Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská Komise

Tisková zpráva

Brusel 3. prosince 2012

Digitální agenda: Komise navrhuje pravidla, která zajistí všem přístup na internetové stránky úřadů

Pro více než 100 milionů občanů EU by se díky novým pravidlům, které dnes u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením navrhla Evropská komise, zjednodušilo využívání veřejných služeb prostřednictvím internetu, např. při hledání zaměstnání, registraci auta, podávání daňového přiznání a žádosti o vydání pasu nebo řidičského průkazu. Komisí navrhovaná směrnice o přístupnosti internetových stránek subjektů veřejného sektoru by od konce roku 2015 zavedla povinné funkce týkající se přístupnosti u 12 typů internetových stránek, které by byly v celé EU jednotné. Povinnost zajistit přístupnost by se vztahovala na základní veřejné služby, jako jsou sociální zabezpečení a zdravotnické služby, hledání zaměstnání, přihlášky na univerzitu a vydávání osobních dokladů a osvědčení (úplný seznam je uveden v příloze). Navrhovaná nová pravidla by také objasnila, co přístupnost internetových stránek znamená (technické specifikace, metodika posuzování, podávání zpráv, praktické vyzkoušení), a úřady by byly podporovány, aby tato pravidla uplatňovaly u všech služeb, nejen u těch, které jsou na povinném seznamu.

Dnešní návrh by přinesl užitek zejména 80 milionům Evropanů se zdravotním postižením a 87 milionům Evropanů nad 65 let. Například lidé se zrakovým postižením by pomocí čtečky monitoru uslyšeli popis obrázků, sluchově postižení by u audio souborů mohli vidět titulky a všechny části internetových stránek by bylo možno prohlížet jak pomocí klávesnice, tak myši.

Po uvedení do praxe by dnešní návrh otevřel evropský trh přístupnosti internetových stránek, jehož potenciál, který je nyní využíván jen z 10 %, je odhadován na 2 miliardy EUR. Inovace, které by návrh podnítil, by také zvýšily atraktivitu internetu pro všechny uživatele díky zlepšeným funkcím a nižším nákladům potřebným k jejich zajištění.

Místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová prohlásila: „V dnešní době prakticky každý z nás v každodenním životě nějakým způsobem využívá internet a všichni máme právo na rovnocenný online přístup ke službám úřadů. Předkládaný návrh by tuto myšlenku proměnil ve skutečnost. Vytvořil by lepší tržní podmínky, více pracovních míst a snížil by náklady úřadů na dosažení přístupnosti internetových stránek.“

Předseda Evropského fóra zdravotně postižených Ioannis Vardakastanis úsilí Komise v této oblasti podporuje: „Naše fórum zdravotně postižených vítá návrhy právních předpisů o přístupnosti internetových stránek veřejných subjektů, protože tyto předpisy by 80 milionům občanů se zdravotním postižením zajistily občanská práva a přímý přístup k veřejným službám a byly by prvním krokem k odstranění všech překážek přístupu k internetovým produktům a službám na jednotném trhu.“

Jednotný soubor pravidel přístupnosti by znamenal, že tvůrci internetových stránek by mohli nabízet své produkty a služby po celé EU bez dodatečných nákladů a komplikací spojených s přizpůsobováním se různým požadavkům.

Navrhovaná směrnice je nyní předkládána ke schválení Radě ministrů a Evropskému parlamentu.

Členské státy by musely zavést vnitrostátní pravidla a předpisy do 30. června 2014. 21 členských států již vnitrostátní právní předpisy nebo opatření k zajištění přístupnosti internetových stránek přijalo, ale pokrok je pomalý.

Dnešním návrhem Komise plní opatření 64 iniciativy Digitální agenda pro Evropu a článek 9 Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením.

Souvislosti

Současná situace v přístupnosti internetových stránek veřejného sektoru je velmi špatná. Pouze jedna třetina ze 761 000 internetových stránek veřejného sektoru v Unii je plně přístupná, přestože jsou k dispozici technická řešení, z nichž některá byla vypracována v posledních 15 letech s pomocí výzkumu financovaného EU.

Přístupnost internetových stránek je výsledkem zásad a postupů, které mají být při tvorbě internetových stránek dodržovány, aby byl obsah daných stránek přístupný pro všechny uživatele, zejména osoby se zdravotním postižením1. V této oblasti existují mezinárodně uznávané a technologicky neutrální pokyny: Kritéria úspěchu a požadavky pro úroveň shody AA (Success Criteria and Conformance Requirements Level AA) ve verzi 2.0 pokynů pro přístupnost internetového obsahu (Web Content Accessibility GuidelinesWCAG 2.0) vydané konsorciem World Wide Web Consortium (W3C). Evropská norma, která zahrnuje přístupnost internetových stránek vycházející z uvedených pokynů, se připravuje v rámci pověření Evropské komise 376 a mohla by být k dispozici již v roce 2014.

Jako příklad výzkumu financovaného z prostředků EU je možno uvést projekt WAI-Age, který se zabýval specifickými potřebami starších uživatelů a jehož výsledky byly využity při revizi pokynů WCAG 2.0.

Komise bude jednat s vládami, zástupci odvětví a organizacemi včetně Evropského fóra zdravotně postižených a bude se snažit vytěžit maximum ze stávajících závazků jednotlivých států a výdajů vynaložených na přístupnost internetových stránek veřejných subjektů a urychlit přijetí a zavedení těchto základních pravidel.

Užitečné odkazy

Další informace o přístupnosti internetových stránek veřejného sektoru

Evropská komise – Osoby se zdravotním postižením:

Průzkum Eurobarometr – Stanoviska k přístupnosti v EU:

Internetové stránky iniciativy Digitální agenda

Internetové stránky Neelie Kroesové

Neelie Kroesová na Twitteru

Kontaktní osoby:

Ryan Heath (+32 22961716), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 22999019)

Příloha 1

Internetové stránky, na které se vztahuje navrhovaná směrnice EU o přístupnosti internetových stránek subjektů veřejného sektoru

 • Daně z příjmu: prohlášení, oznámení o vyměření

 • Služby úřadů práce v oblasti hledání zaměstnání

 • Dávky sociálního zabezpečení: dávky v nezaměstnanosti, dětské přídavky, náklady na zdravotní péči (náhrada nebo přímé zúčtování), studentské granty.

 • Osobní doklady: pasy a řidičské průkazy

 • Registrace automobilů

 • Žádosti o stavební povolení

 • Prohlášení na policii, např. v případě krádeže

 • Veřejné knihovny, např. katalogy a nástroje pro vyhledávání

 • Žádosti o rodné a oddací listy a jejich vydávání

 • Přihláška na vysokou školu nebo univerzitu

 • Oznámení o změně bydliště

Zdravotnické služby: interaktivní poradenství ohledně dostupnosti služeb, online služby pro pacienty, možnost objednat se u lékaře.

1 :

Podle úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením patří mezi osoby se zdravotním postižením osoby mající dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení, které v interakci s různými překážkami může bránit jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními.


Side Bar