Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 4. joulukuuta 2012

Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila: Jäsenvaltiot eivät ole onnistuneet määräajassa luomaan tehokkaammin toimivaa Euroopan ilmatilaa

Useat jäsenvaltiot ovat pahasti jäljessä aikataulusta eivätkä vielä ole kaikilta osin pystyneet noudattamaan vaatimusta, jonka mukaan yhdeksän toiminnallisen ilmatilan lohkon olisi oltava täysin toimintakunnossa viimeistään 4. joulukuuta 2012. Alueelliset ilmatilan lohkot ovat yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan luomisen avaintekijä, eikä ratkaisevan tärkeää määräaikaa ole onnistuttu niiden suhteen noudattamaan. Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila on kunnianhimoinen hanke, jolla pyritään kolminkertaistamaan Euroopan ilmatilan kapasiteetti ja puolittamaan lennonjohtopalvelujen kustannukset. Komissio varoitti tänään, että se aikoo aloittaa rikkomismenettelyjä jäsenvaltioita vastaan kaikkien niiden toiminnallisten ilmatilan lohkojen osalta, jotka eivät vielä täysin vastaa kaikkia lainsäädännön vaatimuksia. Se aikoo myös esittää keväällä 2013 uuden lainsäädäntöpaketin uudistusten vauhdittamiseksi ja yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan täysimääräisen toteutumisen varmistamiseksi.

Euroopan ilmatilan epäyhtenäisyydestä johtuva tehottomuus aiheuttaa vuosittain lähes viiden miljardin euron ylimääräiset kustannukset. Keskimääräinen lento pitenee 42 kilometriä, ja polttoaineen kulutus, päästöt, kalliit käyttömaksut ja myöhästymiset lisääntyvät. Yhdysvalloilla on samansuuruinen ilmatila ja enemmän liikennettä, mutta kustannukset jäävät noin puoleen Euroopan kustannuksista.

Liikenteestä vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas totesi: Olemme valmiit kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin yhteisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamiseksi. Euroopan kansalaiset ja yritykset maksavat päivittäin ruuhkien kustannuksista ja lentojen myöhästymisistä. Kun tähän lisätään vielä tehottomuudesta taloudelle aiheutuvat kustannukset ja ilmastovaikutusten hinta, on selvää, että yhtenäinen eurooppalainen ilmatila on liian tärkeä, jotta epäonnistumiseen olisi varaa. Nykyisessä talouskriisissä emme voi sallia asiantilan jatkuvan muuttumattomana. Euroopan ilmatilan uudistuksen täytäntöönpano on tällä hetkellä pahasti jäljessä alkuperäisestä aikataulusta. Toiminnalliset ilmatilan lohkot ovat yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan perusrakenteen kulmakivi, eikä niiden osalta ole onnistuttu noudattamaan ratkaisevan tärkeää määräaikaa. Ainoa mahdollisuus on parantaa huomattavasti EU:n lainsäädännön soveltamista.

Vuosi 2012 on yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan kriittinen vuosi: neljän keskeisen suoritteen, mukaan luettuina yhdeksän toiminnallista ilmatilan lohkoa, on määrä olla toimintakunnossa joulukuuhun 2012 mennessä.

EU:n lainsäädännön mukaan toiminnalliset ilmatilan lohkot oli pantava täytäntöön viimeistään 4. joulukuuta 2012. Yhteensä yhdeksän koko EU:n alueen sekä neljä muuta valtiota (Bosnia-Hertsegovina, Kroatia, Norja, Sveitsi) kattavaa toiminnallista ilmatilan lohkoa on perustettu, mikä on merkittävä edistysaskel. Nämä lohkot eivät kuitenkaan ole vielä aidolla tavalla toiminnallisia, koska ne joko noudattavat yhä valtioiden rajoja tai niiden lennonvarmistuspalveluja ei ole toistaiseksi järjestetty riittävän tehokkaasti; eräissä tapauksissa molemmat epäkohdat ovat yhä olemassa. Tärkein syy on ollut se, että on liian pitkään keskitytty institutionaalisiin näkökohtiin sen sijaan, että olisi pyritty selvittämään ja toteuttamaan tarvittavat toiminnalliset parannukset ja torjumaan aiheettomat pyrkimykset kansallisten etujen suojelemiseksi.

Taustaa:

Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila on eurooppalainen lippulaiva-aloite Euroopan lennonjohdon rakenteen uudistamiseksi siten, että pystymme vastaamaan tulevaisuuden kapasiteetti- ja turvallisuustarpeisiin. Yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa on kehitetty 1990-lopulla tehtyjen aloitteiden pohjalta. Ensimmäinen yhtenäisen ilmatilan säädöspaketti hyväksyttiin vuonna 2004 ja toinen 2009.

Kun yhtenäinen eurooppalainen ilmatila on pantu täytäntöön kaikilta osin,

  • turvallisuus on 10 kertaa parempi;

  • ilmatilan kapasiteetti kolminkertaistuu;

  • ilmaliikenteen hallinnan kustannukset alenevat 50 prosenttia;

  • ympäristövaikutukset vähenevät 10 prosenttia.

Miksi Eurooppa tarvitsee täysin toiminnallisia ilmatilan lohkoja?

EU:n ilmailumarkkinoiden avaaminen vuonna 1993 teki matkustamisen helpommaksi ja edullisemmaksi. Samalla se on edistänyt ilmailualan kasvua, sillä liikenteen määrä on sen jälkeen lisääntynyt 54 prosentilla.

Euroopan ilmatilan puutteellinen kapasiteetti on lisännyt myöhästymisiä. Ne eivät kuitenkaan johdu yksinomaan kapasiteetin puutteesta vaan myös Euroopan lennonjohtopalvelujen epäyhtenäisyydestä ja tehottomuudesta. Ilmatilan rakenne perustuu nykyisin kansallisiin rajoihin, mikä estää usein suorat lentoreitit, jotka säästäisivät polttoainetta, alentaisivat kustannuksia ja olisivat ympäristöystävällisempiä.

Vertailun vuoksi Yhdysvalloissa, jonka ilmatila on suurin piirtein saman kokoinen, on ainoastaan yksi reitillä annettavien lennonvarmistuspalvelujen tarjoaja, kun taas Euroopassa niitä on yli 30. Yhdysvallat tarjoaa samoilla kustannuksilla kaksi kertaa enemmän lentoja kuin Eurooppa.

Toiminnallinen ilmatilan lohko on ilmatilan osa, jolla ei ole kansallisia rajoja. Sitä voidaan pitää yhtenäisenä ilmatilana samalla tavalla kuin sisämarkkinoita, joilla EU antaa kansalaisilleen mahdollisuuden matkustaa, asua ja työskennellä vapaasti kaikkialla EU:n alueella. Sallimalla ilma-alusten lentää välittämättä rajanylityksistä ilman erityisempiä kansallisia järjestelyjä nämä lohkot lisäävät turvallisuutta. Kun ilma-alukset voivat lentää suoremmilla reiteillä paremmassa lentokorkeudessa, toiminnalliset ilmatilan lohkot säästävät polttoainetta ja vähentävät myöhästymisiä. Yhdistämällä Euroopan ilmatilan ja lujittamalla ilmailupalveluja ne vähentävät ilmailun ympäristövaikutuksia ja alentavat kustannuksia miljardeilla euroilla vuodessa.

Tulevat toimet

Euroopan komissio aikoo lähiaikoina toimittaa kaikille asianomaisille viralliset ilmoitukset.

Lisätietoja: MEMO/12/934; IP/12/1089; SPEECH/12/711

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32-2) 298 76 38

Dale Kidd (+32-2) 295 74 61


Side Bar