu sotsiaalkindlustus- ja tervishoiuteenused, töökoha otsingud, ülikooli astumise taotlused ning isiklike dokumentide ja tõendite väljastamine (vt täielik loetelu lisas). Kavandatud uute eeskirjadega selgitatakse ühtlasi, mida veebi käideldavus tähendab (tehnilised spetsifikatsioonid, hindamismetoodika, aruandlus, altpoolt lähtuv katsetamine), ja valitsusi kutsutakse üles kohaldama nimetatud eeskirju kõikide teenuste, mitte ainult kohustusliku nimekirja suhtes.

Tänasest ettepanekust saaksid eelkõige kasu Euroopa 80 miljonit puuetega kodanikku ja 87 miljonit üle 65-aastast kodanikku. Näiteks nägemispuudega inimesed kuulevad ekraanilugeja kasutamisel piltide kirjeldusi, kuulmispuudega inimesed näevad helifailide kirjalikke selgitusi ja kõiki veebisaidi osi on võimalik kasutada nii klaviatuuri kui ka arvutihiire abil.

Kui tänane ettepanek rakendatakse, võib see avada Euroopa hinnanguliselt kahe miljardi euro suuruse veebikäitlusturu, mis kasutab praegu üksnes 10% oma potentsiaalist. Ettepanekust tõuke saanud innovatsiooniga parandatakse kõikide internetikasutajate võimalusi tänu nimetatud tehnoloogia pakkumise suuremale funktsionaalsusele ja väiksematele kuludele.

Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes ütles: „Tänapäeval sõltume praktiliselt kõik oma igapäevatoimingutes teataval määral internetist ja meil kõigil on õigus avaliku sektori teenustele internetis võrdsetel tingimustel juurde pääseda. Kõnealuse ettepanekuga muudetakse see tegelikkuseks. Sellega luuakse paremad turutingimused ja rohkem töökohti ning tehakse veebisaitide käideldavus avaliku sektori asutuste jaoks soodsamaks.”

Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi president Ioannis Vardakastanis ühineb komisjoniga ja õhutab edasiminekut veelgi: „Euroopa Puuetega Inimeste Foorumil on hea meel avaliku sektori veebisaitide käideldavust käsitlevate kavandatavate õigusaktide üle, kuna see aitab kaasa kodanike õiguste tagamisele ja võimaldab 80 miljonile puuetega kodanikule otsese juurdepääsu avaliku sektori teenustele, olles ühtlasi esimene samm kõikide tõkete eemaldamisel ühtse turu internetitoodetele ja -teenustele juurdepääsul.”

Ühtsete käideldavuseeskirjade olemasolu tähendaks seda, et arendajatel on võimalik pakkuda oma tooteid ja teenuseid kõikjal ELis ilma täiendavate kohandamiskulude ja probleemideta.

Kavandatud direktiiv läheb nüüd vastuvõtmiseks nõukogusse ja Euroopa Parlamenti.

Liikmesriigid peaksid kehtestama siseriiklikud eeskirjad ja võtma vastu õigusaktid 30. juuniks 2014. 21 liikmesriiki on juba vastu võtnud veebi käideldavust käsitlevad siseriiklikud õigusaktid või meetmed, kuid edasiminek venib.

Tänase ettepanekuga on komisjon saavutanud Euroopa digitaalarengu tegevuskava meetme 64 ja ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni artikli 9 eesmärgid.

Taust

Praegune olukord avaliku sektori asutuste veebisaitide käideldavuse vallas on väga halb. Ainult kolmandik Euroopa avaliku sektori ja valitsuste 761 000 veebisaidist on täielikult käideldavad, vaatamata selliste tehniliste lahenduste olemasolule, millest osa on ELi teadusuuringute rahastamise toel välja töötatud viimase 15 aasta jooksul.

Veebi käideldavus hõlmab põhimõtteid ja tehnilisi lahendusi, mida tuleb järgida veebisaidi konstrueerimisel, et teha kõnealuste veebisaitide sisu käideldavaks kõikidele kasutajatele, eelkõige puuetega inimestele1. Nimetatud valdkonnas on kasutusel rahvusvaheliselt tunnustatud ja tehnoloogianeutraalsed suunised: Veebikonsortsiumi väljaantud veebisisu juurdepääsusuuniste versiooni 2.0 (WCAG 2.0) AA-taseme edukriteeriumid ja nõuded. Praegu töötatakse Euroopa Komisjoni volituse 376 kohaselt välja kõnealustel suunistel põhinevat, veebi käideldavust hõlmavat Euroopa standardit, mis võiks olla kättesaadav juba 2014. aastal.

ELi rahastatud teadusuuringud hõlmavad näiteks projekti WAI-Age, milles käsitleti eakamate kasutajate erivajadusi ja mis kaasati veebisisu juurdepääsusuuniste versiooni 2.0 läbivaatamisse.

Komisjon võtab koos valitsuste, tööstusharu ja organisatsioonidega, sealhulgas Euroopa Puuetega Inimeste Foorumiga, endale eesmärgiks täita võimalikult hästi avaliku sektori veebisaitide käideldavuse kohta kehtivaid siseriiklikke kohustusi ja teha sellekohaseid kulutusi võimalikult mõistlikult ning kiirendada nimetatud põhieeskirjade vastuvõtmist ja rakendamist.

Kasulikud lingid

Täiendav teave avaliku sektori veebisaitide käideldavuse kohta

Euroopa Komisjon – puuetega inimesed

Eurobaromeetri uuring – suhtumine käideldavusse ELis

Digitaalarengu tegevuskava veebisait

Neelie Kroesi veebisait

Neelie Kroes Twitteris

Kontaktisikud:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

1. lisa

Veebisaidid, mis kuuluvad avaliku sektori asutuste veebisaitide käideldavust käsitleva kavandatud direktiivi reguleerimisalasse

 • Tulumaks: deklaratsioon, maksuteade

 • Tööhõiveametite osutatavad tööotsimisteenused

 • Sotsiaalkindlustushüvitised: töötushüvitised, lapsetoetused, ravikulud (hüvitamine või otsene hüvitamine), stipendiumid

 • Isiklikud dokumendid: passid või juhiload

 • Mootorsõidukite registreerimine

 • Ehitusloa taotlus

 • Politseiavaldus, nt varguse korral

 • Avalikud raamatukogud, nt kataloogid ja otsinguvahendid

 • Sünni- või abielutunnistuste taotlemine ja väljastamine

 • Kõrgkooli või ülikooli astumine

 • Teade elukoha muutmise kohta

 • Tervishoiuteenused: interaktiivne nõustamine teenuste kättesaadavuse kohta, internetiteenused patsientidele, vastuvõtuaegade registreerimine

1 :

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni kohaselt hõlmab puuetega inimeste mõiste isikuid, kellel on pikaajaline füüsiline, vaimne, intellektuaalne või meeleline vaegus, mis võib koostoimel erinevate tõketega takistada nende täielikku ja tõhusat osalemist ühiskonnaelus teistega võrdsetel alustel.


Side Bar