Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 4. prosince 2012

Jednotné evropské nebe: Členské státy nedodržely důležitý termín pro dosažení efektivnějšího evropského vzdušného prostoru

Řada členských států vykazuje výrazné zpoždění a dosud v plné míře nesplnila požadavky týkající se devíti funkčních bloků vzdušného prostoru, které měly být vytvořeny a plně uvedeny do provozu do 4. prosince 2012. V případě funkčních bloků vzdušného prostoru nebyla dodržena rozhodující lhůta, i přestože jsou tyto bloky hlavním prvkem ambiciózních plánů na vytvoření jednotného evropského vzdušného prostoru, díky kterému se kapacita vzdušného prostoru ztrojnásobí a náklady na řízení letového prostoru omezí na polovinu. Komise dnes uvedla, že zahájí řízení pro porušení povinnosti proti členským státům v souvislosti se všemi funkčními bloky vzdušného prostoru, které ještě nejsou plně v souladu se všemi právními požadavky. Na jaře roku 2013 Komise rovněž předloží nový balíček legislativních opatření na urychlení reforem a na zajištění úplné realizace jednotného evropského nebe.

Neefektivita v důsledku roztříštěnosti evropského vzdušného prostoru přináší dodatečné náklady ve výši téměř 5 miliard EUR ročně. Každý let prodlužuje v průměru o 42 kilometrů, následkem čehož letadla spalují více paliva a produkují více emisí, uživatelé platí vyšší poplatky. Tato neefektivita vede zároveň i k větším zpožděním. Spojené státy řídí stejně velký vzdušný prostor s větším provozem za cenu téměř polovičních nákladů.

Místopředseda Komise Siim Kallas, který je odpovědný za dopravu, k tomu uvedl: „Přijmeme veškerá možná opatření, aby se jednotné evropské nebe stalo skutečností. Náklady způsobené přetížením dopravy a zpožděními letů platí dennodenně evropští občané a podniky. Připočteme-li k tomu náklady způsobené nedostatečnou efektivitou a cenu, kterou platí životní prostředí, je jasné, že jednotné evropské nebe je příliš důležité, než abychom si mohli připustit selhání. V době ekonomické krize si nemůžeme dovolit zachovávat status quo. Právě nyní dochází v provádění reformy evropského vzdušného prostoru k velmi výraznému zpoždění. Funkční bloky vzdušného prostoru jsou základem infrastruktury jednotného evropského nebe a rozhodující lhůta nebyla splněna. Nemáme jinou možnost než začít právní předpisy EU důrazně vymáhat.”

Rok 2012 je pro jednotné evropské nebe rokem zásadním. Do prosince 2012 mají začít fungovat čtyři jeho klíčové součásti, včetně devíti funkčních bloků vzdušného prostoru.

Podle právních předpisů EU měly funkční bloky začít fungovat do 4. prosince 2012. Celkem bylo vytvořeno devět funkčních bloků vzdušného prostoru, které pokrývají území celé EU a dalších čtyř států (Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Norska a Švýcarska), což představuje významný mezník v této oblasti. Na druhé straně nejsou tyto funkční bloky vzdušného prostoru zatím skutečně „funkční“, neboť i nadále sledují hranice států nebo v nich dosud nebyly optimalizovány letecké navigační služby, případně obojí. Hlavní příčinou tohoto nedostatku je, že se členské státy více než návrhy a realizací provozních zdokonalení zbytečně dlouho zabývaly řešením institucionálních otázek a nadměrně ochraňovaly národní zájmy.

Souvislosti:

Jednotné evropské nebe je stěžejní evropskou iniciativou zaměřenou na reformu architektury evropského řízení letového provozu a na uspokojení budoucích potřeb z hlediska kapacity a bezpečnosti. V návaznosti na iniciativy z konce devadesátých let minulého století byl první legislativní balík jednotné nebe I přijat v roce 2004 a v roce 2009 bylo přijato jednotné nebe II.

Plná realizace jednotného evropského nebe povede:

  • k desetinásobnému zvýšení bezpečnosti,

  • k trojnásobně vyšší kapacitě vzdušného prostoru,

  • k 50% snížení nákladů na uspořádání letového provozu,

  • a k 10% snížení dopadů na životní prostředí.

K čemu potřebujeme, aby byly funkční bloky plně provozuschopné

Díky otevření trhu EU v oblasti letectví v roce 1993 se stalo cestování mnohem přístupnější i cenově dostupnější a také se podnítil růst leteckých služeb. Provoz se od té doby zvýšil o 54 %.

V důsledku omezené kapacity evropského vzdušného prostoru dochází častěji ke zpožděním. Důvodem zpoždění však není jen nedostatečná kapacita, jsou způsobována také roztříštěným a neefektivním řízením evropského letového provozu. Vzdušný prostor je v současnosti vázán na hranice jednotlivých států, a tak trasy letů často nejsou přímé, což by přineslo úsporu paliva, snížilo náklady a mělo i příznivý dopad na životní prostředí.

Pro srovnání – ve vzdušném prostoru, který je přibližně stejně veliký jako v USA, má Evropa více než 30 poskytovatelů traťových navigačních služeb, zatímco Spojené státy mají jen jednoho. USA se stejnými náklady obslouží dvakrát více letů než Evropa.

Funkční blok vzdušného prostoru je součástí nebe, kde byly hranice států odstraněny. Lze se na něj dívat jako na jednotný vzdušný prostor, stejně jako na jednotný trh v EU, který umožňuje občanům EU cestovat, pracovat a žít volně kdekoli v EU. Tím, že letadlům umožní létat, aniž by bylo třeba se ohlížet na státní hranice, a tudíž i na nepříliš efektivní vnitrostátní režimy, posílí funkční bloky vzdušného prostoru bezpečnost. Funkční bloky vzdušného prostoru poskytnou letadlům možnost létat po přímějších trasách a ve vhodnějších výškách, čímž se dosáhne úspory paliv a omezí zpoždění. Sjednocením evropského nebe a jeho služeb sníží funkční bloky dopad letecké dopravy na životní prostředí a zároveň náklady na lety ve výši několika miliard EUR ročně.

Další postup

Evropská komise zašle v nejbližší době výzvy všem dotčeným stranám.

Další informace: MEMO/12/934; IP/12/1089; SPEECH/12/711

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar