Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL EL HU MT

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Belgia, Cypr, Malta i Polska podjęły skuteczne działania w celu skorygowania deficytu, natomiast środki podjęte przez Węgry są niewystarczające

Bruksela, 11 stycznia 2012 r. – W dniu dzisiejszym Komisja Europejska stwierdziła, że Węgry nie osiągnęły wystarczających postępów w dążeniu do terminowej i trwałej korekty nadmiernego deficytu. Komisja Europejska proponuje przejście do kolejnego etapu procedury nadmiernego deficytu i zaleca Radzie Ministrów wydanie decyzji stanowiącej, że nie zostały podjęte skuteczne działania w celu trwałego obniżenia nadmiernego deficytu do poziomu poniżej 3 proc. PKB. Na podstawie tej decyzji Rady (wydanej na mocy art. 126 ust. 8 Traktatu UE) Komisja zwróci się następnie do Rady z wnioskiem o wydanie nowych zaleceń skierowanych do Węgier (na mocy art. 126 ust. 7 Traktatu), mających na celu likwidację nadmiernego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Pozostałe państwa, którym groziło niewywiązanie się z korekty nadmiernego deficytu w terminie do 2011 lub 2012 roku, tj. Belgia, Cypr, Malta i Polska, podjęły skuteczne działania. W związku z tym Komisja uważa, że nie jest konieczne podejmowanie dalszych kroków w ramach procedury nadmiernego deficytu w odniesieniu do tych czterech państw, chociaż będzie w dalszym ciągu ściśle monitorować rozwój ich sytuacji budżetowej. Jest to pierwszy przypadek zastosowania przez Komisję Europejską nowych zasad wzmocnionego paktu stabilności i wzrostu, wchodzących w skład tzw. „sześciopaku” czyli pakietu sześciu wniosków ustawodawczych dotyczących zarządzania gospodarczego, które weszły w życie dnia 13 grudnia 2011 r.

Olli Rehn, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. gospodarczych i walutowych oraz euro, powiedział: „Dzisiejsze sprawozdanie dowodzi, iż »sześciopak« przynosi już efekty. Dał on Komisji Europejskiej narzędzia umożliwiające jej podejmowanie działań w przypadkach, gdy państwa nie wywiązują się z zobowiązań do ograniczenia deficytu i zadłużenia. Dyscyplina budżetowa ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia zaufania do naszych finansów publicznych. Podtrzymuję moje słowa: Jestem zdecydowany w pełni wykorzystywać ten nowy, dający duże możliwości zestaw narzędzi już od pierwszego dnia.”.

Przebieg procedury

W przypadku Belgii, Cypru, Węgier, Malty i Polski z jesiennej prognozy Komisji z dnia 10 listopada 2011 r. wynikło, że państwom tym wyraźnie zagraża niewywiązanie się z zobowiązań dotyczących korekty nadmiernego deficytu. Następnego dnia wiceprzewodniczący Rehn skierował pismo do ministrów finansów tych państw, w którym wyraźnie stwierdził, że w przypadku braku działań naprawczych nieuniknione będzie podjęcie dalszych kroków w ramach procedury nadmiernego deficytu, z możliwością nałożenia sankcji. Wszystkie cztery państwa podjęły od tego czasu środki, które wydają się być wystarczające dla zapewnienia trwałej korekty nadmiernego deficytu.

Saldo budżetowe Węgier jest natomiast silnie uzależnione od dochodów jednorazowych, które nie prowadzą do trwałej korekty deficytu. Chociaż w 2011 r. Węgry formalnie nie przekroczyły wartości referencyjnej wynoszącej 3 proc. PKB, to udało się im to osiągnąć jedynie za sprawą środków jednorazowych o wartości około 10 proc. PKB, ale za tym wynikiem budżetowym kryje się poważne pogorszenie salda strukturalnego. W rzeczywistości szacuje się, że sytuacja budżetowa w kategoriach strukturalnych pogorszyła się w latach 2010 i 2011 w sumie o 2 ¾ proc. PKB, co stanowi uderzający kontrast w zestawieniu z zalecanym poziomem łącznej korekty budżetowej wynoszącym 0,5 proc. PKB. Oprócz tego w 2012 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych utrzyma się na poziomie poniżej 3 proc. PKB jedynie dzięki jednorazowym przychodom. W związku z tym w 2013 r. przewidywany deficyt osiągnie 3¼ proc. PKB, i to przed uwzględnieniem potencjalnych negatywnych skutków pogorszenia scenariusza makroekonomicznego i rosnącego oprocentowania papierów dłużnych, przekraczając tym samym wartość referencyjną określoną w Traktacie. Korekta nadmiernego deficytu w 2011 r. nie ma zatem trwałego charakteru. Prowadzi to do wniosku, że Węgry nie podjęły skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z lipca 2009 r.

Szczegółowe informacje:

MEMO/11/898

MEMO/11/364

MEMO/11/627

Kontakt:

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)


Side Bar