Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 4. decembra 2012

Jednotné európske nebo: Členským štátom sa k stanovenému termínu nepodarí dosiahnuť efektívnejší európsky vzdušný priestor

Viacero členských štátov výrazne zaostáva pri dosahovaní úplného súladu s požiadavkami uviesť do úplnej prevádzky deväť funkčných blokov vzdušného priestoru do stanoveného termínu, ktorým je 4. december. V prípade funkčných blokov vzdušného priestoru došlo k zmeškaniu rozhodujúceho termínu ich sprevádzkovania. Funkčné bloky vzdušného priestoru sú pritom kľúčovým prvkom pri dosahovaní ambicióznych plánov vytvorenia jednotného európskeho vzdušného priestoru, vďaka ktorému sa strojnásobí kapacita vzdušného priestoru a o polovicu klesnú náklady na riadenie letovej prevádzky. Komisia dnes upozornila, že bude iniciovať konanie vo veci porušenia právnych predpisov voči členským štátom v súvislosti so všetkými funkčnými blokmi vzdušného priestoru, ktoré doteraz úplne nespĺňajú všetky právne požiadavky. Komisia takisto na jar 2013 predstaví nový balík legislatívnych opatrení, ktorých úlohou bude urýchliť reformy a zabezpečiť komplexnú realizáciu projektu jednotného európskeho neba.

Neefektívnosť v dôsledku roztriešteného európskeho vzdušného priestoru spôsobuje dodatočné náklady vo výške takmer 5 miliárd EUR ročne. V súvislosti s tým sa vzdialenosť priemerného letu predlžuje o 42 kilometrov, pričom lietadlo spotrebuje viac paliva a uvoľní viac emisií, zvyšujú sa používateľské poplatky a predlžujú sa meškania. Spojené štáty riadia vzdušný priestor rovnakej veľkosti s väčším objemom letovej prevádzky a pri takmer polovičných nákladoch.

Podpredseda Komisie Siim Kallas zodpovedný za oblasť dopravy uviedol: „Podnikneme všetky možné opatrenia v záujme realizácie jednotného európskeho neba. Náklady spojené s preťažením leteckej dopravy a meškaním letov denne znášajú európski občania a podniky. Ak k tomu pridáme hospodárske náklady spôsobené nedostatočnou efektívnosťou a nami všetkými splácané ekologické náklady, je jasné, že nemôžeme pripustiť, aby natoľko významná iniciatíva, akou je jednotné európske nebo, zlyhala. V čase hospodárskej krízy si nemôžeme dovoliť zachovať status quo. Vykonávanie reformy európskeho vzdušného priestoru v súčasnosti vážne zaostáva za očakávaniami. Funkčné bloky vzdušného priestoru predstavujú základný kameň infraštruktúry jednotného európskeho neba. Došlo však k zmeškaniu závažného termínu v súvislosti s ich uvedením do prevádzky. Neexistuje iná možnosť ako nekompromisne presadzovať právo EÚ.

Rok 2012 je pre jednotné európske nebo kľúčový - mal by priniesť štyri hlavné výsledky vrátane deviatich funkčných blokov vzdušného priestoru, ktoré by mali začať fungovať do decembra 2012.

Podľa právnych predpisov EÚ sa funkčné bloky vzdušného priestoru mali uviesť do prevádzky do 4. decembra 2012. Spolu sa sprevádzkovalo 9 funkčných blokov vzdušného priestoru pokrývajúcich územie celej EÚ a ďalších štyroch štátov (Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Nórsko, Švajčiarsko), čo predstavuje významný pokrok. Na druhej strane však tieto funkčné bloky vzdušného priestoru zatiaľ nie sú skutočne „funkčné“, pretože sa riadia podľa štátnych hraníc, alebo ich letové navigačné služby doteraz nie sú optimalizované, prípadne čelia súčasne obom uvedeným problémom. Hlavnou príčinou tohto nedostatku je zdĺhavé riešenie inštitucionálnych otázok namiesto navrhovania a realizácie prevádzkových zlepšení, ale aj neprimeraná ochrana národných záujmov.

Súvislosti:

Jednotné európske nebo je hlavnou európskou iniciatívou zameranou na reformu architektúry európskeho riadenia letovej prevádzky s cieľom uspokojiť budúce potreby v oblasti kapacity a bezpečnosti. Na základe iniciatív z konca 90. rokov minulého storočia bol v roku 2004 prijatý balík Jednotné nebo I a v roku 2009 balík Jednotné nebo II.

Vďaka úplnej realizácii jednotného európskeho neba sa zabezpečí:

  • desaťnásobné posilnenie bezpečnosti,

  • strojnásobenie kapacity vzdušného priestoru,

  • zníženie nákladov na manažment letovej prevádzky o 50 %,

  • zníženie vplyvu na životné prostredie o 10 %.

Prečo potrebujeme, aby boli funkčné bloky vzdušného priestoru naozaj funkčné?

Vďaka otvoreniu leteckého trhu EÚ v roku 1993 sa výrazne zjednodušil prístup k cestovaniu a zvýšila sa jeho cenová dostupnosť, v dôsledku čoho vzrástol aj počet služieb leteckej dopravy. Odvtedy sa objem leteckej dopravy zvýšil o 54 %.

V dôsledku obmedzenej kapacity európskeho vzdušného priestoru častejšie dochádza k meškaniam lietadiel. Omeškanie dopravy však nespôsobuje len nedostatok kapacity. Ďalšia príčina spočíva v nesúrodom a neefektívnom riadení letovej prevádzky v Európe. Vzdušný priestor je v súčasnosti viazaný na štátne hranice. Preto sa lety často nemôžu uskutočniť na priamej trase, čím by sa dosiahli úspory paliva i nákladov a znížil vplyv na životné prostredie.

Na porovnanie uveďme, že aj keď v približne rovnako veľkom vzdušnom priestore pôsobí v Európe viac ako 30 poskytovateľov letových navigačných služieb, zatiaľ čo v Spojených štátoch len jeden, Spojené štáty dokážu vybaviť dvojnásobné množstvo letov v porovnaní s Európou, a to s rovnakými nákladmi.

Funkčný blok vzdušného priestoru je časť neba, kde sú štátne hranice odstránené. Môžeme ho vnímať ako jednotný vzdušný priestor, teda podobne ako jednotný trh EÚ, ktorý umožňuje občanom EÚ slobodne cestovať, žiť a pracovať kdekoľvek v EÚ. Funkčnými blokmi vzdušného priestoru sa dosiahne vyššia bezpečnosť, pretože lietadlá budú môcť lietať bez potreby riešiť prekročenie štátnych hraníc, a teda aj bez nutnosti podrobovať sa málo účinným vnútroštátnym opatreniam. Funkčné bloky umožnia lietadlám letieť po priamejších trasách a vo vhodnejšej výške letu, čím sa dosiahne úspora paliva a zníži počet omeškaní. Zjednotením európskeho neba a zosúladením leteckých služieb sa vďaka funkčným blokom vzdušného priestoru zníži vplyv letectva na životné prostredie, ako aj náklady na lietanie ročne aj o miliardy eur.

Ďalšie kroky

Európska komisia čoskoro pristúpi k zasielaniu formálnych výziev všetkým zainteresovaným stranám.

Viac informácií: MEMO/12/934, IP/12/1089, SPEECH/12/711

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar